Search result for

wish

(102 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wish-, *wish*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wish you well (slang ) เป็นคำที่ใช้อวยพร ขอให้โชคดี เจอแต่สิ่งที่ดี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wish    [VT] ปรารถนา, See also: ประสงค์, ต้องการ, นึกอยาก, Syn. covet, desire, want
wish    [N] ความประสงค์, See also: ความต้องการ, ความอยาก, ความปรารถนา
wish    [N] คำขอร้องอย่างสุภาพ (คำเป็นทางการ), Syn. desire
wish on    [PHRV] ขอกับ, See also: อ้อนวอนกับ
wishful    [ADJ] ซึ่งมีความปรารถนา, See also: ซึ่งแสดงความปรารถนา, Syn. desirous, longing
wish for    [PHRV] ปรารถนา, See also: อยาก, ต้องการ
wish ill    [PHRV] ขอให้โชคร้าย, See also: หวังว่าโชคร้าย, Ant. wish well
wishbone    [N] กระดูกสองง่ามที่เป็นกระดูกหน้าอกของนก ใช้อธิษฐาน, Syn. furcula
wish away    [PHRV] กำจัดให้สิ้น, See also: ขจัด
wish book    [SL] รายการสั่งสินค้าทางไปรษณีย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wishความประสงค์, ความจำนง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wishbone arm; control arm; suspension arm; wishboneปีกนก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wishbone; control arm; suspension arm; wishbone armปีกนก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wishBest wishes for a happy and prosperous New Year.
wishPlease wish me luck.
wishI wish you the best of luck.
wishIf you wish to be happy, learn to be content with your condition in life.
wishThose who do not wish to go need not go.
wishYou may go if you wish, it's up to you.
wishI wish I were in Paris now.
wishI wish I were young.
wishI wish the subway wasn't so crowded every morning.
wishNext time you see her, give her my best wishes.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wish(วิช) vt.,vi.,n. (การ) ปรารถนา,ประสงค์,ต้องการ,อยากให้,หวัง,อวยพร,ให้พร,สั่ง,สิ่งที่ปรารถนา, -Phr. (wish on บังคับปรารถนา), See also: wisher n. wishless adj., Syn. desire
wish bonen. กระดูกสองง่าม หน้ากระดูกอกของนกส่วนมาก สมัยก่อนใช้ สำหรับตั้งคำอธิษฐาน
wishful(วิช'ฟูล) adj. มีความปรารถนา, See also: wishfully adv. wishfulness n., Syn. desirous,wistful
wishful thinkingn. ความปรารถนาที่อยู่เหนือเหตุผล, See also: wishful thinker.
wishing bonen. กระดูกสองง่าม หน้ากระดูกอกของนกส่วนมาก สมัยก่อนใช้ สำหรับตั้งคำอธิษฐาน
wishy ###SW. wash (วิช'วอช) n. น้ำท่วมทุ่ง,คำพูดที่ไร้สาระ,เครื่องดื่มที่จืดชืด, Syn. nonsense
ill-wishern. ผู้สาปแช่ง,ผู้แช่งด่า
jewish(จู'วิช) adj. เกี่ยวกับยิว, See also: Jewishness n. ความเป็นยิว
newish(นู'อิช) adj. ค่อนข้างใหม่
shrewish(ชรู'อิช) adj. อารมณ์ร้าย,ปากร้าย., See also: shrewishly adv. shrewishness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
wish(n) ความประสงค์,ความปรารถนา,ความต้องการ,คำอวยพร,คำอธิษฐาน
wish(vi) ประสงค์,อวยพร,ปรารถนา,อยาก,มุ่งหวัง
wishful(adj) ประสงค์,ปรารถนา,นึกอยาก
Jewish(adj) อย่างยิว,เชื้อยิว
shrewish(adj) อารมณ์ร้าย,ชอบดุด่า,ปากร้าย,ปากจัด
swish(n) เสียงเฟี้ยว,เสียงหวือ,แส้
swish(vi) มีเสียงเฟี้ยว,มีเสียงหวือ,เฆี่ยน,หวด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราชประสงค์    [N] intention, See also: wish, will, whim, Syn. พระราชประสงค์, Thai definition: ความต้องการของพระมหากษัตริย์
ปรารถนาดี    [V] wish well, See also: have good wishes, Syn. ตั้งใจดี, หวังดี, Example: พ่อมักจะพูดอยู่เสมอว่า รักและปรารถนาดีกับเขา, Thai definition: อยากให้ผู้อื่นได้ดี
ภาวนา    [V] pray, See also: wish, hope, Example: พวกเราได้แต่ภาวนาให้สงครามยุติได้โดยเร็ว, Thai definition: สำรวมใจตั้งความปรารถนา, Notes: (บาลี)
หวังดี    [V] wish someone well, See also: have good wishes, be well-intentioned, Syn. ปรารถนาดี, Ant. หวังร้าย, Example: ความสามัคคีนี้ประกอบด้วยความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันและเอื้อเฟื้อด้วยใจ คือ หวังดีมุ่งดีต่อกัน, Thai definition: คิดอย่างมิตร
อวยพร    [V] wish well, See also: bless, Syn. ให้พร, อำนวยพร, Example: ผู้บังคับกองพันกล่าวคำต้อนรับทหารใหม๋แล้วให้โอวาทและอวยพรขอให้ทุกคนรับราชการจงมีแต่ความเจริญ
คำอธิษฐาน    [N] blessing, See also: wish, prayer, Syn. คำภาวนา, Example: เขาตกลงกันว่าจะร่วมเดินไปด้วยกันเพื่อจะทำให้คำอธิษฐานเป็นจริงขึ้นมา
ความหวัง    [N] hope, See also: wish, expectation, will, desire, Syn. ความปรารถนา, Example: แม่ทุกคนตั้งความหวังเอาไว้ว่า ลูกที่เกิดมาจะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้, Thai definition: การคาดว่าจะได้
ความอยาก    [N] desire, See also: wish, want, yearning, need, Syn. ความประสงค์, ความต้องการ, ความปรารถนา, Example: คนเราน่าจะต้องยับยั้งชั่งใจและอดทนให้มากเข้าไว้ต่อความอยากของตนเอง
อากังขา    [N] wish, See also: hope, desire, Syn. ความจำนง, ความหวัง
เอาใจช่วย [V] wish somebody success, See also: wish success to somebody, Example: ในการต่อสู้กับสหรัฐอเมริกา ประชาชนทุกคนจะต้องร่วมกันผนึกกำลังเอาใจช่วยรัฐบาลไทย, Thai definition: อยากให้สมปรารถนา, ช่วยเป็นกำลังใจให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody   FR: soutenir ; encourager
ด้วยความปรารถนาดี[xp] (dūay khwām prātthanādī) EN: with best wishes   
จำนง[v.] (jamnong) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend   FR: avoir l'intention de ; vouloir
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration   FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
แก้วสารพัดนึก[n.] (kaēosāraphatneuk) EN: wishing crystal   FR: cristal magique [f]
กัลปพฤกษ์ [n.] (kanlapaphreuk) EN: Pink cassia ; Pink shower ; Wishing tree   
คำขวัญ[n.] (khamkhwan) EN: slogan ; motto ; catchword ; wishing speech ; watchword ; encouraging speech   FR: slogan [m] ; devise [f]
ใคร่[v.] (khrai) EN: desire ; wish for ; want ; would like ; crave ; long for   FR: désirer ; souhaiter ; vouloir ; avoir envie
ความจำนง[n.] (khwām jamnong) EN: intention ; wish ; aim ; desire ; purpose ; view   FR: intention [f] ; but [m]
ความประสงค์[n.] (khwām prasong) EN: intention ; purpose ; wish ; desire   

CMU English Pronouncing Dictionary
WISH    W IH1 SH
WISHY    W IH1 SH IY0
WISHES    W IH1 SH AH0 Z
WISHON    W IH1 SH AH0 N
WISHED    W IH1 SH T
WISHER    W IH1 SH ER0
WISHAM    W IH1 SH AH0 M
WISHNER    W IH1 SH N ER0
WISHING    W IH1 SH IH0 NG
WISHFUL    W IH1 SH F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wish    (v) (w i1 sh)
wished    (v) (w i1 sh t)
wishes    (v) (w i1 sh i z)
wishful    (j) (w i1 sh f @ l)
wishing    (v) (w i1 sh i ng)
wishbone    (n) (w i1 sh b ou n)
wishbones    (n) (w i1 sh b ou n z)
wishfully    (a) (w i1 sh f @ l ii)
wishing-cap    (n) - (w i1 sh i ng - k a p)
wishy-washy    (j) - (w i1 sh i - w o sh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jdn. zu sprechen wünschenwish to see someone [Add to Longdo]
Wunsch {m}; Wille {m} | Wünsche {pl}wish | wishes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お願い;御願い[おねがい, onegai] (n,vs) (1) (hon) (See 願い) request; wish; (int) (2) (abbr) (See 御願いします) please [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
したがる[, shitagaru] (exp,v5r) (1) to wish (to do); to desire; to want; (2) to be ready; to be eager [Add to Longdo]
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much [Add to Longdo]
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes [Add to Longdo]
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [Add to Longdo]
もがな[, mogana] (prt) particle used to indicate the speaker's hope, desire, wish, etc. (e.g. "it would be nice if ...", "I wish there were ...", etc.) [Add to Longdo]
ものを[, monowo] (conj,prt) (usu. at sentence end) although (with nuance of strong discontent); but; even though; I wish .... [Add to Longdo]
ように[, youni] (exp) (1) in order to (e.g. meet goal); so that; take care (so as); (2) hoping or wishing for something; (P) [Add to Longdo]
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恨不得[hèn bu dé, ㄏㄣˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, ] wishing one could do sth; to hate to be unable; itching to do sth; can't wait for; to wish one could do sth; to desire strongly [Add to Longdo]
恨不能[hèn bu néng, ㄏㄣˋ ㄅㄨ˙ ㄋㄥˊ, ] wishing one could do sth; to hate to be unable; can't wait for; to wish one could do sth; to desire strongly (esp. sth unattainable) [Add to Longdo]
恭喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, / ] Wishing you a prosperous New Year! (traditional New Year greeting); Congratulations and best wishes for a prosperous New Year!; Happy New Year! [Add to Longdo]
祝愿[zhù yuàn, ㄓㄨˋ ㄩㄢˋ, / ] wish [Add to Longdo]
遗训[yí xùn, ㄧˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] wishes of the deceased [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wish \Wish\, v. i. [imp. & p. p. {Wished}; p. pr. & vb. n.
   {Wishing}.] [OE. wischen, weschen, wuschen, AS. w?scan; akin
   to D. wenschen, G. w["u]nschen, Icel. [ae]eskja, Dan.
   ["o]nske, Sw. ["o]nska; from AS. w?sc a wish; akin to OD. &
   G. wunsch, OHG. wunsc, Icel. ?sk, Skr. v[=a]?ch[=a] a wish,
   v[=a]?ch to wish; also to Skr. van to like, to wish. ?. See
   {Winsome}, {Win}, v. t., and cf. {Wistful}.]
   [1913 Webster]
   1. To have a desire or yearning; to long; to hanker.
    [1913 Webster]
 
       They cast four anchors out of the stern, and wished
       for the day.             --Acts xxvii.
                          29.
    [1913 Webster]
 
       This is as good an argument as an antiquary could
       wish for.               --Arbuthnot.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wish \Wish\, v. t.
   1. To desire; to long for; to hanker after; to have a mind or
    disposition toward.
    [1913 Webster]
 
       I would not wish
       Any companion in the world but you.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I wish above all things that thou mayest prosper.
                          --3. John 2.
    [1913 Webster]
 
   2. To frame or express desires concerning; to invoke in favor
    of, or against, any one; to attribute, or cal down, in
    desire; to invoke; to imprecate.
    [1913 Webster]
 
       I would not wish them to a fairer death. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I wish it may not prove some ominous foretoken of
       misfortune to have met with such a miser as I am.
                          --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       Let them be driven backward, and put to shame, that
       wish me evil.             --Ps. xl. 14.
    [1913 Webster]
 
   3. To recommend; to seek confidence or favor in behalf of.
    [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I would be glad to thrive, sir,
       And I was wished to your worship by a gentleman.
                          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Desire}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wish \Wish\, n.
   1. Desire; eager desire; longing.
    [1913 Webster]
 
       Behold, I am according to thy wish in God a stead.
                          --Job xxxiii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   2. Expression of desire; request; petition; hence, invocation
    or imprecation.
    [1913 Webster]
 
       Blistered be thy tongue for such a wish. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A thing desired; an object of desire.
    [1913 Webster]
 
       Will he, wise, let loose at once his ire . . .
       To give his enemies their wish!    --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wish
   n 1: a specific feeling of desire; "he got his wish"; "he was
      above all wishing and desire" [syn: {wish}, {wishing},
      {want}]
   2: an expression of some desire or inclination; "I could tell
     that it was his wish that the guests leave"; "his crying was
     an indirect request for attention" [syn: {wish}, {indirect
     request}]
   3: (usually plural) a polite expression of desire for someone's
     welfare; "give him my kind regards"; "my best wishes" [syn:
     {regard}, {wish}, {compliments}]
   4: the particular preference that you have; "it was his last
     wish"; "they should respect the wishes of the people"
   v 1: hope for; have a wish; "I wish I could go home now"
   2: prefer or wish to do something; "Do you care to try this
     dish?"; "Would you like to come along to the movies?" [syn:
     {wish}, {care}, {like}]
   3: make or express a wish; "I wish that Christmas were over"
   4: feel or express a desire or hope concerning the future or
     fortune of [syn: {wish}, {wish well}] [ant: {begrudge},
     {resent}]
   5: order politely; express a wish for
   6: invoke upon; "wish you a nice evening"; "bid farewell" [syn:
     {wish}, {bid}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top