Search result for

อดีตภพ

(5 entries)
(0.0365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อดีตภพ-, *อดีตภพ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อดีตภพ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อดีตภพ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อดีตภพ[N] past life, See also: previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, ชาติปางก่อน, ปางก่อน, Example: เรื่องพระเจ้า 500 ชาติคือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติจำนวนประมาณ 500 เรื่อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อดีต-ชาติ, อดีตภพ(อะดีดตะชาด, -ตะพบ) น. ชาติก่อน, ภพก่อน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top