ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diversity

D IH0 V ER1 S IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diversity-, *diversity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
biological diversity(n) ความหลากหลายทางชีวภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diversity(n) ความหลากหลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diversity(ไดเวอ'ซิที) n. ความแตกต่าง, ความไม่เห็นกัน, ความหลากหลาย, การมีหลายชนิดหลายแบบ, ภาวะต่าง ๆ , นานา, Syn. distinctiveness, difference, Ant. uniformity

English-Thai: Nontri Dictionary
diversity(n) ความแตกต่าง, ความหลากหลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diversityความหลากหลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diversity receptionการรับสัญญาณซ้ำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diversityความหลายหลาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, Ms. Kensington... did diversity jurisdiction exist in this case?เอาล่ะ มิสเคนซิงตัน มีขอบเขตอำนวจตัดสินหลากหลายในคดีนี้หรือไม่ Legally Blonde (2001)
The rules stated that the sculpture should recreate the ethnic and socioeconomic diversity that make the city so vibrant and aliveกติกาบอกไว้ว่า... รูปปั้นควรจะช่วยฟื้นฟู\ ความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์และเศรษฐสังคม ที่ทำให้เมืองนี้เจิดจ้าและมีชีวิตชีวา Art Imitates Life (2008)
It feeds twice as many humans on Earth, but has replaced diversity with standardization.มันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงคนได้ 2 เท่าของคนบนโลก แต่กลับแทนที่ความหลากหลายของพืชด้วยมาตรฐานเดียวกัน Home (2009)
The forest diversity was replaced by a single species, the oil palm.ความหลากหลายของป่าถูกแทนที่ ด้วยเผ่าพันธุ์เดียวคือ ต้นปาล์ม Home (2009)
Our symbol needs to reflect the diversity of our school and our species.สัญลักษณ์ของเรามันจำเป็นต้องเป็นสิ่งสะท้อน ความหลากหลายของวิทยาลัยเรา รวมถึงประชากรในนั้น Football, Feminism and You (2009)
The diversity of the species it is necessary for our own existence.ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของพวกเรา Oceans (2009)
Yeah, but, you know, it was probably just a diversity thing.ใช่ แต่รู้ไหมว่า มันอาจเป็นแค่อะไรที่แตกต่าง The Social Network (2010)
It was just a diversity thing. Just ride that horse until...มันอาจเป็นแค่อะไรที่แตกต่าง ก็แค่ไปเรื่อยๆจน... The Social Network (2010)
It probably was a diversity thing.มันอาจเป็นแค่ความแตกต่าง The Social Network (2010)
We could use a little more diversity in this school.เราอยากได้ความหลากหลายในโรงเรียนนี้หน่อย You Gotta Get a Gimmick (2010)
And, uh, again, we really want to join you here and help you with that diversity thing, so just let us know.แล้วก็ เอ่อ บอกอีกทีนะ เราอยากเข้าเรียนที่นี่มากเลย และไอ้เรื่องที่จะทำให้โรงเรียนคุณมีความหลากหลายด้วย บอกไว้กันลืมน่ะ You Gotta Get a Gimmick (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diversityExisting legislation does not take diversity of races into account.
diversityRecently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลากหลาย(n) variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai Definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
ความหลาก(n) variety, See also: diversity, Syn. ความหลากหลาย, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะพบกับความหลากหลายของปฏิกิริยาของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบที่นำเสนอ
ความต่างกัน(n) difference, See also: diversity, dissimilarity, unlikeliness, disagreement, Syn. ความแตกต่าง, ความต่าง, Ant. ความเหมือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหลากหลาย[khwām lāklāi] (n) EN: diversity ; variety ; miscellany ; diversification  FR: diversité [ f ] ; variété [ f ]
ความแตกต่าง[khwām taēktāng] (n) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation  FR: différence [ f ] ; nuance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIVERSITY D IH0 V ER1 S IH0 T IY0
DIVERSITY D AY0 V ER1 S IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diversity (n) dˈaɪvˈɜːʳsɪtiː (d ai1 v @@1 s i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多样[duō yàng, ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ, / ] diversity; manifold #11,004 [Add to Longdo]
多姿多彩[duō zī duō cǎi, ㄉㄨㄛ ㄗ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, 姿] diversity (of forms and colors) #25,674 [Add to Longdo]
多元性[duō yuán xìng, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] diversity [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artenvielfalt { f } [ biol. ]diversity of species [Add to Longdo]
Gleichzeitigkeitsfaktor { m }diversity factor [Add to Longdo]
Verschiedenheit { f } | Verschiedenheiten { pl }diversity | diversities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
変化[へんげ, henge] (n, vs) (1) change; variation; alteration; mutation; transition; transformation; transfiguration; metamorphosis; (2) variety; diversity; (3) inflection; declension; conjugation; (4) sidestepping (sumo); (P) #1,435 [Add to Longdo]
ダイバーシティ[daiba-shitei] (n) { comp } diversity [Add to Longdo]
ダイバーシティー方式[ダイバーシティーほうしき, daiba-shitei-houshiki] (n) diversity receiving system [Add to Longdo]
生物多様性[せいぶつたようせい, seibutsutayousei] (n, adj-no) biodiversity [Add to Longdo]
生物多様性条約[せいぶつたようせいじょうやく, seibutsutayouseijouyaku] (n) Convention on Biological Diversity; CBD [Add to Longdo]
千態万様[せんたいばんよう, sentaibanyou] (n) great diversity of form [Add to Longdo]
多種多様[たしゅたよう, tashutayou] (adj-na, n, adj-no) a great variety of; diversity [Add to Longdo]
多様性[たようせい, tayousei] (n) diversity; variety [Add to Longdo]
不同[ふどう, fudou] (adj-na, n, adj-no) difference; diversity; irregularity; disorder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイバーシティ[だいばーしてい, daiba-shitei] diversity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diversity \Di*ver"si*ty\, n.; pl. {Diversities}. [F.
   diversit['e], L. diversitas, fr. diversus. See {Diverse}.]
   1. A state of difference; dissimilitude; unlikeness.
    [1913 Webster]
 
       They will prove opposite; and not resting in a bare
       diversity, rise into a contrariety.  --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Multiplicity of difference; multiformity; variety.
    "Diversity of sounds." --Shak. "Diversities of opinion."
    --Secker.
    [1913 Webster]
 
   3. Variegation. "Bright diversities of day." --Pope.
 
   Syn: See {Variety}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diversity
   n 1: noticeable heterogeneity; "a diversity of possibilities";
      "the range and variety of his work is amazing" [syn:
      {diverseness}, {diversity}, {multifariousness}, {variety}]
   2: the condition or result of being changeable

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top