ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anguish

AE1 NG G W IH0 SH   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anguish-, *anguish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anguish[N] ความรวดร้าว, See also: ความทุกข์, ความทุกข์ทรมาน, Syn. distress, pain, wretchedness
anguish[VI] เจ็บปวดรวดร้าว, See also: ตรอมใจ, ระทม, ตรมตรอม, ตรม, ทรมาน, ทรมาทรกรรม
anguish[VT] ทำให้เจ็บปวดรวดร้าว, See also: ทำให้ทรมาน, Syn. distress, grieve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anguish(แอง' กวิช) n. อาการปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมานมาก, อาการกลัดกลุ้มมาก
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering)
languish(แลง'กวิช) {languished,languishing,languishes} vi. อ่อนกำลัง,อ่อนเพลีย,อ่อนเปลี้ย,หดหู่,ไม่ใยดี,อิดโรย,ร่วงโรย,ละห้อย,โรยรา,ทำหน้าตาเศร้าหมอง., See also: languisher n. languishing adj. ดlanguish

English-Thai: Nontri Dictionary
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
languish(vi) อ่อนเพลียลง,ซูบซีดลง,เฉื่อยลง,เนือยลง,อิดโรย
languishment(n) ความอ่อนเพลีย,ความซูบซีด,ความอ่อนเปลี้ย,ความเฉื่อยชา,ความอิดโรย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As a last resort, and with anguished hearts, they take the dying to the camp hospital.และในท้ายที่สุด ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น พวกเขาพาเพื่อนที่ใกล้ตาย ไปยังโรงพยาบาลในแคมป์ Night and Fog (1956)
Those lost, anguished souls roaming unseen over the earth... seeking a divine light... they'll not find because it's too late!วิญญาณฉิบหายกลัดกลุ้มโคจรเหนือโลกที่ไม่มีใครเห็น มองหาดวงไฟอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาจะไม่พบเพราะว่ามันสายเกินไปแล้ว The Blues Brothers (1980)
It means I leave you in anguish, wallowing in freakish misery forever.มันหมายถึงข้าจะทิ้งเจ้าให้จมอยู่กับความเจ็บปวดรวดร้าว เกลือกกลิ้งอยู่ในความทรมานชั่วนิรันดร์ The Princess Bride (1987)
Architect husband Jonathan Rivers, spoke of his anguish today...สามีเธอ โจนาธาน ริเวอร์ส กล่าวอย่างปวดร้าวว่า... White Noise (2005)
It must be hard for you to see her on TV doing so well, after she left Gong Chan with all that mental anguish.มันคงลำบาก ถ้าเธอเห็นหล่อนในทีวี หลังจากหล่อนไปจาก กอง ชาน My Girl (2005)
but you must put aside your anguish if you wish to save the world.แต่คุณจะต้องปล่อยวางความเจ็บปวดรวดร้าวนี้ไป ถ้าคุณต้องการช่วยโลกเอาไว้ Zod (2006)
In all my years, I have found those ideals led only to human anguish.ตลอดเวลา ผมค้นพบว่าอุดมคติ นำมาแต่เพียงความเจ็บปวดทรมาน Appleseed Ex Machina (2007)
It was scary, and each day was filled with anguish.ทั้งกลัว ทั้งกังวล ทุกๆวันแสนทรมาน 5 Centimeters Per Second (2007)
Maybe I'll get a workman's comp. Yeah, "mental anguish" waver.บางที่ฉันน่าจะไปเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ "เจ็บปวดรวดร้าว"เอาอะไรดี Emotional Rescue (2009)
The title of the photograph is Anguish.ชื่อของภาพคือความรวดร้าว When in Rome (2010)
Expressing grief and anguish.ซึ่งแสดงถึงความเศร้าโศก และความเจ็บปวด Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
I saw anguish in her face.ว่าเราได้เห็นความเจ็บปวดบนใบหน้าของเธอ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anguishHe is in anguish over her child.
anguishThe newspaper told of the mother's anguish at the death of her son.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความปวดร้าว[N] agony, See also: anguish, pang, Syn. ความเจ็บช้ำ, ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความรวดร้าว, Ant. ความร่าเริง, ความยินดี, ความสุข, Example: เขาจำความปวดร้าวในอดีตได้ขึ้นใจไม่เคยลืม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี่ยว[v.] (hīo) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore   FR: douloureux ; endolori
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūat-rāo) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt   FR: être angoissé
ความกลัดกลุ้ม[n.] (khwām klatklum) EN: anguish   FR: anxiété [f] ; angoisse [f]
ความปวดร้าว[n.] (khwām pūatrāo) EN: agony ; anguish ; pang   FR: agonie [f]
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent   
ระทม[v.] (rathom) EN: feel gloomy and depressed ; suffer from a condition of excessive anguish ; be sore at heart ; be heartsore ; be heartbroken   FR: être désespéré
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[v. exp.] (thøramān-thørakam) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGUISH    AE1 NG G W IH0 SH
ANGUISHED    AE1 NG G W IH0 SH T
ANGUISHING    AE1 NG G W IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anguish    (n) ˈæŋgwɪʃ (a1 ng g w i sh)
anguished    (j) ˈæŋgwɪʃt (a1 ng g w i sh t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦闷[fán mēn, ㄈㄢˊ ㄇㄣ, / ] anguish, #36,465 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Qual {f}; Verzweiflung {f}; Kummer {m} | Qualen erleidenanguish | to be in anguish [Add to Longdo]
Seelenpein {f}anguish of mind [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
さめざめ[, samezame] (adv) (on-mim) sorrowfully; anguishedly [Add to Longdo]
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) {Buddh} (See 八苦) duhkha (suffering) [Add to Longdo]
苦しみ[くるしみ, kurushimi] (n) pain; anguish; distress; suffering; hardship; (P) [Add to Longdo]
苦悩[くのう, kunou] (n,vs) suffering; distress; affliction; anguish; agony; trouble; (P) [Add to Longdo]
苦悶[くもん, kumon] (n,vs,adj-no) anguish [Add to Longdo]
弱り衰える[よわりおとろえる, yowariotoroeru] (v1) to languish [Add to Longdo]
精神的苦痛[せいしんてきくつう, seishintekikutsuu] (n) mental anguish [Add to Longdo]
脱力感[だつりょくかん, datsuryokukan] (n) ennui; languishing; feeling of exhaustion; lassitude; lethargy [Add to Longdo]
痛苦[つうく, tsuuku] (n) anguish; (great) pain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anguish \An"guish\, n. [OE. anguishe, anguise, angoise, F.
   angoisse, fr. L. angustia narrowness, difficulty, distress,
   fr. angustus narrow, difficult, fr. angere to press together.
   See {Anger}.]
   Extreme pain, either of body or mind; excruciating distress.
   [1913 Webster]
 
      But they hearkened not unto Moses for anguish of
      spirit, and for cruel bondage.      --Ex. vi. 9.
   [1913 Webster]
 
      Anguish as of her that bringeth forth her first child.
                          --Jer. iv. 31.
   [1913 Webster]
 
   Note: Rarely used in the plural: 
 
         Ye miserable people, you must go to God in
         anguishes, and make your prayer to him.
                          --Latimer.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Agony; pang; torture; torment. See {Agony}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anguish \An"guish\, v. t. [Cf. F. angoisser, fr. L. angustiare.]
   To distress with extreme pain or grief. [R.] --Temple.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anguish
   n 1: extreme mental distress [syn: {anguish}, {torment},
      {torture}]
   2: extreme distress of body or mind
   v 1: suffer great pains or distress
   2: cause emotional anguish or make miserable; "It pains me to
     see my children not being taught well in school" [syn:
     {pain}, {anguish}, {hurt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top