ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขาย

   
126 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขาย-, *ขาย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รับประกันว่าขายได้ (n ) warranty of merchantability

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาการขายเบื้องต้น (n phrase ) Introduction to Sales

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาย[V] sell, See also: vend, Ant. ซื้อ, Example: เขาขายรถให้กับลูกค้าได้หลายคันในเดือนนี้
ขายดี[V] have (find) a good sale, See also: find a good market, Syn. ขายคล่อง, Example: สินค้าตัวใหม่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
ขายสด[V] sell on cash, See also: sell for cash, Syn. ขายเงินสด, Ant. ขายผ่อน, ขายเงินเชื่อ, Example: สินค้าร้านนี้ขายสดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อใดๆ ทั้งสิ้น, Thai definition: ซื้อขายกันด้วยเงินสดเท่านั้น
ขายหู[V] be unpleasant to hear, See also: be shameful to listen, Syn. ไขหู, Example: ฉันรู้สึกขายหูเหลือเกินที่ได้ยินใครๆ พูดถึงน้องในทางที่ไม่ดี, Thai definition: ฟังแล้วละอาย ไม่อยากฟัง
ขายของ[V] sell goods, See also: make a sale, Syn. ขายสินค้า, Example: ผู้คนนิยมไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเพราะขายของราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไป
ขายขาด[V] sell outright, Example: เขาขายขาดสินค้าของเขาทุกชิ้น, Thai definition: ขายออกไปโดยไม่รับซื้อคืน
ขายตรง[N] direct sale, Example: ปัจจุบันนี้ธุรกิจแบบขายตรงกำลังเฟื่องฟู ทำรายได้ให้ผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก, Thai definition: การจำหน่ายสินค้าโดยตัวแทนนำสินค้าไปขายลูกค้า โดยไม่ผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง
ขายตัว[V] trade one's body for money, See also: become a prostitute, sell oneself, Example: หล่อนเต็มใจขายตัวเพราะอยากได้เงินไปให้ครอบครัว, Thai definition: หากินโดยเป็นโสเภณี
ขายตัว[V] sell oneself, See also: barter away one's honour for somebody's patronage, Example: เขาขายตัวให้กับบริษัทชื่อดัง เพื่อแลกกับเงินก้อนโต, Thai definition: เอาตัวแลกเงิน, เอาชื่อเสียงแลกเงิน
ขายตัว[V] prostitute oneself, See also: barter away one's honour for someone's patronage, sell oneself, Example: หล่อนเต็มใจขายตัวเพราะอยากได้เงินไปให้ครอบครัว, Thai definition: หากินโดยเป็นโสเภณี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขายก. เอาของแลกเงินตรา, โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่กันโดยตกลงกันว่าผู้รับโอนจะใช้ราคาแห่งทรัพย์สินนั้น มีหลายลักษณะ คือ ชำระเงินในขณะที่ซื้อขายกัน เรียกว่า ขายเงินสด, ขายโดยยอมเก็บเงินอันเป็นราคาของในวันหลัง เรียกว่า ขายเชื่อ, (เลิก) เอาเงินเขามาโดยยอมตนเข้ารับใช้การงานของเจ้าเงิน เรียกว่า ขายตัวลงเป็นทาส.
ขายขาดก. ขายไม่รับคืน.
ขายชาติก. ขยายความลับประเทศชาติของตนแก่ศัตรูหรือเอาใจออกหากไปเข้ากับศัตรู เพราะเห็นแก่สินจ้างหรือสิ่งตอบแทนเพื่อทำลายล้างประเทศชาติของตน, ขายบ้านขายเมือง ก็ว่า.
ขายชื่อก. เอาชื่อเข้าแลกในทำนองขาย, ไม่รักชื่อ, ทำให้เสียชื่อเสียง, ถ้าเอาชื่อผู้อื่นไปแอบอ้างหาผลประโยชน์ เรียกว่า เอาชื่อไปขาย.
ขายตรงก. ขายสินค้าโดยมีตัวแทนนำไปเสนอขายผู้ซื้อโดยตรง ไม่ผ่านร้านค้า เช่น ธุรกิจขายตรงกำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้.
ขายตรงน. การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง.
ขายตัวก. เอาตัวแลกเงิน, เอาชื่อเสียงแลกเงิน.
ขายตามคำพรรณนาน. การซื้อขายที่คู่สัญญาตกลงซื้อขายทรัพย์สินตามลักษณะและคุณภาพที่ผู้ขายได้บรรยายไว้อย่างละเอียด.
ขายตามตัวอย่างน. การขายที่คู่สัญญาตกลงซื้อขายทรัพย์สินตามที่ผู้ขายได้นำทรัพย์สินมาแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง.
ขายทอดตลาดน. การขายทรัพย์สินที่กระทำโดยเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปด้วยวิธีเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสู้ราคากัน ผู้ใดให้ราคาสูงสุดและผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยเคาะไม้หรือด้วยกิริยาอย่างอื่นตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด การซื้อขายนั้นย่อมเป็นอันสมบูรณ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
saleขาย, การซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale by sampleขายตามตัวอย่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sell by auction; sale by auctionขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale by auction; sell by auctionขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale with right of redemptionขายฝาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale on creditขายเชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale on approvalขายเผื่อชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale in grossขายเหมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale and leasebackขายแล้วเช่าคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale by courtขายโดยคำสั่งศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Net salesขายสุทธิ [การบัญชี]
Saleขาย [การบัญชี]
Sellขาย [การบัญชี]
Kicking, Asymmetricalขายกขึ้นได้ไม่คล่องแคล่วและไม่สมดุลย์กัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He shot me!ขายิงผม The Green Hornet (2011)
A gunstore?ร้านขายปืน? Kingdom of the Blind (2012)
Sold!ขาย The Best Offer (2013)
Sold.ขาย Transformers: Age of Extinction (2014)
Steр uр to the tub 'Tain't no disgraсeก้าวขึ้นไปอ่าง 'มันไม่ได้เป็นไม่ มีความอับอายขายหน้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A harmless old peddler woman!หญิงเร่ขายที่ไม่เป็นอันตราย เก่า! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The potato man! I have to go.คนขายมันฝรั่ง ฉันต้องซื้อมันฝรั่ง The Great Dictator (1940)
They stand in the way of action. Therefore, we abolish them.พวกเขายึดหมั่นในสิ่งที่ทำอยู่ ดังนั้นเราจึงตัดขาดพวกเขา The Great Dictator (1940)
He- - He's alive. He can talk!เขาเขายังมีชีวิตอยู่ เขาสามารถพูดคุย! Pinocchio (1940)
And he still thinks we're his friends.และเขายังคงคิดว่าเราเป็นเพื่อน ของเขา Pinocchio (1940)
Come on, you blokes!มาสิ, คุณคน! ให้พวกเขาย้าย! Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาย[v.] (khāi) EN: sell ; market   FR: vendre ; commercialiser
ขายขนมจีบ[v. exp.] (khāi khanom jīp) EN: ?   FR: ?
ขายของ[v.] (khāikhøng) EN: sell goods ; make a sale   FR: vendre
ขายของรุสต๊อก[n. exp.] (khāikhøng ru satǿk) EN: clearance sale   FR: vente jusqu'à épuisement du stock [f]
ขายของรุสต๊อก[v. exp.] (khāikhøng ru satǿk) EN: clear the stock   
ขายของลดราคา[v. exp.] (khāikhøng lot rākhā) EN: sell goods at a lower price   
ขายขาด[v.] (khāikhāt) EN: sell outright ; sell unconditionally ; sell with no right of refund/exchange   
ขายชาฅิ[v. exp.] (khāi chāt) EN: sell the country   FR: vendre la nation ; vendre le pays
ขายดิบขายดี[v. exp.] (khāi dip khāi dī) EN: sell well   
ขายดี [v. exp.] (khāi dī) EN: have a good sale ; sell well   FR: bien vendre

English-Thai: Longdo Dictionary
bucket shop(n slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
backorder(n vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง
divestiture(n) การถอนทุนบริษัท, การขายบริษัท, S. divesture, divestment, A. investment, R. spin off
output VAT(n) ภาษีขาย เช่น Businesses charge VAT on their sales. This is known as output VAT and the sales are referred to as outputs.
britches(n) |pl| กางเกงขายาว, S. trousers, breeches
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million. , S. I.P.O.,
return on salesผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
auction[VT] ขายโดยการประมูล
at a premium[IDM] มีราคาสูงขึ้น, See also: ขายได้ราคาดีขึ้น
bootleg[VI] ขายของผิดกฎหมาย, Syn. smuggle
be up for[PHRV] ขาย, See also: เสนอขาย
clear off[PHRV] ขาย(ของ)ถูก
for sale[IDM] ขาย
denationalise[VT] ขายกิจการของรัฐให้กับเอกชน, Syn. privatize, Ant. nationalize
denationalize[VT] ขายกิจการของรัฐให้กับเอกชน, Syn. privatize, Ant. nationalize
fetch[VT] ขาย, See also: จำหน่าย, ขายในราคาหนึ่ง
float[VT] ขายหุ้นในบริษัทให้กับสาธาณชนเป็นครั้งแรก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alehouse(เอล' เฮาซฺ) n. ร้ายขายเหล้าที่มี ale ขาย
alewife(เอล' ไวฟ) n. (pl. -wives) ปลาชนิดหนึ่งในอเมริกาเหนือ จำพวก Pomlobus pseudoharengus, หญิงที่ขายเครื่องดื่ม ale
alienable(เอ' เลียนนะเบิล, แอล' เยินนะเบิล) adj. ซึ่งขายได้,ซึ่งย้ายหรือโอนได้ -alienability n., Syn. transferable, transferrable
apothecary(อะพอธ'ธิคารี) n. เภสัชกร,ร้านขายยา, Syn. pharmacist, druggist)
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
arcade(อาร์เคด') n. อนุกรมของส่วนโค้งที่มีเสาค้ำ,ระเบียงโค้งครึ่งวงกลม ทางเดินที่มีหลังคาหรือที่บังแดดและสองข้างทางมีร้านขายของ,ทางเดินที่มีเสาทั้งสองข้าง, Syn. archway)
auction(ออค'เชิน) n. การเลหลัง,การประ-มูลของ,การขายทอดตลาด. -vt. ขายทอดตลาด
auctioneer(ออคเชินเนียร') n. ผู้ขายทอดตลาด
avocet(แอฟวะเซท) n. นกขายาวจำพวก Recurvirostra มีเท้าเป็นตีนเป็ด จะงอยปลายที่ยาวโค้งขึ้น อยู่ตามฝั่งทะเล
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้

English-Thai: Nontri Dictionary
alienable(adj) โอนกันได้,ซึ่งย้ายได้,ซึ่งขายได้
auction(n) การเลหลัง,การขายทอดตลาด,การประมูล
auction(vt) ขายเลหลัง,ขายทอดตลาด
auctioneer(n) ผู้ขายเลหลัง,ผู้ขายทอดตลาด
automat(n) เครื่องขายอาหารอัตโนมัติ
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า,การค้าขาย,การแลกเปลี่ยน
barter(vt) แลก,ขาย,แลกเปลี่ยน
bibliopole(n) คนขายหนังสือ
bodega(n) ร้านขายของชำ,โรงเก็บของ
bookseller(n) คนขายหนังสือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
right offringขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
selling of behalfขายฝาก
selling with right of redemptionขายฝาก
trick (vi slang ) ขายตัว
unbundle (vt ) ขายแยก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
売る[うる, uru] (vt) ขาย, See also: R. 販売

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
売り[うり, uri] (vt ) ขาย(ของ)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
売れる[うれる, ureru] Thai: ขายดี

German-Thai: Longdo Dictionary
dennoch(Konj.) อย่างไรก็ตาม, ทว่า เช่น Er ist schon über 70, dennoch kann er immer noch skifahren. เขาอายุมากกว่าเจ็ดสิบปี อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเล่นสกีได้อีก, See also: S.trotzdem
einzeln(Adj. Adv.) แต่ละ, ที่เป็นเดี่ยวๆ, ที่แยกจากกัน เช่น Lautsprecher einzeln verkaufen ขายลำโพงแยกเป็นชิ้น
einzig(Adj. Adv.) หนึ่งเดียวที่, เพียงหนึ่งเดียว เช่น Das ist ein einziger Teeladen in diesem Viertel. นี่เป็นร้านขายชาเพียงร้านเดียวในย่านนี้, See also: nur
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ค้าขายที่ตลาดหรือที่ตลาดหุ้น, See also: S. verkaufen
verkaufen(vt) |verkaufte, hat verkauft, etw.(A) jmdm.| ขาย เช่น Wir können unsere alte Kleidung auf dem Flohmarkt verkaufen. พวกเราสามารถเอาเสื้อผ้าเก่าไปขายที่ตลาดขายของเก่าได้
Handel treibenทำธุรกิจ, ค้าขาย, ทำการค้าขาย
sich bei jmdm. meldenติดต่อ เช่น Er hat sich bei mir noch nie gemeldet seit er umgezogen ist. เขาไม่ติดต่อผมเลย ตั้งแต่เขาย้ายบ้านไป
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
anschaffen(vi) |schaffte an, hat angeschafft| ขายบริการ, ขายตัว
Schnittblume(n) |die, pl. Schnittblumen| ดอกไม้ที่ตัดแล้ว (ส่วนใหญ่เพื่อขาย)

French-Thai: Longdo Dictionary
vendre(vt) |je vends, tu vends, il vend, nous vendons, vous vendez, ils vendent| ขาย, See also: A. acheter,
boulangerie(n) |f, pl. boulangeries| ร้านขายขนมปัง, See also: Related: pâtisserie
pâtisserie(n) |f, pl. pâtisseries| ร้านขายขนมเค้กและช็อกโกแลต
à côté de(prep) ข้างๆ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น A côté de l'hôtel, il y a des magasins. ข้างๆ โรงแรมมีร้านขายเสื้อผ้าหลายร้าน
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด
grand magasin(n) |m| ห้างสรรพสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่
magasin d'alimentation(n) |m| ร้านขายของอุปโภคบริโภค
magasin(n) |m| ร้านค้า, ร้านขายของ, See also: S. boutique,
boutique(n) |f| ร้านขายของ, ร้านค้า, See also: S. magasin,
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top