ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mademoiselle

M AE2 D AH0 M AH0 Z EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mademoiselle-, *mademoiselle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mademoiselle(n) คำเรียกผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานอย่างสุภาพ (คำย่อคือ Mlle, Mdlle), Syn. Miss

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Mademoiselle will have lunch with me.คุณผู้หญิงจะมาทานมื้อเที่ยงกับผม Rebecca (1940)
Voila. Champagne with your first-class seats, Mademoiselle La Roche.แชมเปญสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งครับ Around the World in 80 Days (2004)
And what belief is that, Mademoiselle Tatou?ความเชื่ออะไรกัน มาดมัวแซลตาตู Ratatouille (2007)
Introducing mademoiselle Eva Coupeau.ผมยินดีที่จะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับ อีวา คูเปอร์ Touch of Eva (2010)
Bienvenue, mademoiselle Pucci.ยินดีต้องรับ คุณปุชชี่ Ilsa Pucci (2010)
Mademoiselle Pillsbury? Mm-hmm. What is this?มาดมัวร์แซล พิลส์เบอรี่หรอ อืม อะไรคะเนี่ย Dance with Somebody (2012)
Ah, yes, mademoiselle Farrell.อ่า ค่ะ มาดามเฟร์เรล What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)
You know, my French tutor, Mademoiselle Perrier, is gonna be so disappointed I blanked on that one.คุณรู้มั้ย ติวเตอร์สอนภาษาฝรั่งเศของฉัน มาดาโมอิเซ่ แพริเย ต้องผิดหวังแน่ๆที่ฉันลืมคำนี้ Virtual Reality Bites (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mademoiselleThis way, please, mademoiselle.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นางสาว[nāngsāo] (n) EN: miss ; Ms.  FR: mademoiselle ; Mlle
น้อง[nøng] (n) FR: mademoiselle [ f ] ; jeune fille [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MADEMOISELLE M AE2 D AH0 M AH0 Z EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mademoiselle (n) mˌædmwəzˈɛl (m a2 d m w @ z e1 l)
Mademoiselles (n) mˌædmwəzˈɛlz (m a2 d m w @ z e1 l z)

French-Thai: Longdo Dictionary
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), Syn. fille, madame, femme, Ant. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), See also: madame, Ant. monsieur, Related: madame

Japanese-English: EDICT Dictionary
マドモアゼル[madomoazeru] (n) mademoiselle (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mademoiselle \Ma`de*moi`selle"\, n.; pl. {Mesdemoiselles}. [F.,
   fr. ma my, f. of mon + demoiselle young lady. See {Damsel}.]
   1. A French title of courtesy given to a girl or an unmarried
    lady, equivalent to the English Miss. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A marine food fish ({Sciaena chrysura}), of the
    Southern United States; -- called also {yellowtail}, and
    {silver perch}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mademoiselle
   n 1: small silvery drumfish often mistaken for white perch;
      found along coasts of United States from New York to Mexico
      [syn: {silver perch}, {mademoiselle}, {Bairdiella
      chrysoura}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 mademoiselle /madəmwazɛl/ 
  Miss

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top