ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interruption

IH2 N T ER0 AH1 P SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interruption-, *interruption*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interruption(n) การขัดจังหวะ, See also: การหยุดชะงัก, Syn. suspension, pause, break

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interruption(อินเทอรัพ'เชิน) n. การขัดขวาง, สิ่งที่ขัดขวาง, ภาวะที่ถูกขัดขวาง, การหยุด, การชะงักงัน, ช่วงระยะเวลาที่หยุด -S.disruption

English-Thai: Nontri Dictionary
interruption(n) การหยุดชะงัก, การขัดจังหวะ, การสอดเข้ามา, การขัดคอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interruptionการขัดจังหวะ [ มีความหมายเหมือนกับ interrupt ๓ ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interruption๑. การสะดุดหยุดลง๒. การขัดจังหวะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interruption๑. การสะดุดหยุดลง๒. การขัดจังหวะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interruptionการขัดจังหวะ [ มีความหมายเหมือนกับ interrupt ๓ ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interruption hazardภาวะภัยแทรกซ้อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interruption of prescriptionอายุความสะดุดหยุดลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interruptionการขัดจังหวะ [การแพทย์]
Interruption, Completeเส้นประสาทขาด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But it doesn't follow that the interruption must be unwelcome.แต่ไม่ต้องไปคิดว่า การขัดจังหวะจะไม่เป็นที่ต้อนรับ Episode #1.6 (1995)
That's OK. Life is full of interruptions and complications.ไม่เป็นไรครับ ชีวิตมักจะเต็มไปด้วย ปัญหาและเรื่องยุ่งยากเสมอ Love Actually (2003)
Interruption of the brain-heart coupling could cause pulmonary edema.ขัดขวางการเชื่อมต่อ ของสมองกับหัวใจ ทำให้น้ำท่วมปอด Emancipation (2008)
Experts estimate that the service interruption will end up costing Castle billions in lost revenue.ผู้เชี่ยวชาญ คาดการณ์ว่า Nการแทรกซึมสัญญาณดังกล่าว.. จะทำให้ คาสเซิล สูญรายได้ นับพันล้าน.. Gamer (2009)
Day one of the race begins in 10 minutes, and will be brought to you without commercial interruption by Weyland International.วันหนึ่งของการแข่งขันจะเริ่มขึ้นใน 10 นาที และจะมาถึงคุณ without การหยุดชะงักทางการค้า Death Race 2 (2010)
will be able to take my place forthwith without interruption or injury to the life and progress of the Empire.ชีวิตที่มันไม่ใช่ของตัวฉันเอง แต่แล้วฉันก็คิดว่า เขาพูดติดอ่างได้ไพเราะอย่างนี้ The King's Speech (2010)
For the moment, there would be an interruption as we have just run into a deer.รถไฟจะหยุดวิ่งชั่วขณะ เนื่องจากมีกวางวิ่งเข้ามาในราง Hanamizuki (2010)
Any interruption will kill him!Now we cast the spell! The Sorcerer and the White Snake (2011)
This interruption had better be warranted.การโทรมาขัดจังหวะนี้ ควรจะต้องมีเหตุผลที่สมควรนะ Sacrifice (2013)
"... Interruption to his father and mother,การขัดขวาง พ่อและแม่ของเขา Potentia Noctis (2013)
So I'll keep my interruptions to a minimum.โอเค ฉันจะรบกวนให้น้อยที่สุดเลย Out of the Frying Pan (2013)
We first need to submit an emergency interruption claim to the national communications system -- Hack it.อันดับแรกต้องส่ง คำร้องขอหยุดระบบฉุกเฉิน ให้กับการสื่อสารแห่งประเทศ Red X (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interruptionDiscussion resumed after a short interruption.
interruptionI was annoyed with him for his interruptions.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้างขวางคอ[kāngkhwāngkhø] (n) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTERRUPTION IH2 N T ER0 AH1 P SH AH0 N
INTERRUPTIONS IH2 N T ER0 AH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interruption (n) ˌɪntərˈʌpʃən (i2 n t @ r uh1 p sh @ n)
interruptions (n) ˌɪntərˈʌpʃənz (i2 n t @ r uh1 p sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打岔[dǎ chà, ㄉㄚˇ ㄔㄚˋ, ] interruption; to interrupt (esp. talk); to change the subject, #57,951 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらずら[zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption [Add to Longdo]
セグエ[segue] (n) segue (proceeding without interruption in music, etc.) [Add to Longdo]
横槍[よこやり, yokoyari] (n) interruption; interference; butting in [Add to Longdo]
割り込み(P);割込み[わりこみ, warikomi] (n) interruption; sharing a theater box (theatre); muscling in on; wedging oneself in; cutting in line; (CPU) interrupt; (P) [Add to Longdo]
割込[わりこみ, warikomi] (n) { comp } interruption [Add to Longdo]
間断[かんだん, kandan] (n) break in time; interruption; pause [Add to Longdo]
見合わせ;見合せ[みあわせ, miawase] (n) (1) (See 見合わせる・1) looking at each other; (2) (See 見合わせる・2) postponement; suspension; interruption [Add to Longdo]
合いの手;合の手;間の手;相の手;あいの手(io)[あいのて, ainote] (n) (1) interlude; (2) (See 掛け声) interjection; interruption [Add to Longdo]
遮炎性[しゃえんせい, shaensei] (n) flame shielding performance; flame interruption performance; flame screening performance [Add to Longdo]
切れ目(P);切目[きれめ, kireme] (n) break; pause; gap; end; rift; interruption; cut; section; notch; incision; end (of a task); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込[わりこみ, warikomi] interruption [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interruption \In`ter*rup"tion\, n. [L. interruptio: cf. F.
   interruption.]
   [1913 Webster]
   1. The act of interrupting, or breaking in upon.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being interrupted; a breach or break, caused
    by the abrupt intervention of something foreign;
    intervention; interposition. --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
       Lest the interruption of time cause you to lose the
       idea of one part.           --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Obstruction caused by breaking in upon course, current,
    progress, or motion; stop; hindrance; as, the author has
    met with many interruptions in the execution of his work;
    the speaker or the argument proceeds without interruption.
    [1913 Webster]
 
   4. Temporary cessation; intermission; suspension.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interruption
   n 1: an act of delaying or interrupting the continuity; "it was
      presented without commercial breaks"; "there was a gap in
      his account" [syn: {break}, {interruption}, {disruption},
      {gap}]
   2: some abrupt occurrence that interrupts an ongoing activity;
     "the telephone is an annoying interruption"; "there was a
     break in the action when a player was hurt" [syn:
     {interruption}, {break}]
   3: a time interval during which there is a temporary cessation
     of something [syn: {pause}, {intermission}, {break},
     {interruption}, {suspension}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 interruption /ɛ̃tɛʀypsjɔ̃/ 
  interruption

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top