ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

activist

AE1 K T IH0 V IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -activist-, *activist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
activist(n) นักกิจกรรม, See also: นักทำกิจกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
activistนักปฏิบัติการหัวรุนแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And all the professed concerns about the environment do not spare Ken Saro Wiwa and eight other activists from being hung for opposing Shells environment practices in the Niger Delta.และการแสดงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ก็ไม่อาจช่วยชีวิตของเคน ซาโร วิวากับนักกิจกรรมอีก 8 คน ที่ถูกแขวนคอตายเพราะต่อต้านการทำลายสิ่งแวดล้อม The Corporation (2003)
Again because we worked as a world wide coalition old women in Texas scientists in India activists sitting in Vancouver a little basmati action group.เราทำได้อีกครั้งเพราะเราร่วมมือกันเป็นพันธมิตรทั่วโลก กลุ่มหญิงชราในเท็กซัส นักวิทยาศาสตร์ในอินเดีย นักกิจกรรมนั่งประท้วงในแวนคูเวอร์ The Corporation (2003)
He was an activist in the '90s.เขาเป็นกลุ่มพวกนักปฏิบัติหัวรุนแรงในยุค 90 Mr. Monk and the Blackout (2004)
To me, you're either an activist or an inactivist, and I wanted to be active.ในความเห็นของฉันนะคะ คือมันมีเวลามากพอ ที่จะให้สัตว์เพิ่มจำนวน ขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะพวก The Cove (2009)
Then why does activist abramsงั้นทำไมยัยนักกิจกรรมเอบรัมส์ Enough About Eve (2009)
Pollungroup. A militant environmental activist group.กลุ่มพอลลูน กิจกรรมคือดูแลสิ่งแวดล้อมน่ะ Womb (2010)
Complaints filed against the city by a homeless activist in 2001.เรื่องร้องเรียนทางการ โดยคนไร้บ้าน เหตุการณ์ในปี2001 The Patriot in Purgatory (2012)
I mean, Blair has an incredible group of women wearing her clothes, from activists to businesswomen to actresses.ฉันหมายถึง แบลร์มีกลุ่มผู้หญิงที่น่าทึ่งมากใส่ชุดของเธอ ตั้งแต่นักกิจกรรม นักธุรกิจหญิง พวกนักแสดง Dirty Rotten Scandals (2012)
Wanda Sullivan was a fervent anti-drug activist yet secretly grew her own stash of marijuana.วานด้า ซัลลิแวน เป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องต่อต้านยาเสพย์ติด แต่เธอแอบปลูกกัญชาเอาไว้เอง Pay It Forward (2013)
It may be an animal activist who's taken his beliefs to the extreme.อาจจะเป็นนักอนุรักษ์สิทธิสัตว์ ที่เป็นพวกหัวรุนแรง Alchemy (2013)
What about the petitions the animal activists were circulating?แล้วการล่ารายชื่อออกกฎคุ้มครอง ของนักอนุรักษ์สัตว์ล่ะ Alchemy (2013)
This can't be about animal activists and territory.นี่ไม่ใช่เรื่องนักอนุรักษ์สัตว์ และเขตแดนแล้ว Alchemy (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
activistActivists are stepping up their protest drive.
activistOnly a handful of activists are articulate our union.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักกิจกรรม[nakkitjakam] (n) EN: activist  FR: activiste [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACTIVIST AE1 K T IH0 V IH0 S T
ACTIVISTS AE1 K T IH0 V IH0 S T S
ACTIVISTS' AE1 K T IH0 V IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
activist (n) ˈæktɪvɪst (a1 k t i v i s t)
activists (n) ˈæktɪvɪsts (a1 k t i v i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活动人士[huó dòng rén shì, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄕˋ, / ] activist [Add to Longdo]
活跃分子[huó yuè fèn zǐ, ㄏㄨㄛˊ ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] activist [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivist { m }; Aktivistin { f } | Aktivisten { pl }activist | activists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運動家[うんどうか, undouka] (n) (1) activist (in a political movement); crusader (e.g. for women's rights); (2) athlete [Add to Longdo]
運動者[うんどうしゃ, undousha] (n) activist (in a political movement); crusader (e.g. for women's rights) [Add to Longdo]
活動家[かつどうか, katsudouka] (n) (anti-war) activist; (P) [Add to Longdo]
活動者[かつどうしゃ, katsudousha] (n) activist [Add to Longdo]
環境活動家[かんきょうかつどうか, kankyoukatsudouka] (n) environmental activist; environmentalist [Add to Longdo]
嫌煙活動家[けんえんかつどうか, ken'enkatsudouka] (n) antismoking activist [Add to Longdo]
女性運動家[じょせいうんどうか, joseiundouka] (n) women's movement activist; feminist activist [Add to Longdo]
政治活動家[せいじかつどうか, seijikatsudouka] (n) political activist [Add to Longdo]
積極行動主義者[せっきょくこうどうしゅぎしゃ, sekkyokukoudoushugisha] (n) activist [Add to Longdo]
大陸浪人[たいりくろうにん, tairikurounin] (n) prewar Japanese adventurer (political activist) in mainland China [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 activist \activist\ n.
   1. one who is aggressively active on behalf of a cause.
 
   Syn: militant
     [WordNet 1.5] activist

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 activist \activist\ activistic \activistic\adj.
   1. 1 advocating a cause or engaged in activism
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 activist
   adj 1: advocating or engaged in activism [syn: {activist},
       {activistic}]
   n 1: a militant reformer [syn: {militant}, {activist}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 activist /ɑktivist/
  activist; agitator

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top