ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

miss

M IH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miss-, *miss*, mis
หรือคุณหมายถึง miß?
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
commission(n) คณะกรรมการ, คณะกรรมาธิการ
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, Syn. take out of commission
election commission(n) คณะกรรมการเลือกตั้ง
admission(n) การรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล เช่น I just got back from another admission from the hospital. I had to be transported by ambulance to hospital because I was so sick and weak that I could not walk or even sit.
commissionable(adj) [ ท่องเที่ยว, โรงแรม ] เป็นราคาที่มีค่าตอบแทน (commission) ให้แก่ผู้ให้บริการจองได้ เช่น บริษัทท่องเที่ยวที่ให้บริการจองห้องพักให้ลูกค้า
non-commissionable(adj) [ ท่องเที่ยว, โรงแรม ] เป็นราคาที่ไม่สามารถให้ค่าตอบแทน (commission) ได้แล้ว เช่น การจองโรงแรมปกติอาจจะมีค่าตอบแทนให้แก่บริษัทท่องเที่ยวที่จองให้ลูกค้า แต่ถ้าราคามีการระบุว่า non-commissionable หมายความว่า บริษัทท่องเที่ยวนั้นๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือส่วนลดใดๆ แล้วในกรณีนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Miss(n) นางสาว, See also: คำเรียกนำหน้าหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงาน
Miss(n) คำเรียกนำหน้านางงามในการประกวดความงาม
miss(vi) พลาด, See also: พลาดเป้า, ทำพลาด
miss(vt) ทำพลาด, See also: พลาด
miss(vt) ไม่เข้าใจ, See also: ไม่เห็น, ไม่ได้ยิน
miss(vt) หลีกเลี่ยง, See also: หนี, Syn. avoid, escape
miss(vt) ขาดเรียน, See also: หยุดเรียน, Syn. skip
miss(vt) ไปไม่ทัน, See also: คลาด, ไม่พบ, Ant. catch
miss(vt) คิดถึง, See also: ปรารถนา, Syn. desire, yearn
miss(n) นางสาว, See also: หญิงสาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
miss(มิส) vt. พลาด, ทำพลาด, ตี, ต่อย, แทง, ฟัน, ขว้าง, ปาพลาด, พลาดโอกาส, พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่น ๆ , ทำหาย, คิดถึง, หลบหลีก, หนี, ไม่สามารถเข้าใจ. vi. พลาด, ทำพลาด. n. การพลาด, การทำพลาด, การละเว้น, Syn. lose, fail
missal(มิส'เซิล) n. หนังสือสวดมนต์และการปฏิบัติต่าง ๆ ของพิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์
misshapen(มิสเช'เพิน) adj. ผิดรูปผิดแบบ, ผิดสัณฐาน., See also: misshapenly adv. misshapenness n., Syn. deformed
missile(มิส'เซิล, -ไซลฺ) n. ขีปนาวุธ, ขีปนาวุธนำวิถี adj. ใช้เป็นขีปนาวุธได้, ใช้ขับเคลื่อนขีปนาวุธ, Syn. projectile
missilery(มิส'เซิลรี) n. วิทยาศาสตร์การสร้างและใช้ขีปนาวุธ
missilry(มิส'เซิลรี) n. วิทยาศาสตร์การสร้างและใช้ขีปนาวุธ
missing(มิส'ซิง) adj. ขาดแคลน, ไม่มา, ไม่พบ, หายไป, Syn. lost, absent, away, gone
mission(มิช'เชิน) n. คณะผู้แทน, ภาระหน้าที่ของคณะผู้แทน, คณะทูต, สถานทูต, งานปฏิบัติงานทางทหาร (มักได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่) , การเคลื่อนที่หรือการวิ่งสู่เป้าหมายของจรวดขีปนาวุธ, โบสถ์ที่ไม่มีพระอยู่ประจำ, งานมอบหมาย
missionary(มิช'ชะเนอรี) n. มิชชันนารี adj. เกี่ยวกับmission (ดู) pl. missionaries, Syn. evangelist
missive(มิส'ซิฟว) n. จดหมาย, สาร. adj. เกี่ยวกับการส่ง, Syn. epistle, message

English-Thai: Nontri Dictionary
Miss(n) นางสาว
miss(vt) พลาดไป, เสีย, ขาดไป, ไม่ทัน, ผิด, หายไป, คิดถึง
misshape(vt) ทำให้ผิดรูป, ทำให้วิปลาส, ทำให้ผิดลักษณะ, สร้างผิด
missile(n) จรวด, ขีปนาวุธ
missing(adj) ขาดไป, ไม่มา, หายไป, ไม่พบ
mission(n) ภาระ, ธุระ, คณะผู้แทน, คณะผู้สอนศาสนา, คณะทูต
missionary(adj) เกี่ยวกับคณะผู้สอนศาสนา, เกี่ยวกับงานของมิชชันนารี
missive(n) จดหมาย, สาร, ข่าวสาร, หนังสือราชการ
misspell(vt) สะกดตัวผิด
misspelling(n) การสะกดตัวผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
miss; misfire๑. จุดระเบิดไม่ครบสูบ๒. การจุดระเบิดไม่ครบสูบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
missed abortionการแท้งหลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
missing beneficiaries indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้รับมรดกสาบสูญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
missing document indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเอกสารสูญหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mission๑. ภาระหน้าที่, ภารกิจพิเศษ๒. คณะทูต, คณะผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mission๑. ภาระหน้าที่, ภารกิจพิเศษ (ก. ทั่วไป)๒. คณะทูต, คณะผู้แทน (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mission, military; military missionคณะผู้แทนทางทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
misstatement of ageการแถลงอายุคลาดเคลื่อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Missed Periodการขาดประจำเดือน, ประจำเดือนไม่มาตามกำหนด, ประจำเดือนขาด [การแพทย์]
Missiles, High Velocityกระสุนปืนความเร็วสูง [การแพทย์]
Missiles, High Velocityวัตถุที่มีความเร็วสูง [การแพทย์]
Missiles, High-Velocityการยิง [การแพทย์]
Missiles, Low Velocityกระสุนปืนความเร็วต่ำ [การแพทย์]
Missingขาดสอบ [การแพทย์]
Missing observations (Statistics)ค่าสังเกตที่ขาดหายไป (สถิติ) [TU Subject Heading]
Missing personsคนหาย [TU Subject Heading]
Mission of the churchการเผยแพร่ศาสนาของคริสตจักร [TU Subject Heading]
Mission statementsพันธกิจองค์กร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
miss a boat(phrase) พลาดโอกาส

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Miss Tree.คุณ ทรี Captivity (2007)
Miss Keegan.คุณ คีเกน Roots (2011)
Miss me?คิดถึงฉันไหม? Turn of the Shoe (2013)
Please, Your Honor-- Uh, uh, I mean, Miss Fairy.กรุณาให้เกียรติเอ่อคุณเอ่อฉัน หมายถึง นางสาว นางฟ้า Pinocchio (1940)
You'd better leave, Mrs. Van Hopper. You'll miss your train.คุณควรไปได้แล้วค่ะคุณนายแวน ฮอปเปอร์ เดี๋ยวจะตกรถไฟ Rebecca (1940)
- Well, you didn't miss your tonsils.ก็ที่คุณไม่ควรพลาดต่อมทอนซิล ของคุณ คุณรู้ได้อย่างไร? ไม่มีวิธีการที่คุณรู้ ว่า Help! (1965)
How do you know I wouldn't miss it?คุณหนูใต้ใช่ไหม Help! (1965)
I'm going to miss the sacrifice.ฉันจะพลาดการเสียสละ Help! (1965)
After them! I'm going to miss the sacrifice.ฉันจะพลาดการเสียสละ Help! (1965)
But if you miss you had better miss very well.แต่ถ้าจะพลาดเป้า ก็ขอให้พลาดให้เหมาะนะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
What are you saying? Anybody can miss a shot?นายจะว่ายังไง มีใครยิงพลาดได้ด้วยเรอะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I do miss you. "Moonlight Cocktail" is now all the rage.มันเป็นค๊อกเทลมูนไลท์อยู่ใน ขณะนี้ทั้งหมดวิโรธ How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
missAccomplish one's mission.
missAfter a mad dash down the stairway, I missed my train by a second.
missAkane Oda got her start in a petite miss beauty contest.
missAll the pupils in the class like Miss Smith.
missAll the villagers went out into the hills to look for a missing cat.
missA miss is as good as a mile. [ Proverb ]
missAnd she misses them very much.
missA ring and some cash are missing.
missAs far as I know, she is still missing.
missAs I missed the train, I had to wait for the next one for about an hour.
missA small gear is missing here.
missAs my watch was slow, I missed the special express.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกข่าว(v) miss the news, See also: leave out the news, Example: เพื่อนส่งข่าวให้เขารับรู้เสมอเวลาอยู่ต่างประเทศ ทำให้เขาไม่ตกข่าวจากเมืองไทย, Thai Definition: พลาดการรับรู้ข่าวสาร, ไม่ทราบข่าว, โดยปริยายหมายถึงรับรู้ไม่ทันสมัย
น.ส.(n) Miss, See also: Ms., Syn. นางสาว
นางสาวไทย(n) Miss Thailand, Example: ชาวบ้านพากันไปชมความงามของนางสาวไทยที่กลับมาเยี่ยมบ้านเกิด, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงไทยที่ชนะการประกวดความงามในประเทศไทย
มิชชันนารี(n) missionary, See also: priest, Syn. มิสชันนารี, มิชชั่น, Example: มิชชันนารีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทยในรูปของการจัดตั้งโรงเรียน, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์
อด(v) miss, See also: fail to, not get a chance to, Syn. พลาด, Example: พวกเราอดดูหนังเพราะตั๋วขายหมดเสียแล้ว, Thai Definition: ไม่ได้, ไม่สมหวัง
พลาดนัด(v) miss an appointment, Syn. ผิดนัด, Example: เขาพลาดนัดกับลูกค้าคนสำคัญอีกแล้ว, Thai Definition: ไม่ไปตามนัด, ไปไม่ตรงตามเวลาที่นัดไว้
ขีปนาวุธ(n) missile, See also: guided missile, Syn. อาวุธ, Example: การสู้รบรุนแรงไปจนถึงขั้นยิงขีปนาวุธเข้าใส่กันอย่างไม่ยั้ง, Thai Definition: อาวุธที่ใช้ในการทำสงคราม โดยมีการบังคับวิถีในตัวเองเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย
ขาด(v) miss, See also: absent, Syn. ไม่มา, Example: สมศักดิ์ขาดโรงเรียนไปหลายวัน เพราะเป็นไข้หวัด, Thai Definition: ไม่มาตามกำหนด เช่น ขาดเรียน ขาดประชุม
ขาดเรียน(v) be absent, See also: miss one's class, Ant. มาเรียน, Example: เธอขาดเรียนมาหลายครั้งแล้วนะ ครั้งนี้คงต้องมีการตัดคะแนนกันบ้าง, Thai Definition: ไม่เข้าเรียนตามวันเวลาที่กำหนดไว้
คิดถึง(v) miss, See also: think of, yearn, Syn. คะนึงถึง, ระลึกถึง, Example: ผมอดที่จะคิดถึงพ่อแม่พี่น้องของผมที่อยู่บ้านนอกไม่ได้, Thai Definition: นึกถึงด้วยใจผูกพัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัยอาวรณ์[ālai-āwøn] (v) EN: be attached to ; mourn ; miss
อนุญาต[anuyāt] (n) EN: permission ; permit ; authorization  FR: autorisation [ f ] ; permis [ m ] ; droit [ m ]
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อาวรณ์[āwøn] (v) EN: miss ; bemoan the loss of
ใบลาออก[bai lā-øk] (n, exp) EN: resignation ; notice  FR: lettre de démission [ m ]
ใบประมูล[bai pramūn] (n) EN: tender  FR: soumission (à un appel d'offres)
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [ f ] ; certificat [ m ]
บัตรผ่านประตู[bat phān pratū] (n, exp) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket  FR: carte d'admission [ f ] ; billet d'entrée [ m ]
บกพร่อง[bokphrøng] (v) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss
ชักหัวคิว[chak hūa khiū] (v, exp) EN: get a commission from

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MISS M IH1 S
MISSY M IH1 S IY0
MISSED M IH1 S T
MISSEL M IH1 S AH0 L
MISSES M IH1 S IH0 Z
MISSAL M IH1 S AH0 L
MISSEY M IH1 S IY0
MISSIS M IH1 S IH0 Z
MISSUS M IH1 S IH0 Z
MISSIE M IH1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Miss (n) mˈɪs (m i1 s)
miss (v) mˈɪs (m i1 s)
missy (n) mˈɪsiː (m i1 s ii)
Misses (n) mˈɪsɪz (m i1 s i z)
missal (n) mˈɪsl (m i1 s l)
missed (v) mˈɪst (m i1 s t)
misses (v) mˈɪsɪz (m i1 s i z)
missis (n) mˈɪsɪz (m i1 s i z)
missus (n) mˈɪsɪz (m i1 s i z)
missals (n) mˈɪslz (m i1 s l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任务[rèn wu, ㄖㄣˋ ㄨ˙, / ] mission; assignment; task; duty; role #673 [Add to Longdo]
想念[xiǎng niàn, ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧㄢˋ, ] miss; remember with longing; long to see again #4,393 [Add to Longdo]
失踪[shī zōng, ㄕ ㄗㄨㄥ, / ] missing; lost; unaccounted for #5,681 [Add to Longdo]
弹道导弹[dàn dào dǎo dàn, ㄉㄢˋ ㄉㄠˋ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] missile #21,017 [Add to Longdo]
错别字[cuò bié zì, ㄘㄨㄛˋ ㄅㄧㄝˊ ㄗˋ, / ] misspelt or mispronounced characters #30,803 [Add to Longdo]
传教士[chuán jiào shì, ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧㄠˋ ㄕˋ, / ] missionary #32,309 [Add to Longdo]
飞弹[fēi dàn, ㄈㄟ ㄉㄢˋ, / ] missile #49,049 [Add to Longdo]
去向不明[qù xiàng bù míng, ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, ] missing; lost #49,268 [Add to Longdo]
密苏里州[Mì sū lǐ zhōu, ㄇㄧˋ ㄙㄨ ㄌㄧˇ ㄓㄡ, / ] Missouri #61,647 [Add to Longdo]
密西西比州[Mì xī xī bǐ zhōu, ㄇㄧˋ ㄒㄧ ㄒㄧ ㄅㄧˇ ㄓㄡ, 西西] Mississippi, US state #65,890 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
misshandeln(vt) |misshandelte, misshandelt| ประทุษร้าย, ทำร้ายร่างกาย เช่น Ein 26 Jahre alter Mann hat Sonntag gegen 06.30 Uhr eine 25-Jährige nach einem Diskothekenbesuch misshandelt.
Ich vermisse dich.ฉันคิดถึงคุณ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
misstmetes [Add to Longdo]
Missbrauch { m }abuse [Add to Longdo]
Missachtung { f }; Nichtbeachtung { f }; Geringschätzung { f }disregard [Add to Longdo]
Missachtung { f }flouting [Add to Longdo]
Missbehagen { n }uncomfortable feeling [Add to Longdo]
Missbildung { f } | Missbildungen { pl }deformity | deformities [Add to Longdo]
Missbildung { f }; Fehlbildung { f }; Malformation { f }malformation [Add to Longdo]
Missbilligung { f } | Missbilligungen { pl }deprecation | deprecations [Add to Longdo]
Missbilligung { f }disapprobation [Add to Longdo]
Missbilligung { f }; Missfallen { n } | Missbilligungen { pl }disapproval | disapprovals [Add to Longdo]
Missbrauch { m }abusiveness [Add to Longdo]
Missbrauch { m }misapplication [Add to Longdo]
Missbrauch { m }misfeasance [Add to Longdo]
Missbrauch { m }; missbräuchliche Verwendung { f } | Missbräuche { pl }misusage; misuse | misusages [Add to Longdo]
Missdeutung { f }; falsche Deutung { f }misinterpretation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
依頼[いらい, irai] (n, vs) (1) request; commission; dispatch; despatch; (2) dependence; trust; (P) #52 [Add to Longdo]
投稿[とうこう, toukou] (n, vs) contribution; submission; posting (e.g. to a newsgroup or mailing list); (P) #66 [Add to Longdo]
さん[san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P) #77 [Add to Longdo]
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6, 攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) #371 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
せる;させる[seru ; saseru] (aux-v, v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions #540 [Add to Longdo]
転送[てんそう, tensou] (n, vs) transfer; transmission; (telephone call, e-mail, etc.) forwarding #545 [Add to Longdo]
配信[はいしん, haishin] (n, vs) distribution; delivery; transmission; provision; (P) #699 [Add to Longdo]
提出(P);堤出(iK)[ていしゅつ, teishutsu] (vs) (1) to present; to submit (e.g. a report or a thesis); to hand in; to file; to turn in; (n) (2) presentation; submission; filing; (P) #808 [Add to Longdo]
通信[つうしん, tsuushin] (n, vs) correspondence; communication; transmission; news; signal; (P) #980 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
アナログ伝送[アナログでんそう, anarogu densou] analog transmission [Add to Longdo]
エレメント[えれめんと, eremento] element (e.g. in data transmission) [Add to Longdo]
コネクション許可制御[コネクションきょかせいぎょ, konekushon kyokaseigyo] connection admission control (CAC) [Add to Longdo]
サーチ許可[サーチきょか, sa-chi kyoka] search permission [Add to Longdo]
シリアル伝送[シリアルでんそう, shiriaru densou] serial transmission [Add to Longdo]
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box [Add to Longdo]
データ伝送[データでんそう, de-ta densou] data transmission [Add to Longdo]
データ伝送回線[データでんそうかいせん, de-ta densoukaisen] data transmission circuit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不具[ふぐ, fugu] Missbildung, Verkrueppelung [Add to Longdo]
伝道[でんどう, dendou] Mission, Bekehrung [Add to Longdo]
勘違い[かんちがい, kanchigai] Missverstaendnis, Irrtum [Add to Longdo]
失敗[しっぱい, shippai] Misserfolg, Misslingen [Add to Longdo]
宣教師[せんきょうし, senkyoushi] Missionar [Add to Longdo]
密接[みっせつ, missetsu] -eng, intim [Add to Longdo]
濫用[らんよう, ranyou] Missbrauch, widerrechtliche_Verwendung [Add to Longdo]
虐げる[しいたげる, shiitageru] misshandeln [Add to Longdo]
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] misshandeln, schlecht_behandeln [Add to Longdo]
誤解[ごかい, gokai] Missverstaendnis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Miss \Miss\, v. t. [imp. & p. p. {Missed} (m[i^]st); p. pr. &
   vb. n. {Missing}.] [AS. missan; akin to D. & G. missen, OHG.
   missan, Icel. missa, Sw. mista, Dan. miste. [root]100. See
   {Mis-}, pref.]
   1. To fail of hitting, reaching, getting, finding, seeing,
    hearing, etc.; as, to miss the mark one shoots at; to miss
    the train by being late; to miss opportunites of getting
    knowledge; to miss the point or meaning of something said.
    [1913 Webster]
 
       When a man misses his great end, happiness, he will
       acknowledge he judged not right.   --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To omit; to fail to have or to do; to get without; to
    dispense with; -- now seldom applied to persons.
    [1913 Webster]
 
       She would never miss, one day,
       A walk so fine, a sight so gay.    --Prior.
    [1913 Webster]
 
       We cannot miss him; he does make our fire,
       Fetch in our wood.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To discover the absence or omission of; to feel the want
    of; to mourn the loss of; to want; as, to miss an absent
    loved one. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Neither missed we anything . . . Nothing was missed
       of all that pertained unto him.    --1 Sam. xxv.
                          15, 21.
    [1913 Webster]
 
       What by me thou hast lost, thou least shalt miss.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To miss stays}. (Naut.) See under {Stay}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Miss \Miss\ (m[i^]s), n.; pl. {Misses} (m[i^]s"s[e^]z). [Contr.
   fr. mistress.]
   1. A title of courtesy prefixed to the name of a girl or a
    woman who has not been married. See {Mistress}, 5.
    [1913 Webster]
 
   Note: There is diversity of usage in the application of this
      title to two or more persons of the same name. We may
      write either the Miss Browns or the Misses Brown.
      [1913 Webster]
 
   2. A young unmarried woman or a girl; as, she is a miss of
    sixteen.
    [1913 Webster]
 
       Gay vanity, with smiles and kisses,
       Was busy 'mongst the maids and misses. --Cawthorn.
    [1913 Webster]
 
   3. A kept mistress. See {Mistress}, 4. [Obs.] --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   4. (Card Playing) In the game of three-card loo, an extra
    hand, dealt on the table, which may be substituted for the
    hand dealt to a player.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Miss \Miss\, n.
   1. The act of missing; failure to hit, reach, find, obtain,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Loss; want; felt absence. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       There will be no great miss of those which are lost.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Mistake; error; fault. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He did without any great miss in the hardest points
       of grammar.              --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   4. Harm from mistake. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Miss \Miss\ (m[i^]s), v. i.
   1. To fail to hit; to fly wide; to deviate from the true
    direction.
    [1913 Webster]
 
       Men observe when things hit, and not when they miss.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Flying bullets now,
       To execute his rage, appear too slow;
       They miss, or sweep but common souls away. --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. To fail to obtain, learn, or find; -- with of.
    [1913 Webster]
 
       Upon the least reflection, we can not miss of them.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   3. To go wrong; to err. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Amongst the angels, a whole legion
       Of wicked sprites did fall from happy bliss;
       What wonder then if one, of women all, did miss?
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To be absent, deficient, or wanting. [Obs.] See {Missing},
    a.
    [1913 Webster]
 
       What here shall miss, our toil shall strive to mend.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 miss
   n 1: a young woman; "a young lady of 18" [syn: {girl}, {miss},
      {missy}, {young lady}, {young woman}, {fille}]
   2: a failure to hit (or meet or find etc) [syn: {miss},
     {misfire}]
   3: a form of address for an unmarried woman
   v 1: fail to perceive or to catch with the senses or the mind;
      "I missed that remark"; "She missed his point"; "We lost
      part of what he said" [syn: {miss}, {lose}]
   2: feel or suffer from the lack of; "He misses his mother"
   3: fail to attend an event or activity; "I missed the concert";
     "He missed school for a week" [ant: {attend}, {go to}]
   4: leave undone or leave out; "How could I miss that typo?";
     "The workers on the conveyor belt miss one out of ten" [syn:
     {neglect}, {pretermit}, {omit}, {drop}, {miss}, {leave out},
     {overlook}, {overleap}] [ant: {attend to}, {take to heart}]
   5: fail to reach or get to; "She missed her train"
   6: be without; "This soup lacks salt"; "There is something
     missing in my jewelry box!" [syn: {miss}, {lack}] [ant:
     {feature}, {have}]
   7: fail to reach; "The arrow missed the target" [ant: {collide
     with}, {hit}, {impinge on}, {run into}, {strike}]
   8: be absent; "The child had been missing for a week"
   9: fail to experience; "Fortunately, I missed the hurricane"
     [syn: {miss}, {escape}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MISS
     Mecklenburg Internet Service System (ISP)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top