ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anguish

AE1 NG G W IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anguish-, *anguish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anguish(n) ความรวดร้าว, See also: ความทุกข์, ความทุกข์ทรมาน, Syn. distress, pain, wretchedness
anguish(vi) เจ็บปวดรวดร้าว, See also: ตรอมใจ, ระทม, ตรมตรอม, ตรม, ทรมาน, ทรมาทรกรรม
anguish(vt) ทำให้เจ็บปวดรวดร้าว, See also: ทำให้ทรมาน, Syn. distress, grieve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anguish(แอง' กวิช) n. อาการปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมานมาก, อาการกลัดกลุ้มมาก
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering
languish(แลง'กวิช) { languished, languishing, languishes } vi. อ่อนกำลัง, อ่อนเพลีย, อ่อนเปลี้ย, หดหู่, ไม่ใยดี, อิดโรย, ร่วงโรย, ละห้อย, โรยรา, ทำหน้าตาเศร้าหมอง., See also: languisher n. languishing adj. ดlanguishู

English-Thai: Nontri Dictionary
anguish(n) ความเจ็บปวด, ความปวดร้าว, ความทุกข์ทรมาน, ความกลัดกลุ้ม
languish(vi) อ่อนเพลียลง, ซูบซีดลง, เฉื่อยลง, เนือยลง, อิดโรย
languishment(n) ความอ่อนเพลีย, ความซูบซีด, ความอ่อนเปลี้ย, ความเฉื่อยชา, ความอิดโรย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Architect husband Jonathan Rivers, spoke of his anguish today...สามีเธอ โจนาธาน ริเวอร์ส กล่าวอย่างปวดร้าวว่า... White Noise (2005)
but you must put aside your anguish if you wish to save the world.แต่คุณจะต้องปล่อยวางความเจ็บปวดรวดร้าวนี้ไป ถ้าคุณต้องการช่วยโลกเอาไว้ Zod (2006)
I saw anguish in her face.ว่าเราได้เห็นความเจ็บปวดบนใบหน้าของเธอ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
And he in no way said it in a manner which would lead one to believe that he was covering up feelings of anguish and betrayal.และเขาไม่ได้พูด ในอาการที่ทำให้ใครเชื่อว่า กลบเลื่อน ความรู้สึกโกรธแค้นและถูกหักหลัง The Spaghetti Catalyst (2010)
Kill it, hurt it, inflict mental anguish on it--something.ฆ่ามัน ทำร้ายมัน ป่วนประสาทมัน\ ให้มันทรมาน อะไรก็ได้ Night School (2011)
Angelique turned the townspeople against me... and condemned me to suffer my anguish alone in the dark...และสาปส่งฉันไปสู่ความทรมาน ในความมืดมิดโดดเดี่ยว ตลอดกาล... Dark Shadows (2012)
And that, as compensation for the mental anguish you caused us, you'll give us an "A".และเพื่อเป็นค่าทำขวัญ ที่คุณเล่มเกมเจาะจิตกับเรา คุณจะให้ A เรา Intro to Knots (2013)
Dickensian foster home, 'cause he had witnessed firsthand the anguish of another parent who surrendered her firstborn son to just such a facility many years ago.แม่หนูเจ้าปัญหาในบ้านอุปถัมภ์ เพราะเขาได้เห็น ความรวดร้าวของแม่คนหนึ่งที่ Victory (2013)
And... any anguish you have been through because of me was never my intent.และ.. ทุกความเจ็บปวดที่นายได้ผ่านมา... เพราะฉัน The Sound and the Fury (2015)
And just anything to alleviate some of the anguish that I felt.และอะไรก็ตามที่ช่วยบรรเทา ความเจ็บปวดรวดร้าวที่ฉันรู้สึก After Porn Ends 2 (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anguishHe is in anguish over her child.
anguishThe newspaper told of the mother's anguish at the death of her son.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความปวดร้าว(n) agony, See also: anguish, pang, Syn. ความเจ็บช้ำ, ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความรวดร้าว, Ant. ความร่าเริง, ความยินดี, ความสุข, Example: เขาจำความปวดร้าวในอดีตได้ขึ้นใจไม่เคยลืม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี่ยว[hīo] (v) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate  FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวเฉา[hīochao] (v) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate  FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir
เจ็บปวด[jeppūat] (adj) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore  FR: douloureux ; endolori
เจ็บปวดรวดร้าว[jeppūat rūat-rāo] (v, exp) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt  FR: être angoissé
ความกลัดกลุ้ม[khwām klatklum] (n) EN: anguish  FR: anxiété [ f ] ; angoisse [ f ]
ความปวดร้าว[khwām pūatrāo] (n) EN: agony ; anguish ; pang  FR: agonie [ f ]
ละเหี่ย[lahīa] (v) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent
ระทม[rathom] (v) EN: feel gloomy and depressed ; suffer from a condition of excessive anguish ; be sore at heart ; be heartsore ; be heartbroken   FR: être désespéré
ทรมาน[thøramān] (v) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle  FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[thøramān-thørakam] (v, exp) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANGUISH AE1 NG G W IH0 SH
ANGUISHED AE1 NG G W IH0 SH T
ANGUISHING AE1 NG G W IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anguish (n) ˈæŋgwɪʃ (a1 ng g w i sh)
anguished (j) ˈæŋgwɪʃt (a1 ng g w i sh t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦闷[fán mēn, ㄈㄢˊ ㄇㄣ, / ] anguish, #36,465 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Qual { f }; Verzweiflung { f }; Kummer { m } | Qualen erleidenanguish | to be in anguish [Add to Longdo]
Seelenpein { f }anguish of mind [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to, adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
さめざめ[samezame] (adv) (on-mim) sorrowfully; anguishedly [Add to Longdo]
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) { Buddh } (See 八苦) duhkha (suffering) [Add to Longdo]
苦しみ[くるしみ, kurushimi] (n) pain; anguish; distress; suffering; hardship; (P) [Add to Longdo]
苦悩[くのう, kunou] (n, vs) suffering; distress; affliction; anguish; agony; trouble; (P) [Add to Longdo]
苦悶[くもん, kumon] (n, vs, adj-no) anguish [Add to Longdo]
弱り衰える[よわりおとろえる, yowariotoroeru] (v1) to languish [Add to Longdo]
精神的苦痛[せいしんてきくつう, seishintekikutsuu] (n) mental anguish [Add to Longdo]
脱力感[だつりょくかん, datsuryokukan] (n) ennui; languishing; feeling of exhaustion; lassitude; lethargy [Add to Longdo]
痛苦[つうく, tsuuku] (n) anguish; (great) pain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anguish \An"guish\, n. [OE. anguishe, anguise, angoise, F.
   angoisse, fr. L. angustia narrowness, difficulty, distress,
   fr. angustus narrow, difficult, fr. angere to press together.
   See {Anger}.]
   Extreme pain, either of body or mind; excruciating distress.
   [1913 Webster]
 
      But they hearkened not unto Moses for anguish of
      spirit, and for cruel bondage.      --Ex. vi. 9.
   [1913 Webster]
 
      Anguish as of her that bringeth forth her first child.
                          --Jer. iv. 31.
   [1913 Webster]
 
   Note: Rarely used in the plural: 
 
         Ye miserable people, you must go to God in
         anguishes, and make your prayer to him.
                          --Latimer.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Agony; pang; torture; torment. See {Agony}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anguish \An"guish\, v. t. [Cf. F. angoisser, fr. L. angustiare.]
   To distress with extreme pain or grief. [R.] --Temple.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anguish
   n 1: extreme mental distress [syn: {anguish}, {torment},
      {torture}]
   2: extreme distress of body or mind
   v 1: suffer great pains or distress
   2: cause emotional anguish or make miserable; "It pains me to
     see my children not being taught well in school" [syn:
     {pain}, {anguish}, {hurt}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top