ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admissible

AH0 D M IH1 S AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admissible-, *admissible*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admissible(adj) ซึ่งยอมรับได้, Syn. acceptable, allowable
admissible(adj) ซึ่งยอมให้เข้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admissible(แอดมิส' ซิเบิล) adj. พอจะรับไว้ได้, ยอมได้, Syn. proper, worthy, suitable
inadmissible(อินแอคมิส' ซะเบิล) adj. ไม่สามารถจะรับได้, ไม่สามารถจะยอมรับได้., See also: inadmissibility n. inadmissibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
admissible(adj) อนุญาตได้, ยอมได้, พอจะรับไว้ได้
inadmissible(adj) ต้องห้าม, ไม่สามารถจะรับได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
admissible evidence; admissible๑. ที่รับไว้พิจารณาได้, ที่ยอมรับได้๒. ที่อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
admissible; admissible evidence๑. ที่รับไว้พิจารณาได้, ที่ยอมรับได้๒. ที่อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Admissible evidenceพยานหลักฐานที่ยอมรับได้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tape recordings aren't admissible evidence.การบันทึกเทปเป็นหลักฐานที่ยอมรับไม่ได้ Clue (1985)
It's not admissible in court anywayมันนำไปใช้ในชั้นศาลไม่ได้ Infernal Affairs (2002)
So even if Patty Hewes somehow manages to figure out what's on the gps, it won't be admissible in court.แม้แพตตี้ ฮิวส์ รู้ว่าที่อยู่ในจีพีเอสคืออะไร ก็เอามาใช้ในศาลไม่ได้ Look What He Dug Up This Time (2009)
IT'LL NEVER BE ADMISSIBLE IN COURT.ซึ่งจะไม่เป็นที่ยอมรับในศาล Zoe's Reprise (2009)
Any confession illegally coerced is inadmissible, and with no admissible evidence, we have no basis to hold him.ทุกคำรับสารภาพที่เกิดจากบีบบังคับ ไม่อาจจะยอมรับได้ และถ้าไม่มี หลักฐานอื่นที่ยอมรับได้ พวกเราไม่มีอำนาจควบคุมตัวเขา Pilot (2010)
If the State cannot marshal some admissible evidence to indict by then, I will have no choice but to let the accused go.แล้วถ้าอัยการโจทย์ ไม่สามารถรวบรวมหลักฐาน เพื่อฟ้องคดีได้ ฉันก็ไม่มีทางเลือก ที่ต้องปล่อยจำเลยไป Pilot (2010)
A dying declaration... admissible in court.คำพูดของคนกำลังจะตาย... ใช้เป็นคำให้การได้ในศาลนะ The Long Way Down Job (2011)
Unfortunately, love is not admissible evidence. Oh... ♪ Love is not admissible evidence ♪แย่หน่อยนะครับที่ความรักเป็นหลักฐานที่ใช้ไม่ได้ ♪ ความรักเป็นหลักฐานที่ใช้ไม่ได้♪ The First Chang Dynasty (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยานหลักฐานที่รับฟังได้[phayān lakthān thī rapfang dāi] (n, exp) EN: admissible evidence
ยอมไม่ได้[yøm mai dāi] (adj) FR: inacceptable ; inadmissible

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADMISSIBLE AH0 D M IH1 S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admissible (j) ˈədmˈɪsəbl (@1 d m i1 s @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zulässiges Beweismaterialadmissible evidence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admissible \Ad*mis"si*ble\, a. [F. admissible, LL. admissibilis.
   See {Admit}.]
   Entitled to be admitted, or worthy of being admitted; that
   may be allowed or conceded; allowable; as, the supposition is
   hardly admissible. -- {Ad*mis"si*ble*ness}, n. --
   {Ad*mis"si*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admissible
   adj 1: deserving to be admitted; "admissible evidence" [ant:
       {inadmissible}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top