Search result for

accomplished

(47 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accomplished-, *accomplished*, accomplish, accomplishe
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accomplished(อะคอม' พลิชดฺ) adj. สมบูรณ์, ซึ่งบรรลุผล, Syn. proficient, skilled, gifted ###A. amateurish, unskilled)

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It will stop at nothing until it has accomplished what it came for.มันจะหยุดก็ต่อเมื่อมันได้บรรลุจุดประสงค์มันแล้ว Excalibur (2008)
So, how we accomplished this particular shotแล้ว เราจะทำซีนนี้ให้สำเร็จได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Please bring the girl to the limousine... and your mission is accomplished.นำเด็กผู้หญิงส่งขึ้นรถลีมูซีน จากนั้น คุณเป็นอิสระ Babylon A.D. (2008)
Mission accomplished!ภารกิจเสร็จสิ้น Bolt (2008)
When our missions are accomplished we shall meet againเมื่อภาระกิจลุล่วง... เราต้องได้พบกันแน่ Three Kingdoms (2008)
I've accomplished nothing all these yearsข้าไม่เคยทำอะไรสำเร็จ Three Kingdoms (2008)
When our missions are accomplishedเมื่อภาระกิจของเราลุล่วง Three Kingdoms (2008)
This mission is accomplished.ภารกิจ เสร็จสิ้นแล้ว Death Note: L Change the World (2008)
My book, the bird book, the one I lost in Sona contained information that would've helped facilitate the break-in, but it can still be accomplished, with your help.ไว้ในโซน่า มีข้อมูล มันจะช่วยให้ง่ายขึ้นในการแทรกซึม แต่มันจะสำเร็จได้ Scylla (2008)
Mission accomplished.ภารกิจสำเร็จแล้วล่ะ Blow Out (2008)
Brilliant, I think, but frustrated, angry, never accomplished what he wanted to, and then one day he just picked up and left.ฉลาดมาก ฉันว่านะ แต่ขี้หงุดหงิด เจ้าอารมณ์ ไม่เคยทำสิ่งที่ต้องการสำเร็จ จู่ๆวันนึง ก็เก็บข้าวของจากไป They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Just remember what we accomplished here today.จงจำวันนี้เอาไว้ Legion (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accomplishedFew, if any, Americans grasped the significance of what had been accomplished.
accomplishedHe accomplished his mission.
accomplishedHe accomplished it at last.
accomplishedHe accomplished the great undertaking at last.
accomplishedHe finally accomplished the work.
accomplishedI am proud of having accomplished such a task.
accomplishedIf you had helped me, I could have accomplished the work.
accomplishedIt is important to be accomplished in some art.
accomplishedIt seems the task will not be accomplished in our generation.
accomplishedIt was not clear whether they had accomplished it or not.
accomplishedI've accomplished my task.
accomplishedThe division of Germany was considered an accomplished fact until 1990.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
สำเร็จ[v.] (samret) EN: accomplish ; complete ; fulfil ; achieve ; finish ; be completed ; be accomplished ; be done   FR: accomplir ; achever
สำเร็จ[X] (samret) EN: finished ; prepared ; ready-made ; completed ; done ; accomplished   FR: achevé ; accompli ; fini ; réussi
สัมฤทธิ์[v.] (samrit) EN: achieve ; accomplish ; be accomplished ; bear   FR: atteindre

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOMPLISHED    AH0 K AA1 M P L IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accomplished    (v) (@1 k uh1 m p l i sh t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
けい秀画家;閨秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (n) (accomplished) woman painter [Add to Longdo]
ちょこちょこ[, chokochoko] (adv,n,vs) toddling; hobbling; restless; easily accomplished [Add to Longdo]
以て瞑すべし;もって瞑すべし;以って瞑すべし(io)[もってめいすべし, mottemeisubeshi] (exp) one can now rest in peace; one ought to be contented with what has been accomplished [Add to Longdo]
既遂[きすい, kisui] (n) (1) (See 未遂) something already finished (accomplished, etc.); (2) perpetrated crime (as opposed to attempted crime) [Add to Longdo]
技巧的[ぎこうてき, gikouteki] (adj-na) technically accomplished; technical; polished [Add to Longdo]
偶作[ぐうさく, guusaku] (n) something accidentally accomplished; two working together [Add to Longdo]
芸無し[げいなし, geinashi] (n) unaccomplished [Add to Longdo]
功程[こうてい, koutei] (n) amount of work; extent of labor (involved in ..., accomplished, etc.) [Add to Longdo]
俊彦[しゅんげん, shungen] (n) (obsc) gifted (accomplished) man; (P) [Add to Longdo]
書聖[しょせい, shosei] (n) famous or accomplished calligrapher [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] accomplished; elegant [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] accomplished; elegant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accomplish \Ac*com"plish\, v. t. [imp. & p. p. {Accomplished},
   p. pr. & vb. n. {Accomplishing}.] [OE. acomplissen, OF.
   accomplir, F. accomplir; L. ad + complere to fill up,
   complete. See {Complete}, {Finish}.]
   1. To complete, as time or distance.
    [1913 Webster]
 
       That He would accomplish seventy years in the
       desolations of Jerusalem.       --Dan. ix. 2.
    [1913 Webster]
 
       He had accomplished half a league or more.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to an issue of full success; to effect; to
    perform; to execute fully; to fulfill; as, to accomplish a
    design, an object, a promise.
    [1913 Webster]
 
       This that is written must yet be accomplished in me.
                          --Luke xxii.
                          37.
    [1913 Webster]
 
   3. To equip or furnish thoroughly; hence, to complete in
    acquirements; to render accomplished; to polish.
    [1913 Webster]
 
       The armorers accomplishing the knights. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It [the moon] is fully accomplished for all those
       ends to which Providence did appoint it. --Wilkins.
    [1913 Webster]
 
       These qualities . . . go to accomplish a perfect
       woman.                --Cowden
                          Clarke.
    [1913 Webster]
 
   4. To gain; to obtain. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To do; perform; fulfill; realize; effect; effectuate;
     complete; consummate; execute; achieve; perfect; equip;
     furnish.
 
   Usage: To {Accomplish}, {Effect}, {Execute}, {Achieve},
      {Perform}. These words agree in the general idea of
      carrying out to some end proposed. To accomplish (to
      fill up to the measure of the intention) generally
      implies perseverance and skill; as, to accomplish a
      plan proposed by one's self, an object, a design, an
      undertaking. "Thou shalt accomplish my desire." --1
      Kings v. 9.
      [1913 Webster]
 
         He . . . expressed his desire to see a union
         accomplished between England and Scotland.
                          --Macaulay.
      [1913 Webster] To effect (to work out) is much like
      accomplish. It usually implies some degree of
      difficulty contended with; as, he effected or
      accomplished what he intended, his purpose, but
      little. "What he decreed, he effected." --Milton.
      [1913 Webster]
 
         To work in close design by fraud or guile
         What force effected not.     --Milton.
      [1913 Webster] To execute (to follow out to the end,
      to carry out, or into effect) implies a set mode of
      operation; as, to execute the laws or the orders of
      another; to execute a work, a purpose, design, plan,
      project. To perform is much like to do, though less
      generally applied. It conveys a notion of protracted
      and methodical effort; as, to perform a mission, a
      part, a task, a work. "Thou canst best perform that
      office." --Milton.
      [1913 Webster]
 
         The Saints, like stars, around his seat
         Perform their courses still.   --Keble.
      [1913 Webster] To achieve (to come to the end or
      arrive at one's purpose) usually implies some
      enterprise or undertaking of importance, difficulty,
      and excellence.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accomplished \Ac*com"plished\, a.
   1. Completed; effected; established; as, an accomplished
    fact.
    [1913 Webster]
 
   2. Complete in acquirements as the result usually of
    training; -- commonly in a good sense; as, an accomplished
    scholar, an accomplished villain.
    [1913 Webster]
 
       They . . . show themselves accomplished bees.
                          --Holland.
    [1913 Webster]
 
       Daughter of God and man, accomplished Eve. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accomplished
   adj 1: highly skilled; "an accomplished pianist"; "a complete
       musician" [syn: {accomplished}, {complete}]
   2: successfully completed or brought to an end; "his mission
     accomplished he took a vacation"; "the completed project";
     "the joy of a realized ambition overcame him" [syn:
     {accomplished}, {completed}, {realized}, {realised}]
   3: settled securely and unconditionally; "that smoking causes
     health problems is an accomplished fact" [syn:
     {accomplished}, {effected}, {established}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top