ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

establish

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -establish-, *establish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
establish(vt) สร้าง, See also: สถาปนา, ก่อตั้ง, จัดตั้ง, Syn. found, institute, set up
establish(vt) แสดงให้เห็น, See also: พิสูจน์, Syn. prove, verify
established(adj) เป็นที่ยอมรับ (ว่าเป็นจริง), Syn. confirmed, ratified, valid
establisher(n) ผู้สถาปนา, See also: ผู้สร้าง, ผู้ก่อตั้ง, Syn. founder
establish in(phrv) ทำให้เกิดขึ้น, See also: ทำให้เป็นที่ยอมรับ
establishment(n) การสถาปนา, See also: การก่อตั้ง, การจัดตั้ง, การสร้าง, Syn. founding, institution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
establish(อีสแทบ'ลิช) vt. สร้าง, สถาปนา, ก่อตั้ง, ตั้งมั่น, กำหนด, บัญญัติ, ทำให้เป็นที่ยอมรับ, พิสูจน์, See also: establisher n. ดูestablish
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง, การสถาปนา, การก่อตั้ง, การตั้งมั่น, สิ่งก่อสร้าง, สถาบัน, บ้านเรือน, องค์การ, ที่ทำการ, Syn. foundation, firm
well-established(เวล'เอสแทบ'ลิชทฺ) adj. มีฐานที่มั่นคง, ก่อตัวขึ้นแล้วอย่างถาวร, แน่นแฟ้น, มั่นคง, Syn. settled, firmly set

English-Thai: Nontri Dictionary
establish(vt) สถาปนา, ตั้ง, จัดตั้ง, ก่อตั้ง, กำหนด, สร้าง
establishment(n) การตั้ง, การสถาปนา, สิ่งก่อสร้าง, สถาบัน, องค์การ
reestablish(vt) สถาปนาใหม่, ตั้งขึ้นใหม่, สร้างขึ้นใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
establish the guiltพิสูจน์ความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
establishment๑. สถานที่ทำการ, สถานที่ประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา๓. สถาบัน, กลุ่มผู้ทรงอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
establishment๑. ที่ตั้งทำการ, สถานที่ทำการ, สถานประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
establishment๑. ที่ตั้งทำการ, สถานที่ทำการ, สถานประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
establishment, independentสถาบันอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
establishment, religiousสถาบันศาสนา (ที่ได้รับการรับรอง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Establishment of Diplomatic Relations and Missionsการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและคณะผู้แทนถาวร ทางการทูต ข้อนี้มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตว่าการสถาปนาความ สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐ และคณะผู้แทนถาวรทางการทูตมีขึ้นได้ด้วยความยินยอมของกันและกันในเรื่องนี้ รัฐที่มีอธิปไตยโดยสมบูรณ์ทุกรัฐ มีสิทธที่จะส่งตัวแทนทางการทูตไปทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนยังรัฐ อื่นๆ ซึ่งถือกันว่ามี Active right of legation แต่การใช้สิทธิดังกล่าว เป็นเรื่องดุลยพินิจของแต่ละรัฐ เพราะจะบังคับให้รัฐหนึ่งส่งคณะผู้แทนทางทูตประจำ ณ ที่ใดหาได้ไม่ ถ้าหากรัฐนั้นไม่ปรารถนาจะปฏิบัติเช่นนั้น ในทำนองเดียวกันจะมีการบังคับให้รัฐผู้รับต้องรับคณะผู้แทนทางการทูตจากรัฐ ใดหาได้ไม่ ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องดุลยพินิจของรัฐผู้รับเช่นกัน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, once I establish myself in this town Deputy Spade might turn out to be a groovy position.เมื่อคนเมืองนี้คุ้นเคยฉันดีแล้ว... ...ผู้ช่วยสเปด อาจเป็นตำแหน่งที่เจ๋ง Blazing Saddles (1974)
Like I told you, once you establish yourself, they've got to accept you.เหมือนที่บอก เมื่อคนเมืองนี้คุ้นฉันแล้ว พวกเขาจะยอมรับฉัน Blazing Saddles (1974)
our first priority is to cover those bodies, establish a new base camp, and complete this project.ก่อนอื่น เราต้องฝังศพพวกนี้ ตั้งค่ายสนาม แล้วปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ Spies Like Us (1985)
Then you establish motive and method.นายลองประเมินแรงจูงใจและวิธีการ. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Sergeant, establish a recon post downstairs.จ่า ตั้งกองทัพตรงขั้นบันไดที. Toy Story (1995)
I think you should establish a good line of credit.นี่ชั้นอุตส่าห์ผ่อนผันให้แล้วนะ Good Will Hunting (1997)
Once you establish anything truly intimate with another person...เมื่อเธอให้ความ สนิทชิดเชื้อกับคนอื่น... The Story of Us (1999)
That's fine. It's just, somebody has to establish the routine--ไม่เห็นเป็นไร ก็แค่บางคน ต้องทำอะไรที่เป็นกิจวัตรเท่านั้นแหละ-- The Story of Us (1999)
Now we've established your name and what you're talking about, could we also establish whether you have a red hair dryer?ทีนี้เราก็มาดูว่าคุณเป็นใคร และกำลังพูดถึงอะไรกัน แล้วก็มาดูซิว่าคุณมีไดรย์เป่าผมสีแดงรึเปล่า Hope Springs (2003)
'Scientists are still trying to establish the nature of the phenomenon 'and are unsure as to the... ''นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะ อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น' 'และไม่แน่ใจเกี่ยวกับ... ' Shaun of the Dead (2004)
I will establish my own country on the territory of current Balhae with a help of Georan.ข้าจะสร้างประเทศของข้าเอง บนแผ่นดินของ บัลเฮ ด้วยความช่วยเหลือของ โกราน Shadowless Sword (2005)
I'll establish a site and train an army that I will call Da-Mul Army to be able to fight the Han.หม่อมฉันจะตั้งค่ายและฝึกกองทัพ และจะตั้งเป็นกองทัพทามูลเพื่อต่อสู้กับพวกฮั่น Episode #1.43 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
establishCan you establish his innocence?
establishDiplomatic relations have not yet been established between Japan and North Korea.
establishEngland established many colonies.
establishFather established his business 40 years ago.
establishFor your information, the marketing subcommittee is scheduling a phone conference to establish objectives and directions for 1998.
establishHe despaired of establishing his office in Calcutta.
establishHe established a friendly relationship with the natives.
establishHe established his son in trade.
establishHe establish himself as a politician.
establishHe had established a solid reputation as a man of character.
establishHe has established himself as a musician.
establishHe was established as Foreign minister.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเนื้อตั้งตัว(v) establish oneself, See also: set oneself up (e.g. in business), Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว, Example: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ, Thai Definition: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตั้งมาตรฐาน(v) set a standard, See also: establish a standard, Example: ศูนย์อำนวยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งมาตรฐานและคุณภาพไว้สูงจนปฏิบัติตามได้ยาก, Thai Definition: กำหนดมาตรฐาน
สถานศึกษา(n) school, See also: establishment for education, Syn. โรงเรียน
สถานประกอบการ(n) establishment, See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise, Example: มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
เริ่มกิจการ(v) start, See also: establish, begin, initiate, found, set up, Syn. เปิดกิจการ, Ant. ปิดกิจการ, ล้มเลิกกิจการ, เลิกกิจการ, Example: ร้านอาหารไทยในปารีสของผมจะเริ่มกิจการในเดือนหน้า
สถาปนา(v) establish, See also: set up, found, build, Syn. แต่งตั้ง, Ant. ถอดถอน, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่, Thai Definition: ยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำตั้ง(n) establishing word, Thai Definition: คำที่ยกขึ้นตั้งเพื่อนิยามความหมายในการทำพจนานุกรม
ตั้งกรม(v) set up a new department, See also: establish a new department, install members of the royal family in a higher rank, Syn. ทรงกรม, Thai Definition: สถาปนาเจ้านายขึ้นทรงกรม
ตั้งขึ้น(v) establish, See also: form, found, set, organize, Syn. สร้างขึ้น, จัดตั้งขึ้น, ก่อตั้ง, Example: บริษัทนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525
ตั้ง(v) establish, See also: form, stand, set up, erect, found, Syn. สร้าง, ก่อตั้ง, จัดตั้ง, แต่งตั้ง, Example: รัฐบาลได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติขึ้นเมื่อปลายปี 2541, Thai Definition: ทำให้มีขึ้นหรือสร้างให้มีขึ้น เช่น ตั้งตำแหน่งใหม่, ตั้งบ้านตั้งเรือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้กำเนิด[hai kamnoēt] (v, exp) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up  FR: donner naissance à ; enfanter
ห้าง[hāng] (n) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment  FR: magasin [ m ] ; établissement commercial [ m ]
จัดตั้ง[jattang] (v) EN: establish ; found ; set up ; establish ; form ; organize  FR: établir ; former ; organiser
จัดตั้งขึ้น[jattang kheun] (v, exp) EN: set up ; found ; establish  FR: établir ; mettre sur pied
การตั้งถิ่นฐาน[kān tang thinthān] (n, exp) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence
การตั้งตัว[kān tangtūa] (n) EN: establishment ; formation ; setting up
ก่อ[kø] (v) EN: start ; begin ; initiate ; originate ; establish ; institute  FR: commencer ; débuter ; instituer
ก่อตั้ง[køtang] (v) EN: set up ; found ; establish ; form  FR: fonder ; créer
ก่อตั้งบริษัท[køtang børisat] (v, exp) EN: establish a company  FR: fonder une société
ก่อตั้งองค์การ[køtang ongkān] (v, exp) EN: establish an organization

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
establish
established
establishes
establishing
establishment
establishments
establishment's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
establish
established
establishes
establishing
establishment
establishments

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成立[chéng lì, ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ,  ] establish; set up #992 [Add to Longdo]
建成[jiàn chéng, ㄐㄧㄢˋ ㄔㄥˊ,  ] establish; build #2,323 [Add to Longdo]
悠久[yōu jiǔ, ㄧㄡ ㄐㄧㄡˇ,  ] established; long #10,199 [Add to Longdo]
定律[dìng lǜ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ,  ] established law #10,387 [Add to Longdo]
定理[dìng lǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ,  ] established theory; theorem (math.) #17,392 [Add to Longdo]
成规[chéng guī, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ,   /  ] established rules; the beaten track #77,439 [Add to Longdo]
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, ] establish, create; knife cut [Add to Longdo]
历史悠久[lì shǐ yōu jiǔ, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄧㄡ ㄐㄧㄡˇ,     /    ] established (tradition); time-honored [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
設定[せってい, settei] TH: จัดตั้ง  EN: establish

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Establishment { n } | Angehöriger des Establishmentsthe establishment [ Br. ] | establishment figure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大学(P);大學(oK)[だいがく, daigaku] (n) (1) (See 総合大学) post-secondary education institution, incl. university, college, etc.; (2) (abbr) (See 大学寮, 国学・こくがく・2) former central university of Kyoto (established under the ritsuryo system for the training of government administrators); (3) (See 四書) the Great Learning - one of the Four Books; (P) #195 [Add to Longdo]
設立[せつりつ, setsuritsu] (n, vs) establishment; founding; incorporation (of a business); (P) #453 [Add to Longdo]
設置[せっち, secchi] (n, vs) (1) establishment; institution; (2) installation (of a machine or equipment); (P) #482 [Add to Longdo]
施設[しせつ, shisetsu] (n, vs) (1) institution; establishment; facility; (2) (army) engineer; (P) #484 [Add to Longdo]
店(P);見世[みせ, mise] (n) (orig. abbr. of 店棚;見世棚) store; shop; establishment; (P) #497 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) system; organization; organisation; imperial command; laws; regulation; control; government; suppression; restraint; holding back; establishment; (P) #700 [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] (n, vs) (1) establishment; creation; posing (a problem); setting (movie, novel, etc.); scene; (2) { comp } options or preference settings (in computer software); configuration; assignment; setup; (P) #765 [Add to Longdo]
研究所[けんきゅうしょ(P);けんきゅうじょ, kenkyuusho (P); kenkyuujo] (n) research establishment (institute, laboratory, etc.); (P) #770 [Add to Longdo]
建設[けんせつ, kensetsu] (n, vs) construction; establishment; (P) #782 [Add to Longdo]
成立[せいりつ, seiritsu] (n) (1) coming into existence; arrangements; establishment; conclusion; completion; (vs) (2) to come into existence; to be true; to hold (i.e. hold true); (P) #1,233 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
既設[きせつ, kisetsu] established, existing [Add to Longdo]
局建[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment [Add to Longdo]
再設定[さいせってい, saisettei] reestablish (vs), reset (a password) [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Establish \Es*tab"lish\, v. t. [imp. & p. p. {Established}; p.
   pr. & vb. n. {Establishing}.] [OE. establissen, OF. establir,
   F. ['e]tablir, fr. L. stabilire, fr. stabilis firm, steady,
   stable. See {Stable}, a., {-ish}, and cf. {Stablish}.]
   1. To make stable or firm; to fix immovably or firmly; to set
    (a thing) in a place and make it stable there; to settle;
    to confirm.
    [1913 Webster]
 
       So were the churches established in the faith.
                          --Acts xvi. 5.
    [1913 Webster]
 
       The best established tempers can scarcely forbear
       being borne down.           --Burke.
    [1913 Webster]
 
       Confidence which must precede union could be
       established only by consummate prudence and
       self-control.             --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   2. To appoint or constitute for permanence, as officers,
    laws, regulations, etc.; to enact; to ordain.
    [1913 Webster]
 
       By the consent of all, we were established
       The people's magistrates.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Now, O king, establish the decree, and sign the
       writing, that it be not changed.   --Dan. vi. 8.
    [1913 Webster]
 
   3. To originate and secure the permanent existence of; to
    found; to institute; to create and regulate; -- said of a
    colony, a state, or other institutions.
    [1913 Webster]
 
       He hath established it [the earth], he created it
       not in vain, he formed it to be inhabited. --Is.
                          xlv. 18.
    [1913 Webster]
 
       Woe to him that buildeth a town with blood, and
       establisheth a city by iniquity!   --Hab. ii. 12.
    [1913 Webster]
 
   4. To secure public recognition in favor of; to prove and
    cause to be accepted as true; as, to establish a fact,
    usage, principle, opinion, doctrine, etc.
    [1913 Webster]
 
       At the mouth of two witnesses, or at the mouth of
       three witnesses, shall the matter be established.
                          --Deut. xix.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   5. To set up in business; to place advantageously in a fixed
    condition; -- used reflexively; as, he established himself
    in a place; the enemy established themselves in the
    citadel.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 establish
   v 1: set up or found; "She set up a literacy program" [syn:
      {establish}, {set up}, {found}, {launch}] [ant: {abolish},
      {get rid of}]
   2: set up or lay the groundwork for; "establish a new
     department" [syn: {establish}, {found}, {plant},
     {constitute}, {institute}]
   3: establish the validity of something, as by an example,
     explanation or experiment; "The experiment demonstrated the
     instability of the compound"; "The mathematician showed the
     validity of the conjecture" [syn: {prove}, {demonstrate},
     {establish}, {show}, {shew}] [ant: {confute}, {disprove}]
   4: institute, enact, or establish; "make laws" [syn: {lay down},
     {establish}, {make}]
   5: bring about; "The trompe l'oeil-illusion establishes depth"
     [syn: {establish}, {give}]
   6: place; "Her manager had set her up at the Ritz" [syn:
     {install}, {instal}, {set up}, {establish}]
   7: build or establish something abstract; "build a reputation"
     [syn: {build}, {establish}]
   8: use as a basis for; found on; "base a claim on some
     observation" [syn: {establish}, {base}, {ground}, {found}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top