ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disjunction

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disjunction-, *disjunction*
English-Thai: Longdo Dictionary
disjunction(n) ความไม่ต่อเนื่อง, การแยก, การแยกออกจากกัน, S. discontinuity, interruption, break,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disjunctionการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disjunction; disjunctive proposition; disjunctive statementประพจน์เลือก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประพจน์เลือก[n. exp.] (praphot leūak) EN: disjunction   

Japanese-English: EDICT Dictionary
選言[せんげん, sengen] (n) {comp} (logical) disjunction [Add to Longdo]
否定論理和[ひていろんりわ, hiteironriwa] (n) {comp} non-disjunction; NOR operation; NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
否定和[ひていわ, hiteiwa] (n) {comp} non-disjunction; NOR operation; NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
論理和[ろんりわ, ronriwa] (n) disjunction; logical sum; logical add; OR operation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
否定論理和[ひていろんりわ, hiteironriwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
否定和[ひていわ, hiteiwa] non-disjunction, NOR operation, NEITHER-NOR operation [Add to Longdo]
論理和[ろんりわ, ronriwa] disjunction, OR operation, INCLUSIVE-OR operation, logical add [Add to Longdo]
選言[せんごん, sengon] disjunction (between two sets) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disjunction \Dis*junc"tion\, n. [L. disjunctio.]
   1. The act of disjoining; disunion; separation; a parting;
    as, the disjunction of soul and body.
    [1913 Webster]
 
   2. A disjunctive proposition. --Coleridge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disjunction
   n 1: state of being disconnected [syn: {disjunction},
      {disjuncture}, {disconnection}, {disconnectedness}] [ant:
      {connectedness}, {connection}, {link}]
   2: the act of breaking a connection [syn: {disconnection},
     {disjunction}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top