ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crispy

K R IH1 S P IY0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crispy-, *crispy*
English-Thai: Longdo Dictionary
crispy(adj) กรอบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crispy[ADJ] กรอบ, Syn. brittle, crisp
crispy[ADJ] กระตือรือร้น
crispy[ADJ] เป็นลอน, See also: เป็นคลื่น, Syn. curly, wavy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crispy(คริส'พี) adj. เปราะ,กรอบ,หยิก,เป็นลอน., See also: crispily adv. ดูcrispy crispiness n. ดูcrispy

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're warm, crispy, greasy as all hell.มันร้อน กรอบ อมน้ำมันยังกะอยู่ในเตา The Story of Us (1999)
-Tomatoes, sausages, nice crispy bacon.-มะเขือเทศ ไส้กรอก เบค่อนกรอบๆ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It's so crispy, so crunchy.ทั้งกรุบ, ทั้งกรอบ. Visitor Q (2001)
Crispy skin and butter.เนื้อกรุบกรอบ และมีเนยด้วย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Baz. - Look at you. Crispy.หล่อมาเชียว เป็นไงบ้าง Goal! The Dream Begins (2005)
Even better. I eat it when it's crispy.เอางี้ดีกว่า ผมจะกินตอนที่เส้นมันหยิกเป็นลอนอยู่ My Boyfriend Is Type-B (2005)
The muffins are fat-free, the eggs are free-range... and the bacon is extra crispy.มัฟฟินไม่มีไขมัน ไข่ไก่สด เบค่อนทอดกรอบพิเศษด้วยค่ะ Big Momma's House 2 (2006)
In between the crispy noodles and the cabbage the meat and fish blending together is the best, isn't it?ตรงกลางระหว่างของบะหมี่กรอบๆและกระหล่ำปลี เนื้อและปลาผสมรวมเข้าด้วยกันมันยอดมากเลย ใช่มั้ย? Operation Proposal (2007)
If I find him, do you want him crispy or well-done?ถ้าผมเจอเขา จะให้เอาแบบกรอบเกรียมหรืออย่างสุก? Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
If Crispy here were conscious enough to run all the way to the beach...ถ้าเป็นแบบนี้ เขาจะมีสติพอที่จะวิ่งไปตามทางจนถึงชายหาดเหรอ Won't Get Fueled Again (2008)
You see all the different crispy Claires over there.คุณจะเห็นความแตกต่างของ แคลร์ที่ถูกไฟไหม้ในแบบต่างๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
It's all hot and crispy.คุณจะเห็นตอนเขา ยื่นเค็กรูปกรวยให้คุณ The Girlfriend Experience (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรุบ[ADJ] crisp, See also: crispy, crunchy, crumbly, firm, brittle, Syn. กรุบกรอบ, Example: ที่จุลลาชอบคือ ขนมน้ำแข็งที่มีแป้งเหนียวและแป้งกรอบกรุบ ใส่ถั่วแดง น้ำแข็งใส แล้วราดน้ำเชื่อมกลิ่นมะลิ, Thai definition: ที่มีลักษณะกรอบ หรือแตกง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขนมเบื้องญวน[n. exp.] (khanom beūangyūan) EN: Vietnamese stuffed crispy omelette   
กรอบ[adj.] (krøp) EN: crisp ; brittle ; crackling ; broken ; crispy ; friable   FR: croustillant ; croquant ; cassant ; friable
ลาบปลา[n. exp.] (lāp plā) EN: spicy crispy salad   
ผักคะน้าหมูกรอบ[n. exp.] (phak khanā mū krøp) EN: fried kale with crispy   
ผัดหมี่กรอบ[xp] (phat mī krøp) EN: crispy fried noodles   
ทอดกรอบ[adj.] (thøt krøp) EN: crispy fried ; crisp-fried   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRISPY    K R IH1 S P IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薄脆[báo cuì, ㄅㄠˊ ㄘㄨㄟˋ, ] crispy thin (cooking style), #101,831 [Add to Longdo]
脆脆[cuì cuì, ㄘㄨㄟˋ ㄘㄨㄟˋ, ] crispy [Add to Longdo]
蝴蝶酥[hú dié sū, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄙㄨ, ] crispy short-crust pastry; mille-feuilles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱりぱり[, paripari] (adj-na,adv,n) (on-mim) crispy; first-class [Add to Longdo]
クリスピー[, kurisupi-] (adj-na) crispy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crispy \Crisp"y\ (-?), a.
   1. Formed into short, close ringlets; frizzed; crisp; as,
    crispy locks.
    [1913 Webster]
 
   2. Crisp; brittle; as, a crispy pie crust.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crispy
   adj 1: tender and brittle; "crisp potato chips" [syn: {crisp},
       {crispy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top