Search result for

establish

(118 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -establish-, *establish*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
establish    [VT] สร้าง, See also: สถาปนา, ก่อตั้ง, จัดตั้ง, Syn. found, institute, set up
establish    [VT] แสดงให้เห็น, See also: พิสูจน์, Syn. prove, verify
established    [ADJ] เป็นที่ยอมรับ (ว่าเป็นจริง), Syn. confirmed, ratified, valid
establisher    [N] ผู้สถาปนา, See also: ผู้สร้าง, ผู้ก่อตั้ง, Syn. founder
establish in    [PHRV] ทำให้เกิดขึ้น, See also: ทำให้เป็นที่ยอมรับ
establishment    [N] การสถาปนา, See also: การก่อตั้ง, การจัดตั้ง, การสร้าง, Syn. founding, institution

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
establish the guiltพิสูจน์ความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
establishment๑. สถานที่ทำการ, สถานที่ประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา๓. สถาบัน, กลุ่มผู้ทรงอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
establishment๑. ที่ตั้งทำการ, สถานที่ทำการ, สถานประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
establishment๑. ที่ตั้งทำการ, สถานที่ทำการ, สถานประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
establishment, independentสถาบันอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
establishment, religiousสถาบันศาสนา (ที่ได้รับการรับรอง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Establishment of Diplomatic Relations and Missionsการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและคณะผู้แทนถาวร ทางการทูต ข้อนี้มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตว่าการสถาปนาความ สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐ และคณะผู้แทนถาวรทางการทูตมีขึ้นได้ด้วยความยินยอมของกันและกันในเรื่องนี้ รัฐที่มีอธิปไตยโดยสมบูรณ์ทุกรัฐ มีสิทธที่จะส่งตัวแทนทางการทูตไปทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนยังรัฐ อื่นๆ ซึ่งถือกันว่ามี Active right of legation แต่การใช้สิทธิดังกล่าว เป็นเรื่องดุลยพินิจของแต่ละรัฐ เพราะจะบังคับให้รัฐหนึ่งส่งคณะผู้แทนทางทูตประจำ ณ ที่ใดหาได้ไม่ ถ้าหากรัฐนั้นไม่ปรารถนาจะปฏิบัติเช่นนั้น ในทำนองเดียวกันจะมีการบังคับให้รัฐผู้รับต้องรับคณะผู้แทนทางการทูตจากรัฐ ใดหาได้ไม่ ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องดุลยพินิจของรัฐผู้รับเช่นกัน [การทูต]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
establish(อีสแทบ'ลิช) vt. สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,ตั้งมั่น,กำหนด,บัญญัติ,ทำให้เป็นที่ยอมรับ,พิสูจน์, See also: establisher n. ดูestablish
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง,การสถาปนา,การก่อตั้ง,การตั้งมั่น,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,บ้านเรือน,องค์การ,ที่ทำการ, Syn. foundation,firm
well-established(เวล'เอสแทบ'ลิชทฺ) adj. มีฐานที่มั่นคง,ก่อตัวขึ้นแล้วอย่างถาวร,แน่นแฟ้น,มั่นคง, Syn. settled,firmly set

English-Thai: Nontri Dictionary
establish(vt) สถาปนา,ตั้ง,จัดตั้ง,ก่อตั้ง,กำหนด,สร้าง
establishment(n) การตั้ง,การสถาปนา,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,องค์การ
reestablish(vt) สถาปนาใหม่,ตั้งขึ้นใหม่,สร้างขึ้นใหม่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
establishThat hotel was established about 50 years ago.
establishThe English established colonies in America 1609.
establishThe English established colonies in America.
establishThis custom has become firmly established among the Japanese.
establishThis college was established in 1910.
establishThis college was established in 1910.
establishThe successful concert tour established her reputation as a singer.
establishThe company was established in 1950 by the incumbent chairman.
establishThe company has already established its fame as a robot manufacturing company.
establishThe school was established in 1650.
establishThe institution was established in the late 1960s.
establishThe research institute was established in the late 1960s.
establishYou establish the property right by paying for it.
establishThe question of how to establish the optimal formula is still open.
establishNewton established the law of gravity.
establishFor your information, the marketing subcommittee is scheduling a phone conference to establish objectives and directions for 1998.
establishThe Renaissance established the dignity of man.
establishWe have established the institute with a view to facilitating the research.
establishEngland established many colonies.
establishOur ultimate goal is to establish world peace.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Well, once I establish myself in this town Deputy Spade might turn out to be a groovy position.เมื่อคนเมืองนี้คุ้นเคยฉันดีแล้ว... ...ผู้ช่วยสเปด อาจเป็นตำแหน่งที่เจ๋ง Blazing Saddles (1974)
Like I told you, once you establish yourself, they've got to accept you.เหมือนที่บอก เมื่อคนเมืองนี้คุ้นฉันแล้ว พวกเขาจะยอมรับฉัน Blazing Saddles (1974)
This is an established academy dedicated to specialising.โรงเรียนนี้ถูกตั้งขึ้นมา เพื่อฝึกให้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ Suspiria (1977)
Let us adjourn ourselves to the nearest table... and overlook this establishment's board offare.พวกเราจะเลื่อนที่โต๊ะใกล้ที่สุด และการทบทวนรายการอาหารของสถานที่นี้ The Blues Brothers (1980)
We've already established that you were one of Miss Scarlet's clients.เรายอมรับความจริงกันได้แล้ว ว่าคุณเป็นหนึ่งใน ลูกค้าของคุณสการ์เล็ต Clue (1985)
our first priority is to cover those bodies, establish a new base camp, and complete this project.ก่อนอื่น เราต้องฝังศพพวกนี้ ตั้งค่ายสนาม แล้วปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ Spies Like Us (1985)
He's been ruling this land long before our village established.เขาอยู่ที่นี่มานาน ก่อนเรามาตั้ง รกรากเสียอีก Vampire Hunter D (1985)
It is not known. This can be established.มันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นที่รู้จัก นี้สามารถที่จะสร้าง The Russia House (1990)
Then you establish motive and method.นายลองประเมินแรงจูงใจและวิธีการ. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
That should have been established by your attorney.อ่อโอเคค่ะ คุณไปเถอะ ใช่ๆ ไว้คราวหน้าก้อได้ค่ะ Hero (1992)
Don't try and make me the fall guy... for the whole British legal establishment.อย่าพยายามและทำให้ฉัน คนที่แต่งตัวประหลาดตก ... สำหรับทั้ง สถานประกอบการตามกฎหมายอังกฤษ In the Name of the Father (1993)
She told me your father worked in.... a dry cleaning establishment.เธอบอกผมว่าพ่อคุณทำงานร้านซักแห้ง Don Juan DeMarco (1994)
I guess we've established she's staying with Monica.คงแน่นอนแล้วว่า เธอจะอยู่ที่นี้กับโมนิก้า The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
She's been advising' me on the refurbishment of my establishment.เธอมาแนะนำเรื่องตกแต่งอาคารใหม่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Refurbishin' your establishment!ตกแต่งอาคารของคุณใหม่งั้นเหรอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเนื้อตั้งตัว    [V] establish oneself, See also: set oneself up (e.g. in business), Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว, Example: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ, Thai definition: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตั้งมาตรฐาน    [V] set a standard, See also: establish a standard, Example: ศูนย์อำนวยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งมาตรฐานและคุณภาพไว้สูงจนปฏิบัติตามได้ยาก, Thai definition: กำหนดมาตรฐาน
สถานศึกษา    [N] school, See also: establishment for education, Syn. โรงเรียน
สถานประกอบการ    [N] establishment, See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise, Example: มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
เริ่มกิจการ [V] start, See also: establish, begin, initiate, found, set up, Syn. เปิดกิจการ, Ant. ปิดกิจการ, ล้มเลิกกิจการ, เลิกกิจการ, Example: ร้านอาหารไทยในปารีสของผมจะเริ่มกิจการในเดือนหน้า
สถาปนา    [V] establish, See also: set up, found, build, Syn. แต่งตั้ง, Ant. ถอดถอน, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่, Thai definition: ยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำตั้ง    [N] establishing word, Thai definition: คำที่ยกขึ้นตั้งเพื่อนิยามความหมายในการทำพจนานุกรม
ตั้งกรม    [V] set up a new department, See also: establish a new department, install members of the royal family in a higher rank, Syn. ทรงกรม, Thai definition: สถาปนาเจ้านายขึ้นทรงกรม
ตั้งขึ้น    [V] establish, See also: form, found, set, organize, Syn. สร้างขึ้น, จัดตั้งขึ้น, ก่อตั้ง, Example: บริษัทนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525
ตั้ง    [V] establish, See also: form, stand, set up, erect, found, Syn. สร้าง, ก่อตั้ง, จัดตั้ง, แต่งตั้ง, Example: ัฐบาลได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติขึ้นเมื่อปลายปี 2541, Thai definition: ทำให้มีขึ้นหรือสร้างให้มีขึ้น เช่น ตั้งตำแหน่งใหม่, ตั้งบ้านตั้งเรือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้กำเนิด[v. exp.] (hai kamnoēt) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up   FR: donner naissance à ; enfanter
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment   FR: magasin [m] ; établissement commercial [m]
จัดตั้ง[v.] (jattang) EN: establish ; found ; set up ; establish ; form ; organize   FR: établir ; former ; organiser
จัดตั้งขึ้น[v. exp.] (jattang kheun) EN: set up ; found ; establish   FR: établir ; mettre sur pied
การตั้งถิ่นฐาน[n. exp.] (kān tang thinthān) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence   
การตั้งตัว[n.] (kān tangtūa) EN: establishment ; formation ; setting up   
ก่อ[v.] (kø) EN: start ; begin ; initiate ; originate ; establish ; institute   FR: commencer ; débuter ; instituer
ก่อตั้ง[v.] (køtang) EN: set up ; found ; establish ; form   FR: fonder ; créer
ก่อตั้งบริษัท[v. exp.] (køtang børisat) EN: establish a company   FR: fonder une société
ก่อตั้งองค์การ[v. exp.] (køtang ongkān) EN: establish an organization   

CMU English Pronouncing Dictionary
ESTABLISH    AH0 S T AE1 B L IH0 SH
ESTABLISH    IY0 S T AE1 B L IH0 SH
ESTABLISHES    IY0 S T AE1 B L IH0 SH AH0 Z
ESTABLISHES    AH0 S T AE1 B L IH0 SH AH0 Z
ESTABLISHED    IY0 S T AE1 B L IH0 SH T
ESTABLISHED    AH0 S T AE1 B L IH0 SH T
ESTABLISHING    AH0 S T AE1 B L IH0 SH IH0 NG
ESTABLISHING    IY0 S T AE1 B L IH0 SH IH0 NG
ESTABLISHMENT    AH0 S T AE1 B L IH0 SH M AH0 N T
ESTABLISHMENT    IY0 S T AE1 B L IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
establish    (v) (i1 s t a1 b l i sh)
established    (v) (i1 s t a1 b l i sh t)
establishes    (v) (i1 s t a1 b l i sh i z)
establishing    (v) (i1 s t a1 b l i sh i ng)
establishment    (n) (i1 s t a1 b l i sh m @ n t)
establishments    (n) (i1 s t a1 b l i sh m @ n t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
設定[せってい, settei] Thai: จัดตั้ง English: establish

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
アンチエスタブリッシュメント[, anchiesutaburisshumento] (n) anti-establishment [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[, isutaburisshumento] (n) {comp} establishment [Add to Longdo]
イメージクラブ[, ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
イメクラ[, imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei [Add to Longdo]
エスタブリッシュメント;エスタブリシュメント[, esutaburisshumento ; esutaburishumento] (n) establishment [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ネームバリュー[, ne-mubaryu-] (n) established reputation (wasei [Add to Longdo]
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, ] establish, create; knife cut [Add to Longdo]
定律[dìng lǜ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, ] established law [Add to Longdo]
定理[dìng lǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, ] established theory; theorem (math.) [Add to Longdo]
建成[jiàn chéng, ㄐㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, ] establish; build [Add to Longdo]
悠久[yōu jiǔ, ㄧㄡ ㄐㄧㄡˇ, ] established; long [Add to Longdo]
成立[chéng lì, ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ, ] establish; set up [Add to Longdo]
成规[chéng guī, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ, / ] established rules; the beaten track [Add to Longdo]
历史悠久[lì shǐ yōu jiǔ, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄧㄡ ㄐㄧㄡˇ, / ] established (tradition); time-honored [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
既設[きせつ, kisetsu] established, existing [Add to Longdo]
局建[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment [Add to Longdo]
再設定[さいせってい, saisettei] reestablish (vs), reset (a password) [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Establish \Es*tab"lish\, v. t. [imp. & p. p. {Established}; p.
   pr. & vb. n. {Establishing}.] [OE. establissen, OF. establir,
   F. ['e]tablir, fr. L. stabilire, fr. stabilis firm, steady,
   stable. See {Stable}, a., {-ish}, and cf. {Stablish}.]
   1. To make stable or firm; to fix immovably or firmly; to set
    (a thing) in a place and make it stable there; to settle;
    to confirm.
    [1913 Webster]
 
       So were the churches established in the faith.
                          --Acts xvi. 5.
    [1913 Webster]
 
       The best established tempers can scarcely forbear
       being borne down.           --Burke.
    [1913 Webster]
 
       Confidence which must precede union could be
       established only by consummate prudence and
       self-control.             --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   2. To appoint or constitute for permanence, as officers,
    laws, regulations, etc.; to enact; to ordain.
    [1913 Webster]
 
       By the consent of all, we were established
       The people's magistrates.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Now, O king, establish the decree, and sign the
       writing, that it be not changed.   --Dan. vi. 8.
    [1913 Webster]
 
   3. To originate and secure the permanent existence of; to
    found; to institute; to create and regulate; -- said of a
    colony, a state, or other institutions.
    [1913 Webster]
 
       He hath established it [the earth], he created it
       not in vain, he formed it to be inhabited. --Is.
                          xlv. 18.
    [1913 Webster]
 
       Woe to him that buildeth a town with blood, and
       establisheth a city by iniquity!   --Hab. ii. 12.
    [1913 Webster]
 
   4. To secure public recognition in favor of; to prove and
    cause to be accepted as true; as, to establish a fact,
    usage, principle, opinion, doctrine, etc.
    [1913 Webster]
 
       At the mouth of two witnesses, or at the mouth of
       three witnesses, shall the matter be established.
                          --Deut. xix.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   5. To set up in business; to place advantageously in a fixed
    condition; -- used reflexively; as, he established himself
    in a place; the enemy established themselves in the
    citadel.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 establish
   v 1: set up or found; "She set up a literacy program" [syn:
      {establish}, {set up}, {found}, {launch}] [ant: {abolish},
      {get rid of}]
   2: set up or lay the groundwork for; "establish a new
     department" [syn: {establish}, {found}, {plant},
     {constitute}, {institute}]
   3: establish the validity of something, as by an example,
     explanation or experiment; "The experiment demonstrated the
     instability of the compound"; "The mathematician showed the
     validity of the conjecture" [syn: {prove}, {demonstrate},
     {establish}, {show}, {shew}] [ant: {confute}, {disprove}]
   4: institute, enact, or establish; "make laws" [syn: {lay down},
     {establish}, {make}]
   5: bring about; "The trompe l'oeil-illusion establishes depth"
     [syn: {establish}, {give}]
   6: place; "Her manager had set her up at the Ritz" [syn:
     {install}, {instal}, {set up}, {establish}]
   7: build or establish something abstract; "build a reputation"
     [syn: {build}, {establish}]
   8: use as a basis for; found on; "base a claim on some
     observation" [syn: {establish}, {base}, {ground}, {found}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top