ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -線-, *線*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
引小切手[せんびきこぎって] Crossed cheque

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[線, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] line, thread, wire; clue, trail
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  泉 (quán ㄑㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 6,033

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
线[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] thread; string; wire; line, #535 [Add to Longdo]
路线[lù xiàn, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] route; course; fig. political course, #2,137 [Add to Longdo]
在线[zài xiàn, ㄗㄞˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] online, #2,604 [Add to Longdo]
线路[xiàn lù, ㄒㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 线 / ] line; circuit; wire; railway track, #3,407 [Add to Longdo]
热线[rè xiàn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] hotline (communications link), #3,948 [Add to Longdo]
无线[wú xiàn, ㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] wireless, #4,125 [Add to Longdo]
一线[yī xiàn, ㄧ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] frontline, #4,360 [Add to Longdo]
线索[xiàn suǒ, ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, 线 / ] trail; clues; thread (of a story), #4,836 [Add to Longdo]
曲线[qū xiàn, ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] curve; curved line; indirect; in a roundabout way, #4,927 [Add to Longdo]
底线[dì xiàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] underline; base line (in sports); fig. the legal limits; a spy (in enemy territory), #6,090 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
膨張係数[せんぼうちょうけいすう, senbouchoukeisuu] (n) สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น
[せんこう, senkou] (n) ธูป
引小切手[せんびきこぎって, senbikikogitte] เช็คขีดคร่อม

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん, sen] (n,n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See が太い,が細い) impression one leaves; air one gives off; (P) [Add to Longdo]
が細い[せんがほそい, sengahosoi] (exp,adj-i) sensitive; fragile; feeble; indecisive [Add to Longdo]
が太い[せんがふとい, sengafutoi] (exp,adj-i) impressive; tough [Add to Longdo]
の太い人[せんのふといひと, sennofutoihito] (n) strong-nerved person [Add to Longdo]
を引く[せんをひく, senwohiku] (exp,v5k) to draw a line [Add to Longdo]
グラフ[せんグラフ, sen gurafu] (n) line graph; line chart [Add to Longdo]
スペクトル[せんスペクトル, sen supekutoru] (n) line spectrum [Add to Longdo]
維束;繊維束[せんいそく, sen'isoku] (n) (1) fascicle; (2) fiber bundle; fibre bundle [Add to Longdo]
引き[せんびき, senbiki] (n,vs) delineation; demarcation [Add to Longdo]
[せんが, senga] (n) line drawing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm near the on ramp to 25 north.25号北方面の入り口付近にいます。
For 381 days, the buses of Montgomery travelled back and forth on their routes, almost empty.381日間、モントゴメリーのバスは、ほとんど空っぽの状態で路を往復した。
Take any train on track 5.5番のどの列車でもいいから乗りなさい。
Can we still catch the 6:00 Shinkansen?6時の新幹にまだ間に合うでしょうか。
Take the express on track 9.9番の急行に乗りなさい。
Draw a line from A to B.AからBまでをひきなさい。
You get on JR Chuo Line.JR中央に乗って下さい。
We have detected an abnormality on your x-ray.写真で異状が認められます。
Your train leaves from Platform 10.あなたの乗る電車は10番から出ます。
If you touch that wire, you'll get a shock.あの電に触れると感電するよ。
You have a nice line in doing your work.いいいっていますよ。
I think you're on the right track.いいいってるよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep spare radio cars cruising back and forth along this street.[JA] 無車で この通りを見張れ He Walked by Night (1948)
We're giving you a 74.[CN] 去監管航上的船 航上的船 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
I submit most urgently that instead of standing out to sea we move north along the French coast.[CN] 我覺得更緊急的不是出海 而是在法國海岸邊航行 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
- The line is busy.[CN] - 電話占. Grand Hotel (1932)
Loose and make all plain sail.[CN] 放平穩航行 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
- She has a very nice line...[CN] - 身體曲優美 -- Grand Hotel (1932)
- It isn't. - What do you mean?[JA] これが 幹ハイウェイのはずだが The Hitch-Hiker (1953)
We've got to raise the hood and put that radio out of commission.[JA] ボンネットを上げて ラジオのを切る口実がほしい The Hitch-Hiker (1953)
Here was 700 miles of hidden highways... ideal for the use of someone who needed to hurry from place to place... without being seen.[JA] 700マイルにも及ぶ 秘密の幹道路なのだ... 場所から場所へと 素早く移動でき... 人に見られることもない He Walked by Night (1948)
Every available radio car, patrolman, and detective was out on the dragnet.[JA] 無車や警官も刑事も すべて投入された He Walked by Night (1948)
Don't pull the radio wire![JA] ラジオのを 引っ張るな! The Hitch-Hiker (1953)
A Spanish ship of the line in these waters? When does she arrive?[CN] 就在這片海域航上的西班牙船嗎 她什麼時候到達 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グラフ[せんグラフ, sen gurafu] line graph, line chart [Add to Longdo]
引き[せんびき, senbiki] inking [Add to Longdo]
間隔[せんかんかく, senkankaku] line spacing [Add to Longdo]
形システム[せんけいシステム, senkei shisutemu] linear system [Add to Longdo]
形リスト[せんけいリスト, senkei risuto] linear list [Add to Longdo]
形計画法[せんけいけいかくほう, senkeikeikakuhou] linear programming [Add to Longdo]
形代数[せんけいだいすう, senkeidaisuu] linear algebra [Add to Longdo]
形探索[せんけいたんさく, senkeitansaku] linear search [Add to Longdo]
形独立[せんけいどくりつ, senkeidokuritsu] linearly independent (e.g. equations) (an) [Add to Longdo]
形表記法[せんけいひょうきほう, senkeihyoukihou] linear notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せん, sen] LINIE [Add to Longdo]
[せんこう, senkou] Weihrauchstaebchen, Raeucherstaebchen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top