Search result for

เอาใจใส่ดูแล

(9 entries)
(0.0637 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอาใจใส่ดูแล-, *เอาใจใส่ดูแล*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เอาใจใส่ดูแล มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เอาใจใส่ดูแล*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดูดำดูดีก. เอาใจใส่ดูแลทั้งในเวลามีทุกข์และมีสุข เช่น จะหวังอะไรให้เขามาดูดำดูดีกับคนอย่างเรา, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น เขาไม่ดูดำดูดีเด็กคนนี้เลย.
ทะนุบำรุงก. เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู เช่น ทะนุบำรุงบิดามารดา ทะนุบำรุงบุตรธิดา
ทำนุบำรุงก. เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู เช่น ทำนุบำรุงบิดามารดา ทำนุบำรุงบุตรธิดา
ทิ้งขว้างก. ไม่เอาใจใส่ดูแล, พรากหนีไป.
ทิ้ง ๆ ขว้าง ๆก. เอาใจใส่ดูแลบ้างไม่เอาใจใส่ดูแลบ้าง.
สอดส่องก. ตรวจดูทั่ว ๆ ไป, เอาใจใส่ดูแล, เช่น รัฐบาลที่ดีจะต้องสอดส่องดูแลทุกข์สุขของราษฎร.
สายตาน. ระยะที่ตาจะมองเห็นได้ เช่น สุดสายตา อยู่ในสายตา, โดยปริยายหมายความว่า ความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น ความประพฤติของนักเรียนอยู่ในสายตาของครูอาจารย์, ความสอดส่องจับตาดูอยู่เสมอ เช่น พวกนักเลงอยู่ในสายตาของตำรวจ, ความสนใจ เช่น คนจนไม่อยู่ในสายตาของพวกเศรษฐี.
เหลียวแลก. เอาใจใส่ดูแล เช่น พ่อแม่แก่แล้วต้องเหลียวแลท่านให้มาก เด็กคนนี้ไม่มีใครเหลียวแลเลย.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mind    [VT] ระวัง, See also: ระมัดระวัง, เอาใจใส่ดูแล, Syn. attend, foster, Ant. neglect, ignore

Are you satisfied with the result?

Go to Top