ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advisement

AH0 D V AY1 Z M AH0 N T   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advisement-, *advisement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advisement[N] การพิจารณาอย่างละเอียด, See also: การคิดอย่างรอบคอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisement(แอดไวซ' เมินทฺ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา

English-Thai: Nontri Dictionary
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advisementการประชุมปรึกษาคดีของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll take it under advisement.เราจะรับไว้พิจารณาอยางถี่ถ้วน Jaws (1975)
And what did they say? "We will take it under advisement."แล้วผลเป็นไง / พวกเค้าก็บกอว่า "เดี๋ยวเราจะเอาไปปรึกษาเจรจาดู" Live Free or Die Hard (2007)
I'll take it under advisement.ฉันจะถือว่าเป็นคำแนะนำ Keep This Party Going (2009)
I'm going to take the situation under advisement.ผมกำลังอยู่ในสถานการ์ณนั่น ภายใต้การพิจารณา Earth (2009)
I'll take it under advisement.ผมจะรับเรื่องไว้ก่อน ในฐานะคำแนะนำ Gimme Some Truth (2009)
I'll, uh, I'll take what you said under advisement.ผมจะ อ้า ผมจะนำอะไรที่คุณบอกไปพิจารณาอย่างละเอียด The Predator in the Pool (2010)
We'll take that under advisement...เราจะพิจารณาอย่างละเอียดครับ... Withdrawal (2010)
I'll take that under advisement.ผมจะรับไว้พิจารณา Withdrawal (2010)
I'll take that under advisement later.ฉันจะตักเตือนเขาที่หลัง Bloodletting (2011)
I'll take that under advisement.ผมจะเอาเรื่องนั้นมาคิดดู Echoes (2011)
Well, I'll take it under advisement, Wall.ฉันจะรับไว้พิจารณา วอลล์ Episode #1.2 (2012)
Be assured that I will take it all under advisement.แน่ใจได้ว่าผมจะจัดการ เรื่องทั้งหมดภายใต้คำแนะนำ Whatever I Am, You Made Me (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVISEMENT    AH0 D V AY1 Z M AH0 N T

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advisement \Ad*vise"ment\ ([a^]d*v[imac]z"ment), n. [OE.
   avisement, F. avisement, fr. aviser. See {Advise}, and cf.
   {Avisement}.]
   [1913 Webster]
   1. Counsel; advice; information. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       And mused awhile, waking advisement takes of what
       had passed in sleep.         --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   2. Consideration; deliberation; consultation.
    [1913 Webster]
 
       Tempering the passion with advisement slow.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advisement
   n 1: careful consideration; "a little deliberation would have
      deterred them" [syn: {deliberation}, {weighing},
      {advisement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top