ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sell

S EH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sell-, *sell*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sell(vt) ขาย, See also: จำหน่าย, Syn. market, merchandise, trade, vend, Ant. get, buy, obtain
sell(vt) โฆษณาให้ซื้อ, See also: ชักชวนให้ซื้อ, เสนอขาย, ประกาศขาย, ชวนให้เลือก, Syn. market, advertise
sell(vi) เป็นที่ต้องการ, See also: ขายได้ปริมาณมาก
sell(vt) แลกกับเงิน, See also: ยอมทำเพื่อเงิน
sell(n) การขาย, See also: วิธีการขาย, การจำหน่าย, Syn. trade
seller(n) ผู้ขาย, See also: ผู้ค้า, คนขายของ, คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, พ่อค้า, พนักงานขายของ, Syn. vendor, shopkeeper, store owner, dealer, salesman, merchant
seller(n) สินค้า, See also: สินค้าด้อยคุณภาพ, Syn. vendor, shopkeeper, store owner, dealer, salesman, merchant
sell at(phrv) ขายในราคา, Syn. sell for
sell on(phrv) ชักจูงให้เห็นด้วยทุกอย่างกับ, See also: โน้มน้าวให้เห็นคุณค่าทุกอย่างของ, ทำให้จงรักภักดี, ทำให้ซื่อสัตย์ต่อ
sell to(phrv) เสนอขาย, See also: ขายให้กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sell(เซล) (sold, sold, selling, sells } vt. ขาย, ขายออก, จำหน่าย, เสนอขาย, ชักชวนให้ซื้อ, ชักนำให้ซื้อ, ทำให้ยอมรับ, ทำให้เชื่อมั่น, แลกชีวิต. vi. ขาย, เสนอขาย, เป็นที่ต้องการ -Phr. (sell out ขายหมด) -Phr. (sell up ขายหมด, ขายทอดตลาด) . n. การขาย, วิธีการขาย
seller(เซล'เลอะ) n. ผู้ขาย, ผู้จำหน่าย, สินค้าที่ขาย., Syn. retailer, vendor, tradesman
best sellern. หนังสือหรือสินค้าที่ขายดีที่สุดในระยะหนึ่ง, See also: bestselling n.
counsellor(เคา'เซิลเลอะ) n. ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, อุปทูต, ตำแหน่งอุปทูต, ทนายความ, ที่ปรึกษากฎหมาย., See also: counselorship n. ดูcounselor counsellorship n. ดูcounselor, Syn. counsel
demoiselle(เดมวาเซล') n. หญิงที่ยังไม่แต่งงาน
hard sellการขายแบบยัดเยียด, การพยายามขายให้ได้
outsell(เอาทฺเซล') vt. ขายเกิน, ขายมากกว่า, ขายดีกว่า
rosellan. กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเปรี้ยว
undersell(-เซลล์) vt.ขายถูกกว่าปกติ, ขายตัดราคา, โฆษณาไม่ได้เต็มที่. -seller n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sell(vt) จำหน่าย, ขาย
seller(n) ผู้จำหน่าย, ผู้ขาย, พนักงานขาย
bookseller(n) คนขายหนังสือ
counsellor(n) ผู้แนะนำ, สมาชิกสภา, ที่ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ
undersell(vt) ขายตัดราคา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sell by auction; sale by auctionขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sellerผู้ขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seller's interestส่วนได้เสียของผู้ขาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
selling outการขายตัว (ทางการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sellขาย [การบัญชี]
Sellerพ่อค้า [การบัญชี]
Sellingการขาย [TU Subject Heading]
Selling expenseค่าใช้จ่ายในการขาย [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sell oneself short(idiom) ประมาณว่ามีความสามารถเพียงแค่นั้น ปรามาสว่าก็เพียงแค่นั้น
selling of behalfขายฝาก
selling with right of redemptionขายฝาก
Sellotape(n) เทปติดกระดาษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's against the law to buy or sell switchblade knives.มันผิดกฎหมายที่จะซื้อหรือขายมีดสปริง 12 Angry Men (1957)
You know what the soft sell is?คุณจะรู้ว่าสิ่งที่อ่อนขายคืออะไร? 12 Angry Men (1957)
I would like to buy some if there is a place where they sell it.ฉันอยากจะซื้อบางส่วน หากมีสถานที่ที่มันขายมัน The Old Man and the Sea (1958)
Moe will sell us his share of the casino and the hotel, so we'll own all of it.Moe will sell us his share of the casino and the hotel, so we'll own all of it. The Godfather (1972)
Tell him to sell Earth Shoes.เขาควรจะไปขายรองเท้า Oh, God! (1977)
In fact, he suggested that you sell shoes.ท่านแนะนำให้คุณไปขายรองเท้า Oh, God! (1977)
I can sell you a set of 'lops for next to nothing.ฉันสามารถขายคุณชุดของยาง Mad Max (1979)
The archbishop wants to sell this building to the Board of Education.หัวหน้าของบิชอพต้องการขายตึกนี้แก่สภาการศึกษา The Blues Brothers (1980)
They gonna sell this place to the Board of Education... and I'll be out on the street.พวกเขาจะขายที่นี่แก่สภาการศึกษา และผมคงจะอยู่ข้างถนน The Blues Brothers (1980)
Your little girl. Your daughters. Sell them to me.แม่หนูน้อยของคุณ ลูกสาวของคุณ ขายพวกเขาให้ผม The Blues Brothers (1980)
- Sell me your children.ขายลูกของคุณให้ผม บริกรชาย The Blues Brothers (1980)
- Oh, we sell a lot of amplifiers. - Not like these. They were beautiful.อ้อ พวกเราขายแอมป์เยอะมาก ไม่ใช่แบบนี้ มันดีมาก The Blues Brothers (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sellAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
sellA merchant is a person who buys and sells goods.
sellAn unscrupulous person would sell even his own mother down the river.
sellAren't you selling this at a discount price?
sellA retail merchant buys wholesale and sells retail.
sellA seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.
sellBetween ourselves, this article is selling slowly.
sellBill's work is selling cars.
sellBooks for young people sell well these days.
sellCan you sell the book to me for 500 yen?
sellComputers are really selling like hotcakes.
sellDepartment stores sell numerous things.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดจำหน่าย(v) distribute, See also: sell, dispense, Syn. จำหน่าย, ขาย, Example: ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว, Thai Definition: จัดการเรื่องจำหน่าย
ขายเชื่อ(v) sell on credit, Syn. ขายผ่อน, ขายเงินผ่อน, ขายเงินเชื่อ, Ant. ขายเงินสด, Example: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเขาขายเชื่อกันแล้วเพราะกลัวลูกค้าจะหนี, Thai Definition: ขายโดยยอมให้เก็บเงินอันเป็นราคาของได้ในวันหลัง
เซ้ง(v) sell out, Example: เขาเซ้งร้านอาหารในเขตกรุงเทพฯ ที่มีอยู่ทั้งหมด เพราะต้องการเงินไปเมืองนอก, Thai Definition: โอนสิทธิหรือกิจการไปให้อีกคนหนึ่งโดยได้ค่าตอบแทน, Notes: (ปาก)
ทอดตลาด(v) sell by auction, Syn. ขายทอดตลาด, Example: บริษัทไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะยึดมาทอดตลาดได้อีก, Thai Definition: ขายโดยการประมูลราคา
ขายของ(v) sell goods, See also: make a sale, Syn. ขายสินค้า, Example: ผู้คนนิยมไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเพราะขายของราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไป
ขายปลีก(v) retail, See also: sell by retail, Syn. ขายย่อย, Ant. ขายส่ง, ขายเหมา, Example: ร้านเราไม่ได้ขายปลีกขายเหมาอย่างเดียว, Thai Definition: ขายเป็นส่วนย่อย, ขายตรงแก่ผู้บริโภคใช้สอย
ขายเหมา(v) wholesale, See also: sell in bulk, Example: ถ้าเราขายเหมาเข่งไปหมดแล้ว ต่อไปข้างหน้าจะเอาอะไรไปขาย, Thai Definition: ขายของโดยผู้ซื้อต้องซื้อทั้งหมดในราคาที่ตกลงกัน โดยไม่เพิ่มหรือลด
ขายสด(v) sell on cash, See also: sell for cash, Syn. ขายเงินสด, Ant. ขายผ่อน, ขายเงินเชื่อ, Example: สินค้าร้านนี้ขายสดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อใดๆ ทั้งสิ้น, Thai Definition: ซื้อขายกันด้วยเงินสดเท่านั้น
ขายตัว(v) sell oneself, See also: barter away one's honour for somebody's patronage, Example: เขาขายตัวให้กับบริษัทชื่อดัง เพื่อแลกกับเงินก้อนโต, Thai Definition: เอาตัวแลกเงิน, เอาชื่อเสียงแลกเงิน
ขายดิบขายดี(v) sell well, See also: have good sales, Syn. ขายดี, ขายเป็นเทน้ำเทท่า, Example: ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์กีฬาขายดิบขายดีอย่างผิดหูผิดตา, Thai Definition: ขายของได้มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ที่ปรึกษา[ājān thīpreuksā] (n, exp) EN: adviser ; counsellor  FR: conseiller [ m ]
อาน[ān] (n) EN: saddle  FR: selle [ f ] ; siège [ m ]
อานม้า[ān mā] (n, exp) EN: saddle  FR: selle de cheval [ f ]
อานรถ[ān rot] (n) EN: seat ; saddle  FR: siège [ m ] ; selle [ f ]
ฝากขาย[fāk-khāi] (v, exp) EN: sell on commission ; sell on consignment  FR: mettre en dépôt-vente
ฟองน้ำล้างจาน[føngnām lāng jān] (n, exp) EN: kitchen sponge  FR: éponge à vaisselle [ f ]
หักหลัง[haklang] (v) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out  FR: trahir
หอมแดง[høm daēng] (n, exp) EN: shallot ; French grey challot ; griselle  FR: échalote [ f ]
จักรราศี[jakka rāsī] (n) EN: constellation  FR: consellation [ f ]
จำหน่าย[jamnāi] (v) EN: dispense ; distribute ; sell  FR: distribuer ; vendre ; commercialiser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SELL S EH1 L
SELLA S EH1 L AH0
SELLS S EH1 L Z
SELLE S EH1 L
SELLEN S EH1 L AH0 N
SELLON S EH1 L AH0 N
SELLER S EH1 L ER0
SELLEY S EH1 L IY0
SELLIN S EH1 L IH0 N
SELLAND S EH1 L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sell (v) sˈɛl (s e1 l)
sells (v) sˈɛlz (s e1 l z)
seller (n) sˈɛlər (s e1 l @ r)
sellers (n) sˈɛləz (s e1 l @ z)
selling (v) sˈɛlɪŋ (s e1 l i ng)
sellout (n) sˈɛlaut (s e1 l au t)
sellouts (n) sˈɛlauts (s e1 l au t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卖方[mài fāng, ㄇㄞˋ ㄈㄤ, / ] seller, #17,143 [Add to Longdo]
变卖[biàn mài, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄞˋ, / ] sell off (one's property), #24,212 [Add to Longdo]
卖主[mài zhǔ, ㄇㄞˋ ㄓㄨˇ, / ] seller, #43,725 [Add to Longdo]
[tiào, ㄊㄧㄠˋ, ] sell (grain from granary) [Add to Longdo]
卖点[mài diǎn, ㄇㄞˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] selling point [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Gesellschaft(n) |die, pl. Gesellschaften| สังคม, ชุมชน
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Gesellschaften(n) |pl.|, See also: die Gesellschaft
Fluggesellschaft(n) |die, pl. Fluggesellschaften| สายการบิน เช่น Mit welche Fluggesellschaft fliegen Sie meistens?, Syn. Fluglinie

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sellerie { m } [ bot. ] [ cook. ]celeriac; celery [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), Syn. fille, madame, femme, Ant. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), See also: madame, Ant. monsieur, Related: madame

Japanese-English: EDICT Dictionary
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
つなぎ売り[つなぎうり, tsunagiuri] (n, vs) hedging; hedge selling [Add to Longdo]
アウトレット(P);アウトゥレット[autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P) [Add to Longdo]
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[inchiki (P); inchiki] (adj-na, n, vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
インベステメントカウンセラー[inbesutementokaunsera-] (n) investment counselor; investment counsellor [Add to Longdo]
カウンセラー[kaunsera-] (n) counselor; counsellor; (P) [Add to Longdo]
キスジアカボウ[kisujiakabou] (n) Polylepion russelli (species of wrasse) [Add to Longdo]
キャラバン[kyaraban] (n) (1) caravan; (2) group of people touring to sell, investigate, etc.; (P) [Add to Longdo]
クロスセリング[kurosuseringu] (n) cross-selling [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
直販[ちょくはん, chokuhan] direct marketing, direct selling [Add to Longdo]
付加価値再販業者[ふかかちさいはんぎょうしゃ, fukakachisaihangyousha] Value-Added Reseller, VAR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sell \Sell\ (s[e^]l), n.
   Self. [Obs. or Scot.] --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sell \Sell\ (s[e^]l), n.
   A sill. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sell \Sell\ (s[e^]l), n.
   A cell; a house. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sell \Sell\ (s[e^]l), n. [F. selle, L. sella, akin to sedere to
   sit. See {Sit}.]
   1. A saddle for a horse. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He left his lofty steed with golden self. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A throne or lofty seat. [Obs.] --Fairfax.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sell \Sell\ (s[e^]l), v. t. [imp. & p. p. {Sold} (s[=o]ld); p.
   pr. & vb. n. {Selling}.] [OE. sellen, sillen, AS. sellan,
   syllan, to give, to deliver; akin to OS. sellian, OFries.
   sella, OHG. sellen, Icel. selja to hand over, to sell, Sw.
   s[aum]lja to sell, Dan. s[ae]lge, Goth. saljan to offer a
   sacrifice; all from a noun akin to E. sale. Cf. {Sale}.]
   1. To transfer to another for an equivalent; to give up for a
    valuable consideration; to dispose of in return for
    something, especially for money. It is the correlative of
    buy.
    [1913 Webster]
 
       If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast,
       and give to the poor.         --Matt. xix.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       I am changed; I'll go sell all my land. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sell is corellative to buy, as one party buys what the
      other sells. It is distinguished usually from exchange
      or barter, in which one commodity is given for another;
      whereas in selling the consideration is usually money,
      or its representative in current notes.
      [1913 Webster]
 
   2. To make a matter of bargain and sale of; to accept a price
    or reward for, as for a breach of duty, trust, or the
    like; to betray.
    [1913 Webster]
 
       You would have sold your king to slaughter. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To impose upon; to trick; to deceive; to make a fool of;
    to cheat. [Slang] --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   {To sell one's life dearly}, to cause much loss to those who
    take one's life, as by killing a number of one's
    assailants.
 
   {To sell} (anything) {out}, to dispose of it wholly or
    entirely; as, he had sold out his corn, or his interest in
    a business.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sell \Sell\ (s[e^]l), v. i.
   1. To practice selling commodities.
    [1913 Webster]
 
       I will buy with you, sell with you; . . . but I will
       not eat with you.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To be sold; as, corn sells at a good price.
    [1913 Webster]
 
   {To sell out}, to sell one's whole stock in trade or one's
    entire interest in a property or a business.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sell \Sell\, n.
   An imposition; a cheat; a hoax. [Colloq.]
   [1913 Webster] Sellanders

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sell
   n 1: the activity of persuading someone to buy; "it was a hard
      sell"
   v 1: exchange or deliver for money or its equivalent; "He sold
      his house in January"; "She sells her body to survive and
      support her drug habit" [ant: {buy}, {purchase}]
   2: be sold at a certain price or in a certain way; "These books
     sell like hot cakes"
   3: persuade somebody to accept something; "The French try to
     sell us their image as great lovers"
   4: do business; offer for sale as for one's livelihood; "She
     deals in gold"; "The brothers sell shoes" [syn: {deal},
     {sell}, {trade}]
   5: give up for a price or reward; "She sold her principles for a
     successful career"
   6: be approved of or gain acceptance; "The new idea sold well in
     certain circles"
   7: be responsible for the sale of; "All her publicity sold the
     products"
   8: deliver to an enemy by treachery; "Judas sold Jesus"; "The
     spy betrayed his country" [syn: {betray}, {sell}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top