ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -品-, *品*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[品, pǐn, ㄆㄧㄣˇ] article, good, product; commodity; quality, character
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Something that everyone is talking 口 about,  Rank: 308

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pǐn, ㄆㄧㄣˇ, ] conduct; grade; thing; product; good, #1,520 [Add to Longdo]
[chǎn pǐn, ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] goods; merchandise; product, #186 [Add to Longdo]
[pǐn pái, ㄆㄧㄣˇ ㄆㄞˊ, ] brand name; trademark, #595 [Add to Longdo]
[zuò pǐn, ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, ] works (of art), #1,062 [Add to Longdo]
[shāng pǐn, ㄕㄤ ㄆㄧㄣˇ, ] good; commodity; merchandise, #1,108 [Add to Longdo]
[shí pǐn, ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ, ] foodstuff; food; provisions, #1,151 [Add to Longdo]
[pǐn zhǒng, ㄆㄧㄣˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] breed; variety, #1,682 [Add to Longdo]
[yào pǐn, ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] medicaments; medicine; drug, #1,841 [Add to Longdo]
[pǐn zhì, ㄆㄧㄣˇ ㄓˋ, / ] quality, #2,887 [Add to Longdo]
[wù pǐn, ㄨˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles; goods; materials, #3,483 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
書き[しながき, shinagaki] (n) รายการ, เมนู
[ひんしつ, hinshitsu] (n) คุณภาพ
質保証[ひんしつほしょう, hinshitsuhoshou] (n) การประกันคุณภาพ
質管理[ひんしつかんり, hinshitsukanri] (n) การควบคุมคุณภาพ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
質保証体制[ひんしつほしょうたいせい, hinshitsuhoshoutaisei] (n) ระบบการรับรองคุณภาพ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しなうす, shinausu] Thai: สินค้ามีน้อยจนดูท่าทางไม่พอกับความต้องการ
[ひんい, hin'i] Thai: เกียรติ English: dignity

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほん, hon] (n) (1) elegance; grace; refinement; class; dignity; (suf) (2) article; item; (suf,ctr) (3) (sometimes pronounced ぴん) counter for items (of food, etc.); counter for dishes or courses (at a restaurant); (P) [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) court rank; (suf) (2) {Buddh} (sometimes pronounced ぼん, ぽん as a suffix) (See 九・1) level; grade; (3) {Buddh} chapter; section; volume [Add to Longdo]
(P);科;階(oK)[しな, shina] (n) (1) (esp. ) article; item; thing; goods; stock; (2) quality; (3) (uk) (esp. 科) (See 科を作る) flirtatiousness; coquetry; (P) [Add to Longdo]
々;[しなじな, shinajina] (n) various articles [Add to Longdo]
がいい;が良い;がよい[ひんがいい(がいい;が良い);ひんがよい(が良い;がよい), hingaii ( hin gaii ; hin ga yoi ); hingayoi ( hin ga yoi ; hin gayoi )] (exp,adj-i) (See のいい) good quality (goods) [Add to Longdo]
が悪い[ひんがわるい, hingawarui] (exp) (ant [Add to Longdo]
のいい;の良い;のよい[ひんのいい(のいい;の良い);ひんのよい(の良い;のよい), hinnoii ( hin noii ; hin no yoi ); hinnoyoi ( hin no yoi ; hin noyoi )] (adj-i) (See がいい) refined; genteel; graceful; decent [Add to Longdo]
プリ[しなプリ, shina puri] (n) (abbr) Shinagawa Prince Hotel [Add to Longdo]
[ひんい, hin'i] (n) grace; dignity; grade; nobility; quality; (P) [Add to Longdo]
[ひんかく, hinkaku] (n) dignity; quality of character; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What make is your car?" "It is a Ford."「あなたの自動車はどこの製ですか」「フォード社のです」
"What make is your car?" "It's a Ford."「君の車はどこの製ですか」「フォード社のです」 [M]
Not until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.19世紀末になって初めて植物の種改良は科学の一分野となった。
I have not received the goods scheduled for arrival here on February 15.2月15日に受け取るはずだった商をまだ受け取っていません。
Because a new commodity is announced, it is in good supply every three months.3ヶ月に一回、新商が発表されるのできりがない。
Are you able to grant us a special discount of 5% for 50 sets of the product?50セットの製について5%特別に値引きしていただけませんか。
Successfully demonstrated a new product in 7 districts.7地区で新製のデモンストレーションを行い、成功しました。
GNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.GNPは一定期間に国によって生産されたすべての商とサービスの市場価値の総額として計算される。
People are buying iMacs the same way they buy household appliances.i−Macは、家電製みたいな感覚で買われてるんだろうね。
You're crazy if you think he's on the up-and-up. The only reason you can say that is because you don't know what he's doing behind the scenes.あいつが行方正だって。とんでもない。裏で何をやってるか知らないからそんなこと言えるんだよ。
I regret to say that the product you have asked for is currently out of stock.あいにくお尋ねの商は現在、在庫がありません。
I'm afraid we don't have any left.あいにく切れになってしまったんですが。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think you're on the level.[CN] -我相信你的人 Applause (1929)
Either stolen or war surplus.[JA] 盗か戦用余剰だな He Walked by Night (1948)
- You see, it's mine.[JA] - これは私の製 He Walked by Night (1948)
Art?[CN] 艺术? The Iron Giant (1999)
Produced by the 1st studio of GOSKINO[CN] 高斯影业第一制片厂 出 Battleship Potemkin (1925)
We'll have no more Indian tricks tonight.[JA] インディアンの手は 今夜はもうおしまい And Then There Were None (1945)
The window is full with squares of Katherine March.[JA] 窓いっぱい 彼女の作 Scarlet Street (1945)
- I explained why I did that.[JA] でしょうとも 遺はあんたにプレゼントかい? Detour (1945)
You take years copying their work.[JA] 彼女の作 複製してたくせに Scarlet Street (1945)
You, whom he disdained. You, whom he gave away. You dare to belittle Siegfried?[CN] 你對他來說不值一提 你是他送給別人的戰利 竟然還敢藐視他? Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Jesus.[CN] 食储藏室 Not Tomorrow Yet (2016)
Herr Professor, you have a impeccable taste.[CN] 教授 您真是很有位啊 The Blue Angel (1930)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ひんしつ, hinshitsu] quality [Add to Longdo]
質保証[ひんしつほしょう, hinshitsuhoshou] quality assurance, QA [Add to Longdo]
質劣化[ひんしつれっか, hinshitsurekka] quality degradation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひん, hin] -Ware, Qualitaet [Add to Longdo]
[ひん, hin] WUERDE, FEINHEIT, ARTIKEL [Add to Longdo]
[しなもの, shinamono] -Ware, -Waren, Artikel [Add to Longdo]
[ひんし, hinshi] Wortart [Add to Longdo]
[ひんしつ, hinshitsu] Qualitaet, Guete [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top