ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archaeologist

AA2 R K IY0 AA1 L AH0 JH IH0 S T   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archaeologist-, *archaeologist*
English-Thai: Nontri Dictionary
archaeologist(n) นักโบราณคดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
archaeologist (n ) นักโบราณคดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Archaeologist Dr. June moone...นักโบราณคดี ด็อกเตอร์จูน มูน Suicide Squad (2016)
See, I read this book when I was a kid by an archaeologist from Cambridge named Ian Margrove.ฉันอ่านหนังสือพวกนี้ตอนฉันเป็นเด็ก ของนักโบราณคดีจากเคมบริดจ์ ชื่อเอียน มาร์โกรฟ Pilot (2015)
Become an extraterrestrial archaeologist for a few moments.กลายเป็นนักโบราณคดีต่างดาว สักครู่ Unafraid of the Dark (2014)
Those hieroglyphs-- a British archaeologist just published a paper on them.อักษรภาพของอียิปต์โบราณพวกนั้น แผนกโบราณคดีของอังกฤษพิมพ์รายงานเกี่ยวกับมัน Two of a Kind (2013)
♪ Bones 8x11 ♪ The Archaeologist in the Cocoon Original Air Date on January 14, 2013== sync _BAR_ corrected by elderman == The Archaeologist in the Cocoon (2013)
It says, uh... some archaeologist named Indiana Jones found a new Mayan calendar today.มันบอกว่า เอ่อ นักโบราณคดีที่ชื่อ Indiana Jones เจอปฏิทินมายันอันใหม่แล้ววันนี้ Glee, Actually (2012)
He wanted to be an archaeologist in college, like indiana jones.เขาอยากจะเป็น นักโบราณคดี เหมือนอินเดียน่า โจนส์ The Grandfather (2009)
Ever questioned mind, guys, that archaeologists have been here before.ฉุกคิดบ้างมั๊ยว่า นักโบราณคดีเคยมาดูแล้ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Maybe the archaeologists don't want people to find their site, guys.บางที.. พวกนักโบราณคดี.. คงไม่ชอบให้ใครไปวุ่นวายแถวไซท์งานน่ะ The Ruins (2008)
Well, I thought archaeologists were always funny little men searching for their mommies.ดีฉันคิดว่านักโบราณคดีได้เสมอชายน้อยตลก ค้นหา mommies ของพวกเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
The Nazis have teams of archaeologists running around the world looking for religious artefacts.พวกนาซีได้จัดทีมนักโบราณคดี ส่งไปทั่วโลก มองหาวัตถุทางศาสนา Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
archaeologistArchaeologists are those who hunt for clues about the lifestyles of ancient peoples.

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHAEOLOGIST    AA2 R K IY0 AA1 L AH0 JH IH0 S T
ARCHAEOLOGISTS    AA2 R K IY0 AA1 L AH0 JH IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archaeologist    (n) ˌaːkɪˈɒləʤɪst (aa2 k i o1 l @ jh i s t)
archaeologists    (n) ˌaːkɪˈɒləʤɪsts (aa2 k i o1 l @ jh i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
考古学家[kǎo gǔ xué jiā, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] archaeologist, #30,710 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
考古学者[こうこがくしゃ, koukogakusha] (n) archeologist; archaeologist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Archaeologist \Ar`ch[ae]*ol"o*gist\
   ([aum]r`k[-e]*[o^]l"[-o]*j[i^]st), n.
   One versed in arch[ae]ology; an antiquary. --Wright.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 archaeologist
   n 1: an anthropologist who studies prehistoric people and their
      culture [syn: {archeologist}, {archaeologist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top