Search result for

เลว

(76 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลว-, *เลว*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
กระหลั่ว (adj slang ) เลว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลว[ADJ] bad, See also: base, vile, evil, wicked, Syn. ต่ำ, ทราม, Example: หากเราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเลว เราก็จะไม่เห็นถึงความสว่างของสังคมภายนอกเลย
เลว[V] be bad, See also: be sinful, be wicked, Syn. ต่ำ, ทราม, Example: การวิพากษ์วิจารณ์ก็คือการประเมินค่าพฤติกรรมที่ทำไปแล้วว่าดีหรือเลว พร้อมให้เหตุผลประกอบ
เลวทราม[V] be bad, See also: be evil, be wicked, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาเลวทรามแค่ไหนที่อาศัยบารมีพ่อเกะกะระรานชาวบ้าน
เลวทราม[ADJ] bad, See also: evil, wicked, base, vicious, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาไม่เคยสำนึกในการกระทำอันเลวทรามของเขาเลย
เลวทราม[ADV] basely, See also: viciously, wickedly, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาปฏิบัติกับเธออย่างเลวทราม
เลวร้าย[V] be bad, See also: be evil, be immoral, be wicked, be depraved, Syn. ไม่ดี, ชั่วร้าย, เลวทราม, เลว, ทราม, Example: ถึงผู้หญิงคนนั้นจะเลวร้ายแค่ไหน เธอก็ยังรักลูกของเธออยู่, Thai definition: มีนิสัยไม่ดีมากๆ
เลวทรามต่ำช้า[ADV] basely, See also: viciously, wickedly, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: เขาประพฤติกับผู้มีพระคุณอย่างเลวทรามต่ำช้ามาก
เลวทรามต่ำช้า[ADJ] bad, See also: evil, wicked, base, vicious, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: คนเลวทรามต่ำช้าอย่างเขาสมควรได้รับโทษแล้ว
เลวทรามต่ำช้า[V] be bad, See also: be evil, be wicked, Syn. เลว, ชั่ว, ต่ำ, น่ารังเกียจ, น่าอดสู, น่าอัปยศ, Example: แม้ว่าเขาจะเลวทรามต่ำช้าขนาดไหน ผมก็ยังยินดีจะค้อมหัวให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลวว. มีค่าตํ่ากว่ามาตรฐาน เช่น กระดาษเลวเขียนหมึกแล้วซึม
เลวสามัญ เช่น ทหารเลว ไพร่เลว
เลวต่ำ, ทราม, เช่น มารยาทเลว.
เลวก. รบ, รบศึก, มักใช้เข้าคู่กับคำ รบ เป็น รบเลว.
เลว(ละเวง) ว. ฟุ้งไป
เลวเสียงอื้ออึง.
เลวูโลสน. ฟรักโทส.
ทรพลเลวทราม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
กระหลั่วเลว [ศัพท์วัยรุ่น]
Levuloseเลวูโลส [การแพทย์]
Lewey's Bodyเลวีบอดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Slut!เลว American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Shit!สารเลวNo Regret (2006)
That's too bad.ที่เลวร้ายเกินไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, that's too bad.โอ้ที่เลวร้ายเกินไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
No, no, as bad as... What was I sayin'?ไม่ไม่เลวร้ายอย่างที่ฉันบอกว่า 'คืออะไร? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Worse than I thought!ที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่ฉันคิด! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd when he got the best of me I got the worst of himและเมื่อเขาได้รับที่ดีที่สุดของ ฉัน ฉันได้เลวร้ายที่สุดของเขา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Your reference to the Jews might have been more violent.การที่พูดถึงชาวยิว มันอาจจะเลวร้ายมาก The Great Dictator (1940)
Conditions could be worse.สังคมอาจจะเลวร้ายขึ้น The Great Dictator (1940)
I'm locking up in case the storm troopers start their monkey business again.ฉันจะล็อคห้อง ใน กรณีที่ทหารมา เริ่ม หน้าที่เลวๆอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
We didn't do so bad.เราไม่ใช่คนเลว The Great Dictator (1940)
The trouble, Mr. Jaeckel, is you're so used to bad times, you're unhappy without them.มีแต่ปัญหา คุณแจ็คเคิล คุณกำลังผ่านช่วงเวลาที่เลวร้าย The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลว[v.] (lēo) EN: be bad ; be sinful ; be wicked   FR: être méchant
เลว[n.] (lēo) EN: bad ; evil ; vile ; wicked   FR: mauvais ; vilain ; vil ; infâme ; méchant
เลว[n.] (lēo) EN: poor ; bad ; inferior ; base   FR: mauvais ; médiocre ; piètre ; inférieur
เลวกว่า[adj.] (lēo kwā) FR: pire ; inférieur
เลวทราม[adj.] (lēosām) EN: bad ; evil ; wicked ; base ; vicious ; abominable ; detestable   FR: ignoble ; sordide
เลวที่สุดในจำนวนนั้น[xp] (lēo thīsut nai jamnūan nan) EN: the worst of the lot   
เลวมาก[adj.] (lēo māk) EN: nefarious   
เลวร้าย[v.] (lēorāi) EN: be bad   
เลวร้ายที่สุด[adj.] (lēorāi thīsut) EN: worst-case   FR: pire
เลวลง[v. exp.] (lēo long) FR: empirer ; se détériorer

English-Thai: Longdo Dictionary
have it coming(phrase) สมควรแล้ว, สมแล้ว (ที่จะได้รับสิ่งนั้น หรือ ที่จะเป็นเช่นนั้น ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ดี หรือ เลว ก็ได้) เช่น It's too bad he got fired, but he sure had it coming.
leviticus(n) หนังสือเลวีนิติ หนังสือเล่มที่ 3 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abject[ADJ] ต่ำช้า, See also: เลวทราม
abominable[ADJ] เลวทรามต่ำช้า, See also: น่าชัง, น่ารังเกียจ, Syn. hatful
atrocious[ADJ] เลวมาก, See also: แย่มาก
bad[ADJ] เลว, See also: ชั่ว, เลวทราม, ชั่วช้า, แย่, ไม่ดี, เลวร้าย, เป็นอันตราย, Syn. wicked, immoral, Ant. moral
badly[ADV] เลว, See also: แย่, Syn. poorly, wrongly, Ant. well
base[ADJ] ต่ำช้า, See also: เลวทราม, ชั่ว, ร้าย, เลวร้าย, เลวทราม, Syn. immoral, Ant. moral
corrupt[VI] เสื่อมทราม, See also: เลวลง
change for the worse[IDM] แย่ลง, See also: เลวร้ายยิ่งขึ้น
despicable[ADJ] เลวทราม, See also: ระยำ, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, เลว, ต่ำช้า, น่ารังเกียจ, Syn. abject, contemptible, mean
diabolic[ADJ] เลวร้ายที่สุด, See also: โหดร้ายที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
aggravate(แอก' ระเวท) vt. ทำให้เลวขึ้นหรือรุนแรงขึ้น, รบกวน, ทำให้ระคายเคือง,ทำให้โมโห. -aggravatingly adv. -aggravative adj. -aggravator n. -aggravation n.
artless(อาร์ท'เลส) adj. ไม่มีเล่ห์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไร้ศิลปะ,ไร้ความชำนาญ, หยาบ,เลว, Syn. open)
asshole(แอส'โฮล) n. ทวารหนัก,คนเลว,สิ่งที่เลว (stink thing,bad thing (person))
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.
bad(แบด) adj. เลว,ร้าย, Syn. evil ###A. upright -Conf. bade,ill
badly(แบด'ลี) adj.,adv. เลว,ร้าย,บกพร่อง,ไม่ถูกต้อง,มีอารมณ์กลัดกลุ้ม,ป่วย, Syn. not well
base(เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean ###A. noble -Conf. basis
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard

English-Thai: Nontri Dictionary
adulterate(vt) เจือปน,ทำให้เลวลง,ทำให้กลายไป
aggravate(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้ร้ายแรงขึ้น
arrant(adj) มาก,อย่างที่สุด,เลวมาก,ร้ายกาจ
atrocious(adj) โหดร้าย,ป่าเถื่อน,ชั่วร้าย,ทารุณ,น่ากลัว,เลวร้าย
atrociously(adv) อย่างโหดร้าย,อย่างชั่วร้าย,อย่างทารุณ,อย่างเลวร้าย
bad(adj) ชั่ว,ไม่ดี,ผิดศีลธรรม,เลว
badman(n) คนร้าย,โจร,คนเลว,คนนอกกฎหมาย
base(adj) ต่ำต้อย,ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว
baseness(n) ความเลวทราม,ความเลว,ความต่ำช้า
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์,ต่ำช้า,เลวทราม,จัญไร

German-Thai: Longdo Dictionary
gar nicht übel(phrase) ไม่เลวเลยนี่, ใช้ได้นี่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top