ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fizzle

F IH1 Z AH0 L   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fizzle-, *fizzle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fizzle out[PHRV] (ระเบิด) ไม่ระเบิดตามที่วางแผนไว้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่ปะทุขึ้นมา
fizzle out[PHRV] ล้มเหลว (หลังจากที่เริ่มต้นมาอย่างดี) (คำไม่เป็นทางการ), See also: จบลงด้วยการล้มเหลว

English-Thai: Nontri Dictionary
fizzle(n) เสียงหวือ,เสียงฟู่
fizzle(vi) ส่งเสียงหวือ,ทำเสียงฟู่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you ever want to stop the Fizzle Bomber you'll never get another chance.ถ้านายอยากจะหยุดฟิซเซอร์ บอมเบอร์ นายจะไม่มีโอกาสนั้นอีก Predestination (2014)
Well, I'm starting to suspect that he might be the Fizzle Bomber. All right?ก็ ฉันเริ่มจะสงสัยแล้วว่าเขาอาจจะเป็น ฟิซเซอร์บอมเบอร์ก็ได้ Predestination (2014)
What if you're the Fizzle Bomber?แล้วถ้านายเป็น ฟิซเซอร์ บอมเบอร์ล่ะ Predestination (2014)
This organization wouldn't have grown if it wasn't for the Fizzle Bomber.องค์กรณ์นี้คงไม่เจริญเติบโต หากไม่ใช่เพราะ ฟิซเซอร์ บอมเบอร์ Predestination (2014)
But the Fizzle Bomber's still out there.แต่ ฟิซเซอร์บอมเบอร์ ยังลอยนวลอยู่นะ Predestination (2014)
I have a piece of the Fizzle Bomber's timer.ผมมีชิ้นส่วนประกอบระเบิดของ ฟิซเซอร์ บอมเบอร์ Predestination (2014)
With the Fizzle Bomber attacks becoming larger and larger, many New Yorkers fear a bombing of mass scale is inevitable.มือวางระเบิดฟิซเซอร์ บอมเบอร์ ได้โจมตีรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ชาวเมืองนิวยอร์คหลายๆคนเกรงว่า ระบบมวลการวางระเบิดจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ Predestination (2014)
Because of the big, bad Fizzle Bomber?เพราะไอ้ตัวชั่วฟิซเซอร์ บอมเบอร์สินะ Predestination (2014)
You're the Fizzle Bomber?นายคือ ฟิซเซอร์ บอมเบอร์หรอ Predestination (2014)
You think I might be the Fizzle Bomber?นายคิดว่าฉันเป็น ฟิซเซอร์ บอมเบอร์ งั้นเหรอ Predestination (2014)
The press have dubbed him the Fizzle Bomber.นักข่าวตั้งฉายาให้เขาว่า ฟิซเซอร์ บอมเบอร์ Predestination (2014)
Mayor Davidson, how do you respond to the fact that many New Yorkers are leaving the city in fear of a fifth attack by the Fizzle Bomber?ท่านจะมีมาตรการอย่างไร เมื่อชาวนิวยอร์คพากันออกจากเมือง เพราะความหวาดกลัวต่อการโจมตีครั้งที่ห้า จากเดอะฟิซเซิล บอมเบอร์ Predestination (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลว[V] fail, See also: fizzle out, come to naught, Syn. ล่ม, ล้มเหลว, Ant. สำเร็จ, Example: เรื่องที่เขาพูดแท้จริงเป็นเพียงราคาคุยเพื่อรักษาเก้าอี้เอาไว้เท่านั้น เอาเข้าจริงก็เหลวทั้งเพ, Thai definition: ไม่ได้เรื่อง, คว้าน้ำเหลว

CMU English Pronouncing Dictionary
FIZZLE    F IH1 Z AH0 L
FIZZLED    F IH1 Z AH0 L D
FIZZLES    F IH1 Z AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fizzle    (v) fˈɪzl (f i1 z l)
fizzled    (v) fˈɪzld (f i1 z l d)
fizzles    (v) fˈɪzlz (f i1 z l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポシャる[, posha ru] (v5r,vi) to break down; to fail; to fizzle; to flop; to peter out; to fall flat [Add to Longdo]
不首尾[ふしゅび, fushubi] (adj-na,n) failure; fizzle; disgrace; disfavour; disfavor [Add to Longdo]
立ち消える;立消える[たちぎえる, tachigieru] (v1,vi) (1) (See 立ち消え・1) to go out (of a fire, etc.); to die out (before burning to ash); (2) (See 立ち消え・たちぎえ・2) to fall through (of plans, etc.); to fizzle out; to come to nothing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fizzle \fiz"zle\ (f[i^]z"z'l), v. i. [imp. & p. p. {fizzled}
   (f[i^]z"z'ld); p. pr. & vb. n. {fizzling} (f[i^]z"zl[i^]ng).]
   [See {Fizz}.]
   1. To make a hissing sound.
    [1913 Webster]
 
       It is the easiest thing, sir, to be done,
       As plain as fizzling.         --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a ridiculous failure in an undertaking, especially
    after a good start; to achieve nothing. [Colloq. or Low]
    [1913 Webster +PJC]
 
       A four-day rally in stocks fizzled yesterday amid
       renewed fears that strong economic growth may prompt
       the Federal Reserve to raise interest rates.
                          --Sharon R.
                          King (N. Y.
                          Times, May 6,
                          1998).
    [PJC]
 
   {To fizzle out}, to burn with a hissing noise and then go
    out, like wet gunpowder; hence: to fail completely and
    ridiculously; to prove a failure. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fizzle \fiz"zle\, n.
   A failure or abortive effort; a fiasco. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fizzle
   n 1: a fricative sound (especially as an expression of
      disapproval); "the performers could not be heard over the
      hissing of the audience" [syn: {hiss}, {hissing},
      {hushing}, {fizzle}, {sibilation}]
   2: a complete failure; "the play was a dismal flop" [syn:
     {flop}, {bust}, {fizzle}]
   v 1: end weakly; "The music just petered out--there was no
      proper ending" [syn: {taper off}, {peter out}, {fizzle
      out}, {fizzle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top