ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -題-, *題*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[題, tí, ㄊㄧˊ] forehead; headline, title; theme
Radical: Decomposition: 是 (shì ㄕˋ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 5,105

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
问题[wèn tí, ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] question; problem; issue; topic, #89 [Add to Longdo]
主题[zhǔ tí, ㄓㄨˇ ㄊㄧˊ, / ] theme; subject, #1,738 [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, / ] topic; problem for discussion; exam question; subject; to inscribe; to mention; surname Ti, #1,782 [Add to Longdo]
话题[huà tí, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˊ, / ] subject (of a talk or conversation); topic, #2,841 [Add to Longdo]
专题[zhuān tí, ㄓㄨㄢ ㄊㄧˊ, / ] special topic, #4,505 [Add to Longdo]
难题[nán tí, ㄋㄢˊ ㄊㄧˊ, / ] difficult problem, #4,588 [Add to Longdo]
课题[kè tí, ㄎㄜˋ ㄊㄧˊ, / ] task; problem; issue, #4,766 [Add to Longdo]
题材[tí cái, ㄊㄧˊ ㄘㄞˊ, / ] subject matter, #4,948 [Add to Longdo]
题目[tí mù, ㄊㄧˊ ㄇㄨˋ, / ] subject; title; topic, #6,235 [Add to Longdo]
标题[biāo tí, ㄅㄧㄠ ㄊㄧˊ, / ] title; heading; headline; caption; subject, #9,172 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[だいめい, daimei] ชื่อเรื่อง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[だいもく, daimoku] Thai: ชื่อเรื่อง English: title of a book

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だい, dai] (n) (1) title; subject; theme; topic; (2) problem (on a test); question; (n-suf,ctr) (3) counter for questions (on a test); (P) [Add to Longdo]
する[だいする, daisuru] (vs-s) to be titled (e.g. a book); to be named; (P) [Add to Longdo]
を付ける[だいをつける, daiwotsukeru] (exp,v1) to entitle [Add to Longdo]
[だいい, daii] (n) meaning of a title (of a book, poem, etc.); point of a question [Add to Longdo]
[だいえい, daiei] (n) poetry composed on a set theme [Add to Longdo]
[だいが, daiga] (n) poem or writings added to a picture or painting [Add to Longdo]
[だいげん, daigen] (n) prefatory words; epigraph [Add to Longdo]
[だいごう, daigou] (n) title [Add to Longdo]
[だいざい, daizai] (n) subject; theme; (P) [Add to Longdo]
[だいじ, daiji] (n) letters in a title; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Will you help me with my English homework?" "Certainly."「私の英語の宿を手伝ってくれませんか」「いいですとも」
Mary received an award for her composition called "secret love".「秘めた恋」というの作文で、メアリーは賞をもらった。
Write an essay on "Friendship".「友情」というで作文を書きなさい。
After ten minutes, they passed on to a new topic.10分後に彼らは新しい話に移った。
I must finish my homework in an hour.1時間で宿を終えなければならない。
Some 20 issues have been agreed on.20ほどの問で意見の一致をみている。
It was very important to her which was the more beautiful of the two.2つのうちどちらが美しいかが彼女にとっては大問だった。
Two problems remained unsolved.2つの問が未解決のままであった。
Given only thirty minutes, we couldn't answer all the questions.30分しかなかったので、私達はすべての問には答えられなかった。
As it happened, I left my homework at home.あいにく、宿を家に忘れてきた。
Your plan to buy another PC is out of the question.あと一台パソコンを購入する君の案はまったく問にならない。 [M]
I think it natural that you should take the matter into consideration.あなたがその問を考慮に入れるのは当然だと思います。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Very well. I shall know how to deal with the matter.[CN] 好吧,現在我知道問所在了 The Uninvited (1944)
The currently popular novel, Drifting Emotions, authored by the novelist, Shin Michima, who Nanaka lived with, is predicted to sell over one million copies.[JA] (ニュースキャスター) 菜々果さんと同居していた小説家の 道間 慎さんの話の小説 「漂う感情」ですが このままいくと 100万部突破は 確実といわれています Reason (2017)
Well, no matter what the work is, it becomes a hot topic when it wins a prize.[JA] (森口) まっ どんな作品でも 受賞すれば 話にはなりますからね Appeal (2017)
Let's settle our problems.[CN] 讓我們先解決我們的問 Applause (1929)
If they read your book just because it's a hot topic, would they read your older books too?[JA] 話性だけで読んだ人が 過去作 読みますか? Confrontation (2017)
If he keeps making this much news, he'll win Japan's Hottest Topic Award, even though he has no talent.[JA] しかし あれだけ ネタが続くと 日本最優秀話賞 といったところでしょうか 実力でも何でもない Reason (2017)
You're a fucking magician. Your eye is perfect.[JA] マジシャンだな 目は問ない CounterPunch (2017)
Such an innocent question...[CN] 多無知的問 Les Visiteurs du Soir (1942)
My problem with the strips was to spell out rules.[JA] 問はルールを守ることよ  ()
But here's the thing.[JA] 問は― CounterPunch (2017)
I have homework.[JA] 宿あるんで The Mysterious Million Yen Women (2017)
They will not ask you any questions.[CN] 他們不會問你問的. Grand Hotel (1932)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だい, dai] Gegenstand, Thema, Titel [Add to Longdo]
[だいざい, daizai] Gegenstand, Stoff, Thema [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top