ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interruption

IH2 N T ER0 AH1 P SH AH0 N   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interruption-, *interruption*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interruption[N] การขัดจังหวะ, See also: การหยุดชะงัก, Syn. suspension, pause, break

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interruption(อินเทอรัพ'เชิน) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง,การหยุด,การชะงักงัน,ช่วงระยะเวลาที่หยุด -S.disruption

English-Thai: Nontri Dictionary
interruption(n) การหยุดชะงัก,การขัดจังหวะ,การสอดเข้ามา,การขัดคอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interruptionการขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interrupt ๓] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interruption๑. การสะดุดหยุดลง๒. การขัดจังหวะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interruption๑. การสะดุดหยุดลง๒. การขัดจังหวะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interruptionการขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interrupt ๓] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interruption hazardภาวะภัยแทรกซ้อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interruption of prescriptionอายุความสะดุดหยุดลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interruptionการขัดจังหวะ [การแพทย์]
Interruption, Completeเส้นประสาทขาด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right then. No more interruptions.ดี งั้นอย่าป่วนอีกนะ The Princess Bride (1987)
But it doesn't follow that the interruption must be unwelcome.แต่ไม่ต้องไปคิดว่า การขัดจังหวะจะไม่เป็นที่ต้อนรับ Episode #1.6 (1995)
That's OK. Life is full of interruptions and complications.ไม่เป็นไรครับ ชีวิตมักจะเต็มไปด้วย ปัญหาและเรื่องยุ่งยากเสมอ Love Actually (2003)
Sorry for the interruption, folks... but, uh, I got to ask June here a question before we finish this song.ขอโทษที่ต้องขัดจังหวะ ท่านผู้ชม แต่ผมต้องถามคำถามกับจูนก่อน ก่อนที่จะจบเพลงนี้ Walk the Line (2005)
They will think they have listened to my song, without interruption.พวกมันจะเข้าใจว่าได้ฟังเพลงอยู่ โดยไม่ได้รับการรบกวน Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Please, pardon the interruption.ขอประทานโทษ ที่มาขัดจังหวะ The Da Vinci Code (2006)
No postponements. No interruptions.ไม่การเลื่อนออกไป ไม่มีการสอดแทรก Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Forgive the interruption.ขอโทษที่ขัดจังหวะครับ Rendition (2007)
No more interruptions.จะไม่มีการรบกวนแล้ว Chuck Versus the Ex (2008)
Interruption of the brain-heart coupling could cause pulmonary edema.ขัดขวางการเชื่อมต่อ ของสมองกับหัวใจ ทำให้น้ำท่วมปอด Emancipation (2008)
- Depends on how many interruptions- คงขึ้นอยู่กับว่าจะโดนขัดขวางการทดลองไปอีกนานแค่ไหน The Mark of Nimueh (2008)
I trust you have a very good reason for this untimely interruption.ข้าคิดว่าเจ้าคงมีเหตุผลที่ดี กับ การที่เจ้าบังเอิญมาหยุดข้าไว้. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interruptionDiscussion resumed after a short interruption.
interruptionI was annoyed with him for his interruptions.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้างขวางคอ[n.] (kāngkhwāngkhø) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERRUPTION    IH2 N T ER0 AH1 P SH AH0 N
INTERRUPTIONS    IH2 N T ER0 AH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interruption    (n) ˌɪntərˈʌpʃən (i2 n t @ r uh1 p sh @ n)
interruptions    (n) ˌɪntərˈʌpʃənz (i2 n t @ r uh1 p sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打岔[dǎ chà, ㄉㄚˇ ㄔㄚˋ, ] interruption; to interrupt (esp. talk); to change the subject, #57,951 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらずら[, zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption [Add to Longdo]
セグエ[, segue] (n) segue (proceeding without interruption in music, etc.) [Add to Longdo]
横槍[よこやり, yokoyari] (n) interruption; interference; butting in [Add to Longdo]
割り込み(P);割込み[わりこみ, warikomi] (n) interruption; sharing a theater box (theatre); muscling in on; wedging oneself in; cutting in line; (CPU) interrupt; (P) [Add to Longdo]
割込[わりこみ, warikomi] (n) {comp} interruption [Add to Longdo]
間断[かんだん, kandan] (n) break in time; interruption; pause [Add to Longdo]
見合わせ;見合せ[みあわせ, miawase] (n) (1) (See 見合わせる・1) looking at each other; (2) (See 見合わせる・2) postponement; suspension; interruption [Add to Longdo]
合いの手;合の手;間の手;相の手;あいの手(io)[あいのて, ainote] (n) (1) interlude; (2) (See 掛け声) interjection; interruption [Add to Longdo]
遮炎性[しゃえんせい, shaensei] (n) flame shielding performance; flame interruption performance; flame screening performance [Add to Longdo]
切れ目(P);切目[きれめ, kireme] (n) break; pause; gap; end; rift; interruption; cut; section; notch; incision; end (of a task); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込[わりこみ, warikomi] interruption [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interruption \In`ter*rup"tion\, n. [L. interruptio: cf. F.
   interruption.]
   [1913 Webster]
   1. The act of interrupting, or breaking in upon.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being interrupted; a breach or break, caused
    by the abrupt intervention of something foreign;
    intervention; interposition. --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
       Lest the interruption of time cause you to lose the
       idea of one part.           --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Obstruction caused by breaking in upon course, current,
    progress, or motion; stop; hindrance; as, the author has
    met with many interruptions in the execution of his work;
    the speaker or the argument proceeds without interruption.
    [1913 Webster]
 
   4. Temporary cessation; intermission; suspension.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interruption
   n 1: an act of delaying or interrupting the continuity; "it was
      presented without commercial breaks"; "there was a gap in
      his account" [syn: {break}, {interruption}, {disruption},
      {gap}]
   2: some abrupt occurrence that interrupts an ongoing activity;
     "the telephone is an annoying interruption"; "there was a
     break in the action when a player was hurt" [syn:
     {interruption}, {break}]
   3: a time interval during which there is a temporary cessation
     of something [syn: {pause}, {intermission}, {break},
     {interruption}, {suspension}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 interruption /ɛ̃tɛʀypsjɔ̃/ 
  interruption

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top