Search result for

monk

(109 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monk-, *monk*.
English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
monk supply (n) สังฆภัณฑ์
monkey with (vt) ยุ่งกับ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monk    [N] พระสงฆ์, See also: ภิกษุ, สงฆ์, ผู้ออกบวช, พระผู้ถือศีล, Syn. friar, brother, hermit
monkey    [N] ลิง, Syn. primate, lemur
monkey    [N] เด็กซุกซน
monkey    [VT] เลียนแบบ
monkey    [SL] ผู้ติดยา, See also: ขี้ยา
monkey    [SL] 500 ปอนด์
monkish    [ADJ] เกี่ยวกับพระ
monkey with    [PHRV] ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. meddle with
monkeyshine    [N] การเล่นคะนอง, See also: การเล่นไม่รู้เรื่อง
monkey wrench    [N] กุญแจเลื่อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monkeyลิง [การแพทย์]
Monkey boardแท่น (Platform) เล็กๆ แขวนอยู่ส่วนบนของหอเจาะ (derrick)
แขวนในระดับความสูงตรงกับส่วนบนสุดของก้านเจาะ (ประมาณ 90 ฟุต) และเป็นที่ที่ derrick man (ดูคำ derrick man) อยู่ปฏิบัติงาน [ปิโตรเลี่ยม]
Monkey Diseasesลิง, โรค [การแพทย์]
Monkey Kidney Cells, Primaryเซลล์ไตลิง [การแพทย์]
Monkeypoxฝีดาษลิง [การแพทย์]
Monkeypox, Humanฝีดาษลิงในคน [การแพทย์]
Monkeysลิง [TU Subject Heading]
Monkeysลิง [การแพทย์]
Monkeys in literatureลิงในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Monkeys, Dusky Leafค่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monkThree boys climbed the trees like a bunch of monkeys.
monkLook at the monkey on that bough.
monkThe monkey, trained properly, will be able to do a lot of tricks.
monkIt's not a pig; it's a monkey.
monkThe monkey came down.
monkMonkey see, monkey do.
monkWe saw a troop of monkeys moving from tree to tree.
monkA monkey is mature at a few years old.
monkBut when the monkey came back, the tin cup was always empty.
monkThen the monkey went round with a little tin cup.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monk(มังคฺ) n. พระ,สงฆ์,ผู้ออกบวช
monkey(มัง'คี) n. ลิง
monkey businessพฤติกรรมที่ไม่เอาจริงเอาจังหรือไม่สุจริต
monkeyshine(มัง'คีไชน์) n. การเล่นพิเรน,การกระทำที่ไม่ค่อยสุจริต
monkhood(มังคฺ'ฮูด) n. ความเป็นพระ,พระทั้งหลาย
grease monkeyช่างกล

English-Thai: Nontri Dictionary
monk(n) พระ,ภิกษุ,ผู้ออกบวช
monkey(n) ลิง,กระบี่,วานร
monkish(adj) ของพระ,สันโดษ,คล้ายพระ,เกี่ยวกับพระ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิกษุสงฆ์    [N] Buddhist monk, See also: monk, Syn. ภิกขุ, พระสงฆ์, ภิกษุ, พระภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, Example: เขาพบว่าชีวิตแห่งการครองตนเป็นภิกษุสงฆ์นั้นได้รับความสงบอย่างยิ่ง, Count unit: รูป, Thai definition: พระผู้ชายในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สงฆ์    [N] monk, Syn. พระสงฆ์, ผู้ทรงศีล, บรรพฃิต, Ant. ฆราวาส
ละครลิง    [N] monkey show, Example: ลิงที่เล่นในละครลิงท่าทางเฉลียวฉลาด, Thai definition: ละครที่ใช้ลิงเป็นตัวแสดง
รูป    [CLAS] monk, Example: พ่อนิมนต์พระสงฆ์ 5 รูปมาสวดในงานทำบุญบ้าน, Thai definition: ลักษณนามใช้เรียกพระภิกษุสามเณร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ลิง    [N] monkey, See also: ape, macaque, simian, primate, Syn. กบิล, กระบี่, วานร, วอก, Example: ลิงบางพันธุ์สามารถนำมาใช้เป็นแบบอย่างในการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนโรคเอดส์, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในอันดับ Primates ลักษณะท่าทางคล้ายคน ตีนหน้าและตีนหลังใช้จับเกาะได้ ที่มีหาง
วานร    [N] monkey, Syn. ลิง, Example: หนุมานเป็นชื่อวานรเผือกที่เป็นตัวละครเรื่องรามเกียรติ์, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในอันดับ Primates ลักษณะท่าทางคล้ายคน ตีนหน้าและตีนหลังใช้จับเกาะได้
พระภิกษุสงฆ์    [N] monk, Syn. พระสงฆ์, Example: เขาปวารณาตัวเป็นพระภิกษุสงฆ์สาวกในพุทธศาสนาทันทีที่ฟังเทศน์จบ, Count unit: รูป, Thai definition: ชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา
กุญแจเลื่อน    [N] monkey wrench, See also: adjustable spanner, shifting spanner, Syn. ประแจเลื่อน, Example: การเตรียมเครื่องมือซ่อมแซมรถจักรยานต้องมีเครื่องมือเอนกประสงค์ที่มีประแจหกเหลี่ยมขนาดต่างๆ ตัวต่อโซ่ -ไขควง, กุญแจเลื่อน -คีมล็อคขนาดเล็กสามารถพกพาได้, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง มีส่วนประกอบสำหรับเลื่อนเพื่อปรับขนาดปากได้ ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
กุฎี    [N] monk's cell, See also: monk's dwelling, monk's house, Syn. กุฏิ, Example: เมื่อสร้างกุฎีหลังใหม่เสร็จแล้ว จึงรื้อกุฎีเก่าซึ่งเป็นฝากระดาน เปลี่ยนสร้างเป็นตึก, Count unit: หลัง, Thai definition: กระท่อมที่อยู่ของนักบวช เช่น พระภิกษุ, เรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุฏิ    [N] monk's house, See also: monk's cell, monk's dwelling, Syn. กุฎี, Example: วัดบ้านป่า นอกจากจะมีกุฏิหลังย่อมๆ มุงสังกะสี แล้ว ก็มีศาลาทรงโปร่งๆ อีกเพียง 1 หลัง, Count unit: หลัง, Thai definition: เรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: senior monk   FR: mâitre spirituel [m]
อาตมา[pr.] (āttamā) EN: I (for monks)   FR: je (pour les moines)
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of identity ; monk's identification card   
บรรพชา[v.] (banphachā = bapphachā) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk   FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บาตร[n.] (bāt) EN: monk's alms bowl   FR: sébile [f] ; bol d'aumône des bonzes [m]
บิณฑบาต[n.] (binthabāt) EN: food offerings to a monk   
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure   FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชเป็นพระ[v. exp.] (būat pen phra) EN: enter the monkhood   
บวชพระ[v. exp.] (būat phra) EN: go into monkhood ; ordain into monkhood ; become a monk   FR: devenir moine

CMU English Pronouncing Dictionary
MONK    M AH1 NG K
MONKS    M AH1 NG K S
MONK'S    M AH1 NG K S
MONKEE    M AA1 NG K IY0
MONKEY    M AH1 NG K IY0
MONKEES    M AA1 NG K IY0 Z
MONKEYS    M AH1 NG K IY0 Z
MONKEYING    M AH1 NG K IY0 IH0 NG
MONKEYLIKE    M AH1 NG K IY0 L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monk    (n) (m uh1 ng k)
monks    (n) (m uh1 ng k s)
monkey    (v) (m uh1 ng k ii)
monkeys    (v) (m uh1 ng k i z)
monkish    (j) (m uh1 ng k i sh)
monkeyed    (v) (m uh1 ng k i d)
monkeying    (v) (m uh1 ng k i i ng)
monkey-nut    (n) - (m uh1 ng k i - n uh t)
monkey-nuts    (n) - (m uh1 ng k i - n uh t s)
monkey-jacket    (n) - (m uh1 ng k i - jh a k i t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
文句を言う[もんくをいう, monkuwoiu] (vi vt) ต่อว่า, ตำหนิ, บ่น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mönch {m} | Mönche {pl}monk | monks [Add to Longdo]
Mönchsittich {m} [ornith.]Monk Parakeet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
あん肝;鮟肝[あんきも, ankimo] (n) monkfish liver; goosefish liver [Add to Longdo]
いじくり回す;弄くり回す;弄くりまわす[いじくりまわす, ijikurimawasu] (v5s) (uk) (See いじり回す) to fiddle with; to monkey around with [Add to Longdo]
お寺;御寺[おてら, otera] (n) (1) (hon) (pol) (See 寺・てら) temple; (2) (abbr) (See 御寺様) monk [Add to Longdo]
お寺様;お寺さま;御寺様[おてらさま, oterasama] (n) (hon) monk [Add to Longdo]
お坊さん(P);御坊さん[おぼうさん, obousan] (n) (See 坊さん) Buddhist priest; monk; (P) [Add to Longdo]
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ウーリーモンキー[, u-ri-monki-] (n) woolly monkey (any New World monkey of genus Lagothrix) [Add to Longdo]
グエノン;ゲノン;グェノン[, guenon ; genon ; guenon] (n) guenon (any Old World monkey of genus Cercopithecus) [Add to Longdo]
コモンキャリア[, komonkyaria] (n) common carrier [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sēng, ㄙㄥ, ] monk; Sangha, the Buddhist monastic order [Add to Longdo]
僧侣[sēng lǚ, ㄙㄥ ㄌㄩˇ, / ] monk [Add to Longdo]
沙门[shā mén, ㄕㄚ ㄇㄣˊ, / ] monk (Sanskrit: Sramana, originally refers to north India); Buddhist monk [Add to Longdo]
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, ] monkey [Add to Longdo]
[hóu, ㄏㄡˊ, ] monkey [Add to Longdo]
猴子[hóu zi, ㄏㄡˊ ㄗ˙, ] monkey [Add to Longdo]
猴痘病毒[hóu dòu bìng dú, ㄏㄡˊ ㄉㄡˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] monkey pox virus [Add to Longdo]
隐修士[yǐn xiū shì, ˇ ㄒㄧㄡ ㄕˋ, / ] monk (Christian) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コモンキャリヤー[こもんきゃりやー, komonkyariya-] common carrier [Add to Longdo]
専門家システム[せんもんかシステム, senmonka shisutemu] expert system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
文句[もんく, monku] Worte, Ausdruck, Bemerkung, Klage [Add to Longdo]
紋切り型[もんきりがた, monkirigata] uebliche_Form(el), feste_Form(el) [Add to Longdo]
門下生[もんかせい, monkasei] Schueler, Juenger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monk \Monk\, n. [AS. munuc, munec, munc, L. monachus, Gr. ?, fr.
   mo`nos alone. Cf. {Monachism}.]
   1. A man who retires from the ordinary temporal concerns of
    the world, and devotes himself to religion; one of a
    religious community of men inhabiting a monastery, and
    bound by vows to a life of chastity, obedience, and
    poverty. "A monk out of his cloister." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Monks in some respects agree with regulars, as in
       the substantial vows of religion; but in other
       respects monks and regulars differ; for that
       regulars, vows excepted, are not tied up to so
       strict a rule of life as monks are.  --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. (Print.) A blotch or spot of ink on a printed page, caused
    by the ink not being properly distributed. It is
    distinguished from a friar, or white spot caused by a
    deficiency of ink.
    [1913 Webster]
 
   3. A piece of tinder made of agaric, used in firing the
    powder hose or train of a mine.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.)
    (a) A South American monkey ({Pithecia monachus}); also
      applied to other species, as {Cebus xanthocephalus}.
    (b) The European bullfinch.
      [1913 Webster]
 
   {Monk bat} (Zool.), a South American and West Indian bat
    ({Molossus nasutus}); -- so called because the males live
    in communities by themselves.
 
   {Monk bird}(Zool.), the friar bird.
 
   {Monk seal} (Zool.), a species of seal ({Monachus
    albiventer}) inhabiting the Black Sea, the Mediterranean
    Sea, and the adjacent parts of the Atlantic.
 
   {Monk's rhubarb} (Bot.), a kind of dock; -- also called
    {patience} ({Rumex Patientia}).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monk
   n 1: a male religious living in a cloister and devoting himself
      to contemplation and prayer and work [syn: {monk},
      {monastic}]
   2: United States jazz pianist who was one of the founders of the
     bebop style (1917-1982) [syn: {Monk}, {Thelonious Monk},
     {Thelonious Sphere Monk}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top