ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

比如

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -比如-, *比如*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比如[bǐ rú, ㄅㄧˇ ㄖㄨˊ, ] for example; for instance; such as, #1,130 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That'll make her feel like crap.[CN] 这会让她难受死 -比如什么? Christmas Present (2000)
Says who?[CN] 比如说谁? Friends and Family (2001)
Like your name, your job, the fact that all of your ex's are in the witness protection program?[CN] 比如你的名字,工作, 实际上你以前的女友都是在证人 保护程序里的? Head Over Heels (2001)
Like what?[CN] 比如? Head Over Heels (2001)
What is she sucking up to me for?[CN] 比如 她在打什么主意? Christmas Present (2000)
Like what? Like, um, okay.[CN] 比如,呃呣,好的。 Someone's Cranky (2000)
Hook up with some other officer, like Heyliger or Winters.[CN] 去找别的军官 比如海里格或者温特斯 Currahee (2001)
It's different. It wasn't like Korea or Vietnam.[CN] 这和其他的战争完全是两码事 比如朝鲜战争或越战 Currahee (2001)
Oh, I don't know; your father.[CN] Oh, 我不知道,比如说你爸. Friends and Family (2001)
And then you do something[CN] 然后你会做一些事 比如 The Wallpaper (2000)
Like what is she up to?[CN] -是吗 比如什么? Christmas Present (2000)
I think maybe they were trying to impress the older guys, people like me or Shifty.[CN] 我想他们或许是想要 给那帮老家伙们留下好印象 比如我 或者希夫提老兄那种 Replacements (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top