ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -发-, *发*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
[fā zhǎn] (vi ) พัฒนา, การพัฒนา,​ความก้าวหน้า

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ] ประกาศ(คำสั่ง); แถลง(ข่าว)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[发, fā, ㄈㄚ] to issue, to dispatch, to send out; hair
Radical: Decomposition: 又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 47

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fā, ㄈㄚ, / ] to send out; to show (one's feeling); to issue; to develop; (classifier for gunshots, "rounds"), #271 [Add to Longdo]
[fà, ㄈㄚˋ, / ] hair; Taiwan pr. fa3, #271 [Add to Longdo]
[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] development; growth; to develop; to grow; to expand, #73 [Add to Longdo]
[fā xiàn, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] to find; to discover, #172 [Add to Longdo]
[fā shēng, ㄈㄚ ㄕㄥ, / ] to happen; to occur; to take place; to break out, #240 [Add to Longdo]
[kāi fā, ㄎㄞ ㄈㄚ, / ] exploit (a resource); open up (for development); to develop, #386 [Add to Longdo]
[fā biǎo, ㄈㄚ ㄅㄧㄠˇ, / ] to issue (a statement); to publish; to issue; to put out, #841 [Add to Longdo]
[fā huī, ㄈㄚ ㄏㄨㄟ, / ] to display; to exhibit; to bring out implicit or innate qualities; to express (a thought or moral); to develop (an idea); to elaborate (on a theme), #862 [Add to Longdo]
[zhuǎn fā, ㄓㄨㄢˇ ㄈㄚ, / ] to transmit; forwarding (mail, SMS, packets of data); to pass on; to reprint (an article from another publication), #881 [Add to Longdo]
[fā bù, ㄈㄚ ㄅㄨˋ, / ] to release; to issue; to distribute, #1,115 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're an angel, Liuda. I swear, I'll pay you back![CN] 你真是个天使 柳达 我誓 我会还钱的 Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
- They're bound to find out about us.[CN] 他们肯定会现真相的 Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
And who knows where friendship will lead you.[CN] 谁又知道友谊会展成什么 Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
What happened was my own responsibility.[CN] 生的一切都由我自己负责 Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
They have all gone crazy over there.[CN] 他们那儿都快疯了 Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
There lived a red-headed artist, well-known as Gauguin.[CN] 有一个著名的红艺术家 高更 Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
You're upset because of what happened.[CN] 你是因为刚生的事情才沮丧的 Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
The stories I can tell them will make them crazy.[CN] 我告诉他们的故事能让他们 Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
And even if he does find out, it'll be too late.[CN] 然后即使他现了真相 也太迟了 Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
- That happens when you're nervous.[CN] -这在你紧张的时候会 Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
He rocketed, forgetting the madness of money...[CN] 他像火箭一样射 忘记了金钱的疯狂 Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
Just wait twenty years and you'll see.[CN] 20年后 你就会现的 Moscow Does Not Believe in Tears (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top