Search result for

(54 entries)
(0.0496 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -就-, *就*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[่jiu rang] (vt ) ให้,แค่ให้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゅうぎょう, shuugyou] (n) อยู่การจ้างงาน
業中[しゅうぎょうちゅう, shuugyouchuu] ขณะกำลังปฏิบัติงาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゅうしょく, shuushoku] 1.การหางานทำ 2.การได้งานทำ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[就, jiù, ㄐㄧㄡˋ] just, simply; to go to; to approach, near
Radical: Decomposition: 京 (jīng ㄐㄧㄥ)  尤 (yóu ㄧㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] specialty

Japanese-English: EDICT Dictionary
いて[ついて, tsuite] (exp) (uk) about; concerning; as to; regarding; (P) [Add to Longdo]
いては[ついては, tsuiteha] (conj) in line with this; therefore; consequently; so; such being the case; in that regard; in this connection [Add to Longdo]
[つき, tsuki] (exp) concerning; per; on account of [Add to Longdo]
きましては[つきましては, tsukimashiteha] (conj) (pol) (uk) (See いては) in line with this; therefore [Add to Longdo]
く(P);即く[つく, tsuku] (v5k) (1) (See 付く・つく・1) to ascend (the throne); to accede; (2) (く only) to take (seat, position, course, etc.); to assume; (3) (く only) to start (on a journey); to commence; to depart; (4) (く only) to study (under teacher); to be an apprentice; (P) [Add to Longdo]
ける;即ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to install (a king, emperor, etc.); (2) (ける only) to appoint (to a post); (3) (ける only) to assign (to study under) [Add to Longdo]
[しゅうがく, shuugaku] (n,vs) entering school; school attendance; (P) [Add to Longdo]
学義務[しゅうがくぎむ, shuugakugimu] (n) compulsory school attendance [Add to Longdo]
学許可証[しゅうがくきょかしょう, shuugakukyokashou] (n) study permit [Add to Longdo]
学児童[しゅうがくじどう, shuugakujidou] (n) school child [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [Add to Longdo]
事论事[jiù shì lùn shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄨㄣˋ ㄕˋ, / ] to discuss sth on its own merits; to judge the matter as it stands [Add to Longdo]
[jiù rèn, ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˋ, ] take office; assume a post [Add to Longdo]
[jiù bàn, ㄐㄧㄡˋ ㄅㄢˋ, ] to act as companion [Add to Longdo]
便[jiù biàn, ㄐㄧㄡˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] at sb's convenience; in passing; while doing it [Add to Longdo]
[jiù dì, ㄐㄧㄡˋ ㄉㄧˋ, ] locally; on the spot [Add to Longdo]
[jiù qǐn, ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄣˇ, / ] to go to bed; to turn in [Add to Longdo]
寝时间[jiù qǐn shí jiān, ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄣˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] bedtime [Add to Longdo]
[jiù qín, ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄣˊ, ] to be taken prisoner [Add to Longdo]
[jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, ] (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated); precisely; exactly; even; if; just like; in the same way as [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She went to bed, having set the alarm for seven.7時に鳴るように目覚しを掛けた後で、彼女は寝した。
I've made up my mind to work for a company in the States.アメリカの会社に職することにした。
It seems to be becoming hard to get a good job.いい仕事にくのは難しくなりつつあるようだ。
Mr Kennedy was inaugurated as the President of the United States.ケネディー氏は合衆国大統領として任した。
Not only career-minded women have desire for working.しかし、そういうエリート的な女性だけが、労意欲を持っているわけではない。
I heard you have become Branch Manager of Sydney.シドニー支店長に任すると伺いました。
In interviewing John for the job, we must take into account that he has very bad eyesight.ジョンと職の面接をする時には、彼が極めて視力が弱いということを考慮しなければならない。
A strike is a mass refusal to work by a body of employees.ストライキとは従業員の集団が一体となって労を拒否することです。
The serious job shortage is also affecting those illegal foreign workers.そのしわ寄せが、不法労の外国人労働者に及んでいる。
It has been unofficially decided that I will be employed by the company.その会社に職が内定した。
He had not been employed by the company three years before he become a director.その会社に職して3年も経たないうちに彼は重役になった。
Proper qualifications are required for the position.その職にく為にはそれ相応の資格が必要です。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I will not have my agenda mischaracterized and undermined before I even take office.[JA] 任もしていないのに 誤解されたり未決定の議題なんか 持たないでしょう A Flash of Light (2017)
There should be no more deaths among people around me.[CN] 大概是那样 Emotions (2017)
We need a new strategy, one I plan to roll out right after my inauguration.[JA] 必要なのは戦略 任したらすぐに 計画します The Return (2017)
Thank you.[CN] -很精彩呢 -我说不会错的吧? Emotions (2017)
Just let me be near you. That's all I want.[CN] 你不要再管我了 Emotions (2017)
It's all right.[CN] 只要让我陪在你身边好了 Emotions (2017)
I will dedicate myself to seeing you on the Iron Throne because I choose you.[JA] 必ずあなたを鉄の玉座にかせる なぜなら私がそう選んだからです Stormborn (2017)
- So tomorrow, you go to the border. Homeland guard! On the submarine.[JA] 潜水艦で、祖国防衛にきたまえ Attraction (2017)
WATER IN THE ASHTRAY[CN] 好吧 让我奉陪到底 Emotions (2017)
I doubt I'll ever see either of them again.[CN] 算我死了 也什么都不会改变 Emotions (2017)
Does that sound like a solid intelligence-gathering effort to you, or does that sound like a way to provoke a crisis with Iran we inherit on inauguration day?[JA] 君には都合のいい諜報活動とか イランに対して危険を引き起こす ようなこととか 任式直前であやしくないか? The Man in the Basement (2017)
I don't want it to happen again.[CN] 我没有理由也毫无道理 是喜欢你 Emotions (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つく, tsuku] (einen Platz) einnehmen;, (eine Stelle) antreten [Add to Longdo]
ける[つける, tsukeru] einstellen, anstellen [Add to Longdo]
[しゅうにん, shuunin] Amtsantritt [Add to Longdo]
業時間[しゅうぎょうじかん, shuugyoujikan] Arbeitszeit [Add to Longdo]
[しゅうしょく, shuushoku] Dienstantritt, Amtsantritt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top