Search result for

คนเขียน

(19 entries)
(0.0916 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คนเขียน-, *คนเขียน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเขียน    [N] author, See also: writer, playwright, poet, essayist, novelist, Syn. ผู้เขียน, นักเขียน, ผู้แต่ง, Example: คนเขียนบทกวีเรื่องฤดูกาลได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์หนึ่งของสังคมในช่วงนั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหนังสือ
คนเขียนบท    [N] playwright, Syn. ผู้เขียนบท, Example: คนเขียนบทละครเรื่อง แม่เบี้ย ได้รับรางวัลในปีนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่แต่งหรือเขียนเรื่องราวขึ้น
คนเขียนข่าว    [N] correspondent, See also: journalist, reporter, pressman/presswoman, Syn. นักข่าว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ghostwriter    [N] คนเขียนหนังสือแต่ในนามของคนอื่น
playwright    [N] ผู้เขียนบท, See also: คนเขียนบทละคร, นักเขียนบทละคร, Syn. dramatist, scriptwriter
screenwriter    [N] ผู้เขียนบทภาพยนตร์, See also: คนเขียนบท, ผู้เขียนบท, Syn. author, dramatist, playwright, writer
storyteller    [N] คนเขียนหรือเล่านิทาน, Syn. narrator, relator, teller

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
copywriter(คอพ'พีไรเทอะ) n. คนเขียนต้นฉบับ
gagman(แกก'แมน) n. คนเขียนบทตลกสำหรับนักแสดง, Syn. gagster -pl. gagmen
liner(ไล'เนอะ) n. สายเดินเรือสมุทร,สายการบิน,คนเขียนหรือลากเส้น,ดินสอเขียนคิ้วหรือหนังตา,ผ้าซับใน,ซับใน,ที่บุรอง,ผู้ผลิตเครื่องบุรองหรือเครื่องซับใน
modular programmingการเขียนโปรแกรมส่วนจำเพาะหมายถึง การแยกเขียนโปรแกรมเป็นส่วน ๆ ทำให้แก้ไขง่าย และใช้คนเขียนหลายคนได้ ข้อดียิ่งไปกว่านั้นก็คือ สามารถจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำได้ดีขึ้นด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
biographer(n) คนเขียนชีวประวัติ
columnist(n) คนเขียนบทความ,คอลัมนิสต์
copywriter(n) คนเขียนต้นฉบับ,คนคิดคำโฆษณา
pamphleteer(n) คนเขียนหนังสือเล่มเล็กๆ
screenwriter(n) คนเขียนบทภาพยนตร์
songster(n) คนเขียนบทเพลง,นักร้อง,นักแต่งบทกวี
songstress(n) คนเขียนบทเพลงหญิง,นักร้องหญิง,นักแต่งบทกวีหญิง

Are you satisfied with the result?

Go to Top