ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -是-, *是*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[是, shì, ㄕˋ] to be; indeed, right, yes; okay
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  疋 (pǐ ㄆㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] To speak 日 directly 疋,  Rank: 3

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì, ㄕˋ, ] is; are; am; yes; to be, #5 [Add to Longdo]
[jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, ] (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated); precisely; exactly; even; if; just like; in the same way as, #75 [Add to Longdo]
[bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ, ] no; is not; not, #114 [Add to Longdo]
[bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙, ] fault; blame, #114 [Add to Longdo]
[hái shì, ㄏㄞˊ ㄕˋ, / ] or; still; nevertheless, #116 [Add to Longdo]
[dàn shì, ㄉㄢˋ ㄕˋ, ] but; however, #152 [Add to Longdo]
[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, ] merely; simply; only; but, #278 [Add to Longdo]
[kě shì, ㄎㄜˇ ㄕˋ, ] but; however, #512 [Add to Longdo]
[shì fǒu, ㄕˋ ㄈㄡˇ, ] whether (or not); if; is or isn't, #588 [Add to Longdo]
[ér shì, ㄦˊ ㄕˋ, ] rather, #703 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぜ, ze] (n) righteousness; justice; right [Add to Longdo]
々非々;非非[ぜぜひひ, zezehihi] (n) free and unbiased; fair and just; ruling or judging what's right is right and what's wrong is wrong; calling spade a spade [Add to Longdo]
か非か[ぜかひか, zekahika] (exp) right or wrong [Add to Longdo]
が非でも[ぜがひでも, zegahidemo] (exp,adv) rightly or wrongly; by all possible means [Add to Longdo]
非非主義[ぜぜひひしゅぎ, zezehihishugi] (n) principle of being fair and just; fair and unbiased policy (unbiassed) [Add to Longdo]
[ぜせい, zesei] (n,vs) correction; revision; (P) [Add to Longdo]
正措置[ぜせいそち, zeseisochi] (n) corrective action (measure); rectification [Add to Longdo]
生滅法[ぜしょうめっぽう, zeshoumeppou] (exp) {Buddh} the law of arising and ceasing; the law of creation and destruction [Add to Longdo]
[ぜにん, zenin] (n,vs,adj-no) approval; (P) [Add to Longdo]
[ぜひ, zehi] (adv,n) (1) (uk) certainly; without fail; (2) right and wrong; pros and cons; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How about playing catch?" "Sure, why not?"「キャッチボールしようか」「よし、非やろう」
There's a man at the door who wants to see you at all costs.あなたに非お会いしたいという人が玄関に来ています。
We do need your advice.あなたの助言が非とも必要だ。
Your prompt reply is urgently required.あなたの迅速な返事が非とも必要です。
Yes, by all means.ええ結構です。非どうぞ。 [M]
If you happen to be out this way, be sure to call in at my house.こちらへお出かけの節は非お立ち寄りください。
This is very important meeting. You ought not to miss it.この会議はとても重要です。非とも出席してください。
The plan must be carried out by all means.その計画は非とも実行しなければならない。
I do want it.それが非欲しい。
I would like to come to your party.パーティーには非伺いたく存じます。
If you come my way, drop in on me.もし、私の近くに来るときは非立ち寄って下さい。
Our staff is eager to help you.我々のスタッフがあなたを非助けたいと思っています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well?[CN]  His Girl Friday (1940)
Yes![CN] 的! The Mask of Dimitrios (1944)
-Mmm.[CN] - Night Train to Munich (1940)
Mighty marvels Alberich works. Greed brought us as guests to gorge[JA] アルベリヒが不思議な事をしでかしたと言う それを非見せてもらおうとやって来た Das Rheingold (1980)
Yes![CN] ! Grand Hotel (1932)
How very kind, sir.[JA] 非行きます、社長」 The Wing or The Thigh? (1976)
Studies show that sanctioned violence has a detrimental effect on young people.[JA] 研究として、「認する暴力性が 若者にどう影響を及ぼすか」ですね Brewster's Millions (1985)
How very kind, sir.[JA] 非行きます、社長 The Wing or The Thigh? (1976)
Well, I'll go along with that...[JA] それはそれは。 非とも協力しましょう... What's Up, Tiger Lily? (1966)
- Yes.[CN] - Gaslight (1944)
Oh, yeah?[CN] 吗? Foreign Correspondent (1940)
You did?[CN]  It Happened One Night (1934)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぜ, ze] RICHTIG, GERECHT [Add to Longdo]
々非々[ぜぜひひ, zezehihi] Unparteilichkeit [Add to Longdo]
[ぜせい, zesei] verbessern, berichtigen [Add to Longdo]
[ぜにん, zenin] Billigung, Rechtfertigung [Add to Longdo]
[ぜひ, zehi] Recht_und_Unrecht, unbedingt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top