ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

urologist

Y ER0 AA1 L AH0 JH AH0 S T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -urologist-, *urologist*
English-Thai: Longdo Dictionary
urologist(n) แพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
urologist[N] ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขับถ่ายปัสสาวะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neurologist(นิวรอล'ละจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
urologist; urinologistศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, there are other urologists in the world.โอ้ โลกนี่ยังมีหมอรักษาทางเดินปัสสะวะคนอื่นอยู่น่า It Takes Two (2006)
In a little place called "follow me and your urologist will be buying himself a new yacht."ที่เล็กๆที่เรียกว่า\ \"ตามฉันมาและระบบปัสสาวะจะซื้อเรือยอชท์ใหม่ Joy (2008)
The ladies from Lululemon, my urologist, my badminton partner, my financial planner,สาวๆจากลูลูเลมอน วิทยาการของฉัน คู่เล่นแบทมินตันของฉัน , นักวางแผนทางการเงินของฉัน Re-launch (2012)
I'd like to thank my urologist for coming. Oh, wait. No, no, no, everybody, look.ผมขอขอบคุณแพทย์ปัสสาวะที่มา เดี๋ยว ไม่ ไม่ ไม่ ทุกคนดูนี่ Re-launch (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
UROLOGIST    Y ER0 AA1 L AH0 JH AH0 S T
UROLOGISTS    Y ER0 AA1 L AH0 JH AH0 S T S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Urologe {m}; Urologin {f} [med.] | Urologen {pl}urologist | urologists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
神経科医[しんけいかい, shinkeikai] (n) neurologist [Add to Longdo]
未来学者[みらいがくしゃ, miraigakusha] (n) futurist; futurologist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  urologist
      n 1: a specialist in urology

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top