Search result for

(68 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -家-, *家*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いえ, ie] (n) บ้าน
[かじ, kaji] (n) งานบ้าน
[かぞく, kazoku] (n) ครอบครัว
[かぞく, kazoku] (n) สมาชิกครอบครัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
屋土地税[かおくとちぜい, kaokutochizei] (n) ภาษีโรงเรือน
庭教師[かていきょうし, kateikyoushi] (n) ครูสอนพิเศษ,ครูส่วนตัว,ผู้ภิทักษ์,
[やちん, yachin] ค่าเช่าบ้าน
[かぞく, kazoku, kazoku , kazoku] (n ) ครอบครัว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かでん, kaden] Thai: เครื่องใช้ไฟฟ้า English: consumer electronics
[かけい, kakei] Thai: ชาติตระกูล English: family lineage
[かせい, kasei] Thai: การเรือน English: household economy
計簿[かけいぼ, kakeibo] Thai: สมุดบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายในครอบครัว English: household account book

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[家, jiā, ㄐㄧㄚ] house, home, residence; family
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  豕 (shǐ ㄕˇ) 
Etymology: [pictophonetic] roof

Japanese-English: EDICT Dictionary
[んち, nchi] (n) (1) house; residence; dwelling; (2) family; household; (3) lineage; family name; (P) [Add to Longdo]
[んち, nchi] (n,adj-no) (1) house; home (one's own); (pn,adj-no) (2) (See 内・うち・4) (one's) family; (one's) household; (P) [Add to Longdo]
[んち, nchi] (suf) (See 政治) -ist (used after a noun indicating someone's occupation, pursuits, disposition, etc.); -er [Add to Longdo]
[んち, nchi] (suf) house (e.g. of Tokugawa); family; (P) [Add to Longdo]
[んち, nchi] (suf,exp) (uk) (abbr) (from 〜のうち) (See ・ち・1) 's house; 's home [Add to Longdo]
々;[いえいえ, ieie] (n) every house or family [Add to Longdo]
なき子[いえなきこ, ienakiko] (n) (arch) homeless child [Add to Longdo]
に帰る;に還る[いえにかえる, ienikaeru] (exp,v1) to come back home; to go back home [Add to Longdo]
に帰る時[いえにかえるとき, ienikaerutoki] (n) when returning home [Add to Longdo]
の外[いえのそと, ienosoto] (n) outside the house [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, / ] furniture; tool [Add to Longdo]
[jiā huǒ, ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛˇ, / ] (slang) guy; chap [Add to Longdo]
[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, / ] furniture; also written [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia [Add to Longdo]
[jiā zhōng, ㄐㄧㄚ ㄓㄨㄥ, ] one's family [Add to Longdo]
[jiā shì, ㄐㄧㄚ ㄕˋ, ] housework [Add to Longdo]
[jiā rén, ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] household; (one's) family [Add to Longdo]
[jiā huo, ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛ˙, ] (slang) guy; chap [Add to Longdo]
[jiā xìn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄣˋ, ] letter (to or from) home [Add to Longdo]
[jiā jū, ㄐㄧㄚ ㄐㄩ, ] furniture [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where is your house?" "It is over there."「あなたのはどこですか」「それは向こうです」
"Don't say such rubbish!" said the farmer.「おんどりゃー馬鹿言ってんじゃねー」農は言った。
"Hey, Willie," the farmer shouted out.「ヘイ、ウィリー」農は大声で叫んだ。
"Get rid of it, of course!" Answered the farmer.「もちろん、捨ててくれ」と農が答えました。
"Would you mind taking me home?" she said.まで送って下さらない」と彼女はいった。
"Aw, come on, son!" the farmer insisted.「気にすんじゃねーべさ!」農はしつこく誘った。
He said his father was an architect and that he wanted to be one too.「私の父は建築です。そして私も建築になりたいと思います」と彼は言った。
"I have no house," said the tree.「私はを持っていません」木は言いました。
"I want a house to keep me warm," he said.「私は暖かいがほしいのだ」男の子は言いました。
"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.「彼女の魅力は言葉では表現できない」、とその芸術は叫んだ。
Ten houses were burned down.10軒のがすっかり燃えた。
The fire burned down ten houses.10軒のがその火事で焼失した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With his enormous wealth, the police, yakuza, and even politicians were under his control.[JA] 莫大な財産を持って 警察にヤクザ 政治まで 自分の道具にして Emotions (2017)
I carefully, and occasionally forcefully, manipulated them.[CN] 在半年内 将害怕死亡的无名小说 改造成染上杀意的畅销小说 Confrontation (2017)
If only we had left together...[JA] 僕があのとき 一緒にを出てれば... Emotions (2017)
I'll negotiate with the owner.[JA] (ひとみ)大(おおや)さんに交渉します Emotions (2017)
She's the only daughter of the famous novelist Hibiki Ogie.[JA] (佑希) 彼女は人気小説 荻江(おぎえ) 響(ひびき)の 一人娘なんですよ Confrontation (2017)
A genius novelist paired with a director of big hits.[JA] (プロデューサー) 天才小説に 大ヒットメーカーの監督 Confrontation (2017)
Then, why did you come?[JA] なんで あのに? Emotions (2017)
Yuki Kobayashi.[CN] 选出适合你的女人 召集到那个 Confrontation (2017)
I have no doubt that each of them valued money and life differently.[CN] 那些女人为什么情愿冒着生命危险 也要住进那个呢? Confrontation (2017)
I don't think he wants to remember living at that house or any of us.[JA] あのでの生活も 私たちのことも 思い出したくないことなんだと 思います Emotions (2017)
Actually, I've dropped out of high school.[CN] 收到不明人士所寄出的邀请函 而聚集到我的女人们 Emotions (2017)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...[JA] 族が人を殺(あや)めてしまって 申し訳ないとか 一緒に暮らしてた人たちが殺されて 責任を感じるとか 自分はそうだから こうだから... Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[や, ya] Haus, Heim [Add to Longdo]
[や, ya] Haus, Heim [Add to Longdo]
[やぬし, yanushi] Hausbesitzer [Add to Longdo]
[かじ, kaji] Familienangelegenheiten, Hausarbeit [Add to Longdo]
[かぼく, kaboku] Diener [Add to Longdo]
[かぐ, kagu] Moebel [Add to Longdo]
[かない, kanai] (eigene) Ehefrau [Add to Longdo]
[かたく, kataku] Haus [Add to Longdo]
宅捜査[かたくそうさ, katakusousa] Haussuchung, Hausdurchsuchung [Add to Longdo]
宅捜索[かたくそうさく, katakusousaku] Haussuchung, Hausdurchsuchung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top