Search result for

interruption

(50 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interruption-, *interruption*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interruption[N] การขัดจังหวะ, See also: การหยุดชะงัก, Syn. suspension, pause, break

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
interruption(อินเทอรัพ'เชิน) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง,การหยุด,การชะงักงัน,ช่วงระยะเวลาที่หยุด -S.disruption

English-Thai: Nontri Dictionary
interruption(n) การหยุดชะงัก,การขัดจังหวะ,การสอดเข้ามา,การขัดคอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interruptionการขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interrupt ๓] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interruption๑. การสะดุดหยุดลง๒. การขัดจังหวะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interruption๑. การสะดุดหยุดลง๒. การขัดจังหวะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interruptionการขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interrupt ๓] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interruption hazardภาวะภัยแทรกซ้อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
interruption of prescriptionอายุความสะดุดหยุดลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interruptionการขัดจังหวะ [การแพทย์]
Interruption, Completeเส้นประสาทขาด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Interruption of the brain-heart coupling could cause pulmonary edema.ขัดขวางการเชื่อมต่อ ของสมองกับหัวใจ ทำให้น้ำท่วมปอด Emancipation (2008)
- Depends on how many interruptions- คงขึ้นอยู่กับว่าจะโดนขัดขวางการทดลองไปอีกนานแค่ไหน The Mark of Nimueh (2008)
I trust you have a very good reason for this untimely interruption.ข้าคิดว่าเจ้าคงมีเหตุผลที่ดี กับ การที่เจ้าบังเอิญมาหยุดข้าไว้. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Experts estimate that the service interruption will end up costing Castle billions in lost revenue.ผู้เชี่ยวชาญ คาดการณ์ว่า Nการแทรกซึมสัญญาณดังกล่าว.. จะทำให้ คาสเซิล สูญรายได้ นับพันล้าน.. Gamer (2009)
Forgive the interruption, General. Excuse me, coming through.ขอโทษที่ขัดจังหวะท่านนายพล ขอโทษที,ขอทางหน่อย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Madam President, excuse the interruption.ท่านประธานาธิบดี, ต้องขออภัยด้วยครับที่มาขัดจังหวะ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
There is no interruption. Though arthur's not here.ไม่ขัดเลย แม้อาเธอร์จะไม่อยู่ก็ตาม They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
I'm sorry For the interruption.แต่ฉันมีบางอย่าง ฉันคิดว่าเกือบทุกคน Carrnal Knowledge (2009)
I'm sorry for the interruption,ขอโทษที่รบกวนค่ะ The Age of Dissonance (2009)
Electrical interruption.ระบบไฟฟ้าขัดข้อง Chuck Versus the Colonel (2009)
Excuse the interruption.ขอโทษที่มาขัดจังหวะ Holocron Heist (2009)
If there's any interruption...ถ้าเกิดสะดุดขาดตอนล่ะก็ Terminator Salvation (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interruptionDiscussion resumed after a short interruption.
interruptionI was annoyed with him for his interruptions.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้างขวางคอ[n.] (kāngkhwāngkhø) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERRUPTION    IH2 N T ER0 AH1 P SH AH0 N
INTERRUPTION    IH2 N ER0 AH1 P SH AH0 N
INTERRUPTIONS    IH2 N T ER0 AH1 P SH AH0 N Z
INTERRUPTIONS    IH2 N ER0 AH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interruption    (n) (i2 n t @ r uh1 p sh @ n)
interruptions    (n) (i2 n t @ r uh1 p sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらずら[, zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption [Add to Longdo]
セグエ[, segue] (n) segue (proceeding without interruption in music, etc.) [Add to Longdo]
横槍[よこやり, yokoyari] (n) interruption; interference; butting in [Add to Longdo]
割り込み(P);割込み[わりこみ, warikomi] (n) interruption; sharing a theater box (theatre); muscling in on; wedging oneself in; cutting in line; (CPU) interrupt; (P) [Add to Longdo]
割込[わりこみ, warikomi] (n) {comp} interruption [Add to Longdo]
間断[かんだん, kandan] (n) break in time; interruption; pause [Add to Longdo]
見合わせ;見合せ[みあわせ, miawase] (n) (1) (See 見合わせる・1) looking at each other; (2) (See 見合わせる・2) postponement; suspension; interruption [Add to Longdo]
合いの手;合の手;間の手;相の手;あいの手(io)[あいのて, ainote] (n) (1) interlude; (2) (See 掛け声) interjection; interruption [Add to Longdo]
遮炎性[しゃえんせい, shaensei] (n) flame shielding performance; flame interruption performance; flame screening performance [Add to Longdo]
切れ目(P);切目[きれめ, kireme] (n) break; pause; gap; end; rift; interruption; cut; section; notch; incision; end (of a task); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打岔[dǎ chà, ㄉㄚˇ ㄔㄚˋ, ] interruption; to interrupt (esp. talk); to change the subject [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込[わりこみ, warikomi] interruption [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interruption \In`ter*rup"tion\, n. [L. interruptio: cf. F.
   interruption.]
   [1913 Webster]
   1. The act of interrupting, or breaking in upon.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being interrupted; a breach or break, caused
    by the abrupt intervention of something foreign;
    intervention; interposition. --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
       Lest the interruption of time cause you to lose the
       idea of one part.           --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Obstruction caused by breaking in upon course, current,
    progress, or motion; stop; hindrance; as, the author has
    met with many interruptions in the execution of his work;
    the speaker or the argument proceeds without interruption.
    [1913 Webster]
 
   4. Temporary cessation; intermission; suspension.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interruption
   n 1: an act of delaying or interrupting the continuity; "it was
      presented without commercial breaks"; "there was a gap in
      his account" [syn: {break}, {interruption}, {disruption},
      {gap}]
   2: some abrupt occurrence that interrupts an ongoing activity;
     "the telephone is an annoying interruption"; "there was a
     break in the action when a player was hurt" [syn:
     {interruption}, {break}]
   3: a time interval during which there is a temporary cessation
     of something [syn: {pause}, {intermission}, {break},
     {interruption}, {suspension}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 interruption [ɛ̃tɛrypsjõ]
   interruption
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top