ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ist

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ist-, *ist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
blister(n) แผลพุพอง
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)
biologist(n) นักชีววิทยา
gisting(n) การสรุปใจความสำคัญ, See also: Related: abstracting, summarizing
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล
Ministry of Defense(n) กระทรวงกลาโหม
barista(n) นักชงกาแฟเอสเปรสโซ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อชงกาแฟเอสเปรสโซ, See also: espresso
con artist(n) นักต้มตุ๋น คนลวงโลก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ist(suf) ผู้ซึ่ง
isthmus(n) คอคอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
istamite(อิส'ละไมทฺ) n. ชาวอิสลาม,ชาวมุสลิม, Syn. Muslim
isthmus(อิส'เมิส) n., คอคอด,ส่วนเชื่อมต่อ., See also: isthmic, isthmoid adj. isthmian, adj. -pl. isthmuses, isthmi
abdominal distensionอาการปวดแน่นท้อง
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
accompanist(อะคัม' พะนิสทฺ) n. ผู้ร้องร่วม,ผู้ร้องตาม, Syn. accompanyist
accompanyist(อะคัม' พะนิอิสทฺ) n. = accompanist
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)

English-Thai: Nontri Dictionary
isthmus(n) คอคอด
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
agriculturist(n) เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา
agronomist(n) นักปฐพีวิทยา
alchemist(n) นักเล่นแร่แปรธาตุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
isthmusส่วนคอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
isthmusอิสท์มัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
isthmusคอคอด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
isthmus faucium; faucial isthmus; oropharyngeal isthmusตะเข็บคอหอยช่องปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Isthmic Portionส่วนแคบอิสธ์มิค [การแพทย์]
Isthmusส่วนที่เชื่อม, ส่วนคอด, อิชมัส, คอมดลูก, ช่องแคบ, คอคอด, บริเวณอิสธ์มัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's true. Das ist wahr.จริงสิ นี่ไม่ใช่เวลามาเล่น Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
* Ist Holzauktion *อีหนู Schindler's List (1993)
Somewhere safe, ist she, Bruce?เธออยู่ในที่ๆ ปลอดภัยสำหรับเธอใช่มั๊ย? บรูซ Eagles and Angels (2008)
It ist 02!ยูนิต 02! Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
"mein Haus ist ihr Haus."ทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านตัวเอง Chuck Versus the Role Models (2010)
Wo ist Anja?อันญ่าอยู่ไหน Foe (2011)
Wo ist Anja?อันญ่าอยู่ที่ไหน Foe (2011)
Wo ist Anja?อันญ่าอยู่ที่ไหน Foe (2011)
Ist auch besser so.Ist auch besser ดังนั้น Sacramentum (2012)
Sedulus ist ein Tier, wenn er n'chtern ist.Sedulus ist ein เงินกองทุนชั้น, wenn เอ้อ ist n'chtern Sacramentum (2012)
Und wenn etrinkt, ist er ein tierisches Arschloch.Und wenn etrinkt, ist ein เอ้อ tierisches Arschloch Sacramentum (2012)
Dies ist keine Nacht zum Wasser trinken.Dies ist keine Nacht zum Wasser trinken Sacramentum (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอคอด(n) isthmus, Example: ในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยมีช่วงหนึ่งที่เป็นคอคอด, Thai Definition: แผ่นดินส่วนแคบที่ติดต่ออยู่กับส่วนใหญ่ 2 ข้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[adīt nāyok ratthamontrī] (n, exp) EN: former prime minister  FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[adīt ratthamontrī] (n, exp) EN: former Minister  FR: ancien ministre [m]
อดีตชาติ[adīttachāt] (n) EN: past existence ; previous existence ; previous birth  FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[adīttaphop] (n) EN: past existence ; past life; previous life  FR: vie antérieure [f]
อัฟกานิสถาน[Afkānisathān = Apfakānisáthān] (n, prop) EN: Afghanistan  FR: Afghanistan [m]
อาหารพูนจาน[āhān phūn jān] (n, exp) EN: hearty meal  FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [m]
อัครราชทูต[akkharātchathūt] (n) EN: minister ; ambassador  FR: ministre [m]
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre

CMU English Pronouncing Dictionary
ISTY AY1 EH1 S T IY1 W AY1
ISTY IH1 S T IY0
ISTAT IH1 S T AE0 T
ISTEL IH1 S T EH0 L
ISTRE IH1 S T ER0
ISTOOK IH1 S T UH2 K
ISTEL'S IH1 S T EH0 L Z
ISTHMUS IH1 S M AH0 S
ISTITUTO IH2 S T IH0 T UW1 T OW0
ISTANBUL IH2 S T AA0 N B UW1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
isthmus (n) ˈɪsməs (i1 s m @ s)
Istanbul (n) ˌɪstænbˈul (i2 s t a n b u1 l)
isthmuses (n) ˈɪsməsɪz (i1 s m @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊斯坦布尔[Yī sī tǎn bù ěr, ㄧ ㄙ ㄊㄢˇ ㄅㄨˋ ㄦˇ, / ] Istanbul, #32,427 [Add to Longdo]
伊斯特[yī sī tè, ㄧ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Istres (French town), #183,324 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
istเป็น อยู่ คือ (คล้าย is ในภาษาอังกฤษ), See also: sein
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Minister(n) |der, pl. Minister| รัฐมนตรี
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
meistโดยมาก, ส่วนใหญ่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Istausgaben {pl}actual outlay [Add to Longdo]
Istbestand {m}actual result; actual amount; actual stock [Add to Longdo]
Istbetrag {m}actual amount [Add to Longdo]
Istdaten {pl}actual data [Add to Longdo]
Isteinnahmen {pl}actual receipts [Add to Longdo]
Istkapazität {f}actual capacity [Add to Longdo]
Istkosten {pl}actual cost [Add to Longdo]
Istkostenrechnung {f}actual cost system [Add to Longdo]
Istleistung {f}actual attainment [Add to Longdo]
Istleistung {f}actual output [Add to Longdo]
Istmaß {n}; Maßstab 1:1actual size [Add to Longdo]
Istmenge {f}actual quantity [Add to Longdo]
Istprämie {f}actual premium [Add to Longdo]
Istsaldo {n}actual balance [Add to Longdo]
Iststunden {pl}actual manhours [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
entrée des artistes(n) ทางขึ้นเวที, See also: entrée
linguistique(n, adj) ภาษาศาสตร์, เกี่ยวกับภาษา, เกี่ยวกับการศึกษาภาษา, See also: langue, langage, science du langage

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
BC;B.C.[ビーシー, bi-shi-] (n) BC (before Christ) [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ist \-ist\ ([i^]sh"[-u]*[i^]st). [Gr. ?: cf. F. -iste.]
   A noun suffix denoting an agent, or doer, one who practices,
   a believer in; as, theorist, one who theorizes; socialist,
   one who holds to socialism; sensualist, one given to
   sensuality.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Is't \Is't\
   A contraction of is it.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IST
     Immerse System Technology (VR)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IST
     Indian Standard Time [+0530] (TZ)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IST
     Initial System Test
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 ist /ist/
  is

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ‐ist
  ‐er; ‐ist; ‐or

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top