ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -没-, *没*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
关系[méi guān xi, ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧ˙] (phrase ) ไม่เป็นไร

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[没, méi, ㄇㄟˊ] not, none, gone; to bury; to sink, to drown
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  殳 (shū ㄕㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 72

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méi, ㄇㄟˊ, / ] (negative prefix for verbs); have not; not, #95 [Add to Longdo]
[, ㄇㄛˋ, / ] drowned; to end; to die; to inundate, #95 [Add to Longdo]
[méi yǒu, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ, / ] haven't; hasn't; doesn't exist; to not have; to not be, #46 [Add to Longdo]
什么[méi shén me, ㄇㄟˊ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] nothing; it doesn't matter; it's nothing; never mind, #2,948 [Add to Longdo]
[méi shì, ㄇㄟˊ ㄕˋ, / ] it's not important; it's nothing; never mind; to have nothing to do; to be free, #3,431 [Add to Longdo]
[méi fǎ, ㄇㄟˊ ㄈㄚˇ, / ] at a loss; unable to do anything about it; to have no choice, #6,166 [Add to Longdo]
[méi yòng, ㄇㄟˊ ㄩㄥˋ, / ] useless, #6,430 [Add to Longdo]
关系[méi guān xi, ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧ˙, / ] it doesn't matter, #6,469 [Add to Longdo]
[cóng méi, ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ, / ] never (in the past); never did, #7,598 [Add to Longdo]
[mò shōu, ㄇㄛˋ ㄕㄡ, / ] confiscate, #7,657 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);歿[ぼつ, botsu] (n,n-suf) (1) discard; (n) (2) death; (3) ( only) (abbr) rejection (of a manuscript, etc.); (n-pref) (4) ( only) lacking; without; (P) [Add to Longdo]
[もっす, mossu] (v5s) (1) (arch) (See する) to sink; to go down; to set; (2) to pass away; to die; (3) to disappear; to vanish; (4) to confiscate [Add to Longdo]
する;歿する[ぼっする, bossuru] (vs-s) (1) (する only) to sink; to go down; to set; (2) to pass away; to die; (3) (する only) to disappear; to vanish; (4) (する only) to confiscate [Add to Longdo]
にする[ぼつにする, botsunisuru] (exp,vs-i) to reject (a manuscript); to turn down (a proposal) [Add to Longdo]
ネーム[ぼつネーム;ボツネーム, botsu ne-mu ; botsune-mu] (n) (See ) manga that has been rejected by an editor [Add to Longdo]
[ぼつが, botsuga] (n) selflessness [Add to Longdo]
我的[ぼつがてき, botsugateki] (adj-na) self-effacing; selfless [Add to Longdo]
義道;無義道[もぎどう;ぼつぎどう(義道)(ik), mogidou ; botsugidou ( botsu gi michi )(ik)] (n,adj-na) brutality; inhumanity [Add to Longdo]
[ぼっきゃく, bokkyaku] (n,vs) ignoring; losing sight of (an objective); discarding [Add to Longdo]
個性[ぼつこせい, botsukosei] (n) lack of individuality or personality [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.アテネへ向かう一隻の貨物船が何の痕跡も残さずに地中海で沈した。
I've never seen such a beautiful sunset.あんなきれいな日は見たことが無い。
I never saw such a splendid sunset.こんなすばらしい日を見たことがない。
This is the prettiest sunset I have ever seen.こんな美しい日ははじめてみました。
And in the Indian Ocean, some islands of the Maldives will disappear completely beneath the water.さらにインド洋のモルジブ諸島の中には、完全に水する島も出ることが予想される。
I have been occupied in reading books.ずっと読書に頭していた。
The ship set sail only to sink two days later.その船は出帆して2日後に沈した。
The farmer rose at sunrise and worked till sunset.その農夫は日の出とともに起き、日まで働いた。
Since then he had put his whole soul into his work.それ以来彼は全力をあげて自分の仕事に頭した。
It was in 1912 that the Titanic sank during her first voyage.タイタニック号が最初の航海中に沈したのは1912年のことだ。
The Titanic sunk on its maiden voyage.タイタニック号は処女航海で沈した。
I have known intimately a great many persons who were absorbed in the arts.芸術に頭しているとてもたくさんの人たちとも懇意にしてきた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unfulfilled emperors, great inquisitors, fuhrers, self-appointed benefactors of the human race![JA] 落した王や宗教裁判官や ヒトラーの同類や それに さまざまな慈善家たちも- Stalker (1979)
No one.[CN]  Port of Shadows (1938)
No.[CN]  Raw Deal (1948)
No![CN]  The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
Nothing?[CN] 有的事儿? House of Strangers (1949)
- No.[CN] - Notorious (1946)
- No.[CN] -  For Whom the Bell Tolls (1943)
No.[CN]  Paisan (1946)
Gyobu defected to the enemy, causing the downfall of his clan.[JA] Gyobu敵に亡命し、 彼の一族の落の原因となる。 Pom Poko (1994)
It's no use, If the Whites don't confiscate it, the Reds will.[JA] 赤軍か白軍かどっちかに 馬は必す収されちまう Tikhiy Don (1957)
Yes, he's very dedicated.[JA] 頭してるから Creepshow (1982)
- No.[CN] -  House of Strangers (1949)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぼつ, botsu] SINKEN, UNTERGEHEN [Add to Longdo]
交渉[ぼっこうしょう, bokkoushou] unbeteiligt [Add to Longdo]
[ぼつにゅう, botsunyuu] untertauchen, (sich) versenken [Add to Longdo]
[ぼっしゅう, bosshuu] Beschlagnahme, Konfiskation [Add to Longdo]
[ぼつらく, botsuraku] Untergang, Verfall, Ruin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top