Search result for

diversity

(47 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diversity-, *diversity*
English-Thai: Longdo Dictionary
biological diversity(n) ความหลากหลายทางชีวภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diversity[N] ความหลากหลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diversity(ไดเวอ'ซิที) n. ความแตกต่าง,ความไม่เห็นกัน,ความหลากหลาย,การมีหลายชนิดหลายแบบ,ภาวะต่าง ๆ ,นานา, Syn. distinctiveness,difference ###A. uniformity

English-Thai: Nontri Dictionary
diversity(n) ความแตกต่าง,ความหลากหลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diversityความหลากหลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diversity receptionการรับสัญญาณซ้ำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diversityความหลายหลาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It feeds twice as many humans on Earth, but has replaced diversity with standardization.มันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงคนได้ 2 เท่าของคนบนโลก แต่กลับแทนที่ความหลากหลายของพืชด้วยมาตรฐานเดียวกัน Home (2009)
The forest diversity was replaced by a single species, the oil palm.ความหลากหลายของป่าถูกแทนที่ ด้วยเผ่าพันธุ์เดียวคือ ต้นปาล์ม Home (2009)
Physiology that determines this diversity?เป็นแค่สรีรวิทยางั้นหรือที่กำหนดความหลากหลายนี้ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
I want to see a squad That reflects our community's diversity.ผมอยากเห็นทีมที่สะท้อนถึง ความหลากหลายของชุมชนเรา Wheels (2009)
Our symbol needs to reflect the diversity of our school and our species.สัญลักษณ์ของเรามันจำเป็นต้องเป็นสิ่งสะท้อน ความหลากหลายของวิทยาลัยเรา รวมถึงประชากรในนั้น Football, Feminism and You (2009)
The navigators they were furrowing the oceans, rubbing a world of that they were not imagining his plenty, his diversity, his mysteries...เหล่านักเดินเรือต่างพากัน ท่องไปบนโลกนึง ซึ่งความสมบูรณ์ ความหลากหลาย และความลึกลับ ยังไม่ถูกล่วงล้ำ Oceans (2009)
Pale reflex of a senile diversity.ภาพสะท้อนอันน่าเศร้าของอดีต Oceans (2009)
The diversity of the species it is necessary for our own existence.ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของพวกเรา Oceans (2009)
Yeah, but, you know, it was probably just a diversity thing.ใช่ แต่รู้ไหมว่า มันอาจเป็นแค่อะไรที่แตกต่าง The Social Network (2010)
It was just a diversity thing. Just ride that horse until...มันอาจเป็นแค่อะไรที่แตกต่าง ก็แค่ไปเรื่อยๆจน... The Social Network (2010)
It probably was a diversity thing.มันอาจเป็นแค่ความแตกต่าง The Social Network (2010)
We could use a little more diversity in this school.เราอยากได้ความหลากหลายในโรงเรียนนี้หน่อย You Gotta Get a Gimmick (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diversityExisting legislation does not take diversity of races into account.
diversityRecently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลากหลาย[N] variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
ความหลาก[N] variety, See also: diversity, Syn. ความหลากหลาย, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะพบกับความหลากหลายของปฏิกิริยาของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบที่นำเสนอ
ความต่างกัน[N] difference, See also: diversity, dissimilarity, unlikeliness, disagreement, Syn. ความแตกต่าง, ความต่าง, Ant. ความเหมือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหลากหลาย[n.] (khwām lāklāi) EN: diversity ; variety ; miscellany ; diversification   FR: diversité [f] ; variété [f]
ความแตกต่าง[n.] (khwām taēktāng) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation   FR: différence [f] ; nuance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVERSITY    D IH0 V ER1 S AH0 T IY0
DIVERSITY    D AY0 V ER1 S AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diversity    (n) (d ai1 v @@1 s i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artenvielfalt {f} [biol.]diversity of species [Add to Longdo]
Gleichzeitigkeitsfaktor {m}diversity factor [Add to Longdo]
Verschiedenheit {f} | Verschiedenheiten {pl}diversity | diversities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイバーシティ[, daiba-shitei] (n) {comp} diversity [Add to Longdo]
ダイバーシティー方式[ダイバーシティーほうしき, daiba-shitei-houshiki] (n) diversity receiving system [Add to Longdo]
生物多様性[せいぶつたようせい, seibutsutayousei] (n,adj-no) biodiversity [Add to Longdo]
生物多様性条約[せいぶつたようせいじょうやく, seibutsutayouseijouyaku] (n) Convention on Biological Diversity; CBD [Add to Longdo]
千態万様[せんたいばんよう, sentaibanyou] (n) great diversity of form [Add to Longdo]
多種多様[たしゅたよう, tashutayou] (adj-na,n,adj-no) a great variety of; diversity [Add to Longdo]
多様性[たようせい, tayousei] (n) diversity; variety [Add to Longdo]
不同[ふどう, fudou] (adj-na,n,adj-no) difference; diversity; irregularity; disorder [Add to Longdo]
変化[へんげ, henge] (n,vs) (1) change; variation; alteration; mutation; transition; transformation; transfiguration; metamorphosis; (2) variety; diversity; (3) inflection; declension; conjugation; (4) sidestepping (sumo); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多元性[duō yuán xìng, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] diversity [Add to Longdo]
多姿多彩[duō zī duō cǎi, ㄉㄨㄛ ㄗ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, 姿] diversity (of forms and colors) [Add to Longdo]
多样[duō yàng, ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ, / ] diversity; manifold [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイバーシティ[だいばーしてい, daiba-shitei] diversity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diversity \Di*ver"si*ty\, n.; pl. {Diversities}. [F.
   diversit['e], L. diversitas, fr. diversus. See {Diverse}.]
   1. A state of difference; dissimilitude; unlikeness.
    [1913 Webster]
 
       They will prove opposite; and not resting in a bare
       diversity, rise into a contrariety.  --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Multiplicity of difference; multiformity; variety.
    "Diversity of sounds." --Shak. "Diversities of opinion."
    --Secker.
    [1913 Webster]
 
   3. Variegation. "Bright diversities of day." --Pope.
 
   Syn: See {Variety}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diversity
   n 1: noticeable heterogeneity; "a diversity of possibilities";
      "the range and variety of his work is amazing" [syn:
      {diverseness}, {diversity}, {multifariousness}, {variety}]
   2: the condition or result of being changeable

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top