หรือคุณหมายถึง lavishneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lavishness

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lavishness-, *lavishness*, lavishnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lavishness[N] ความฟุ่มเฟือย, See also: ความสุรุ่ยสุร่าย, Syn. profuseness, abundance

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทุ่มเท[N] devotion, See also: lavishness, dedication, Example: การทุ่มเทงบประมาณหลายร้อยล้านในการทำวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกระทำเพื่อประโยชน์ของบุคคลในชาติ, Thai definition: ยอมเสียสละให้อย่างล้นเหลือหรือเต็มกำลังความสามารถ เช่น ทุ่มเทเงินทอง ทุ่มเทกำลังความคิด.
ความฟุ้งเฟ้อ[N] extravagance, See also: lavishness, prodigality, Syn. ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ่มเฟือย, Ant. ความมัธยัสถ์, ความประหยัด, ความกระเหม็ดกระแหม่, Example: ประชาชนลอกเลียนวัฒนธรรมการบริโภคของชาวต่างชาติจนกลายเป็นความฟุ้งเฟ้อที่เกิดขึ้นในสังคมไทย, Thai definition: การใช้จ่ายเกินควร
ความฟุ่มเฟือย[N] luxury, See also: lavishness, prodigality, extravagance, wastefulness, Syn. ความสุรุ่ยสุร่าย, ความฟุ้งเฟ้อ, Ant. ความมัธยัสถ์, ความประหยัด, ความกระเหม็ดกระแหม่, Example: การปรับลดงบประมาณต้องตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือความฟุ่มเฟือยออก

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lavishness \Lav"ish*ness\, n.
   The quality or state of being lavish.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lavishness
   n 1: the quality possessed by something that is excessively
      expensive [syn: {lavishness}, {luxury}, {sumptuosity},
      {sumptuousness}]
   2: excessive spending [syn: {extravagance}, {prodigality},
     {lavishness}, {highlife}, {high life}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top