ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scorn

S K AO1 R N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scorn-, *scorn*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scorn(n) การเหยียดหยาม, See also: การดูถูก, Syn. contempt, disdain, mockery, sarcasm
scorn(vt) ดูหมิ่น, See also: ดูถูก, Syn. disdain
scorner(n) ผู้ดูหมิ่น
scornful(adj) ดูถูก, See also: ดูหมิ่น, รังเกียจ, Syn. contemptous, disdainful
scornfulness(n) การดูหมิ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scorn(สคอร์น) vt., n. (การ) ดูถูก, ดูหมิ่น, สบประมาท, ปฎิเสธอย่างสบประมาท, สิ่งที่ดูถูก, สิ่งที่ดูหมิ่น, See also: scorner n. scorningly adv., Syn. contempt
scornful(สคอร์น'ฟูล) adj. เต็มไปด้วย (การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การหัวเราะเยาะ), See also: scornfully adv. scornfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
scorn(vt) ดูถูก, เหยียดหยาม, สบประมาท, หมิ่นประมาท
scornful(adj) ซึ่งดูถูก, ซึ่งเหยียดหยาม, ซึ่งสบประมาท, ซึ่งรังเกียจ
scornfully(adv) อย่างสบประมาท, อย่างเหยียดหยาม, อย่างดูถูก, อย่างรังเกียจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
do not scorn the young man's strength.เลดี้ Eboshi ไม่ปฎิเส ธ ชายหนุ่มและเว็บไซต์นั้นมีความแข็งแรง Princess Mononoke (1997)
He scorns the Chinese as sickly cowardsมันเหยียดหยามชาวจีน ว่าเป็น ขี้โรคเอเซีย Fearless (2006)
Yeah, well, Gossip Girl's scorn will only increase her social standing.งั้น สิ่งที่กอซซิปเกิร์ลทำ ก็จะยิ่งเพิ่มความโด่งดังให้เธอ Goodbye, Columbia (2010)
Born stout of heart, but large of bone, his adolescent years were shadowed by scorn and mockery.ผู้เกิดมาพร้อมใจที่เข้มแข็งแต่กระดูกใหญ่ ชีวิตช่วงวัยรุ่นของเขาถูกทอดเงา ด้วยการเหยียดหยามและหัวเราะเยาะ Advanced Dungeons & Dragons (2011)
I guess the question before you is whether your scorn for me outweighs your need to see Mr. Brickwell dealt with.ฉันว่าคำถามที่อยู่ตรงหน้าคือ ความรังเกียจที่เธอมีต่อฉัน มันมากกว่าความต้องการ ที่จะเห็นคุณบริคเวล ถูกจัดการรึเปล่า Uprising (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scornAt home, because of his reddish hair and freckles, his mother scornfully named him "carrot" and had everybody else call him that.
scornHe was scornful of the danger.
scornHe was the scorn of the other boys.
scornHis face and attitude showed the scorn he felt.
scornMary was scornful of Tom.
scornShe has scorn for a liar.
scornShe has scorn for me.
scornShe scorned the boy.
scornSilence is the most perfect expression of scorn.
scornThey scorned a liar.
scornThey scorned our attempts at reconciliation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยามน้ำหน้า(v) look down upon, See also: scorn, Syn. เย้ยหยัน, ดูหมิ่น, Ant. ยกย่อง, เชิดชู, ให้เกียรติ, Example: คู่ต่อสู้หยามน้ำหน้าเขาว่าคงจะพ่ายแพ้แน่, Thai Definition: ดูหมิ่นเกียรติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลู่[lū] (v) EN: insult ; humiliate ; disparage ; scorn ; disdain ; slight ; treat with disrespect  FR: insulter : humilier ; mépriser
แสยะ[sayae] (v) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully  FR: forcer un sourire
หยามหน้า[yām nā] (v) EN: insult ; view with contempt ; scorn
หยามน้ำหน้า[yāmnāmnā] (n) EN: look down upon ; scorn  FR: toiser ; rabaisser
เหยียด[yīet] (v) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down  FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[yīet-yan] (v) EN: disdain ; belittle ; hold in contempt ; look down on ; scorn ; slight  FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
เหยียดหยัน[yīet-yan] (adv) EN: disdainfully ; contemptuously ; slightly ; scornfully  FR: avec dédain ; dédaigneusement ; avec mépris
ยกตัว[yok tūa] (v, exp) EN: praise oneself ; swell with pride ; exalt oneself and scorn others  FR: se glorifier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SCORN S K AO1 R N
SCORNS S K AO1 R N Z
SCORNED S K AO1 R N D
SCORNFUL S K AO1 R N F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scorn (v) skˈɔːn (s k oo1 n)
scorns (v) skˈɔːnz (s k oo1 n z)
scorned (v) skˈɔːnd (s k oo1 n d)
scornful (j) skˈɔːnfəl (s k oo1 n f @ l)
scorning (v) skˈɔːnɪŋ (s k oo1 n i ng)
scornfully (a) skˈɔːnfəliː (s k oo1 n f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
せせら笑い;嘲笑い;冷笑い[せせらわらい, seserawarai] (n) sardonic laugh; scornful smile [Add to Longdo]
ジト目[ジトめ, jito me] (n) (m-sl) (stare or glare with) scornful eyes; reproachful eyes; disgusted eyes [Add to Longdo]
軽侮[けいぶ, keibu] (n, vs) contempt; scorn [Add to Longdo]
軽蔑(P);軽べつ[けいべつ, keibetsu] (n, vs) scorn; disdain; (P) [Add to Longdo]
軽蔑的[けいべつてき, keibetsuteki] (adj-na) contemptuous; disdainful; scornful [Add to Longdo]
見下げ果てる[みさげはてる, misagehateru] (v1, vt) to despise; to scorn; to look down on [Add to Longdo]
曝し者;晒し者;晒者;さらし者[さらしもの, sarashimono] (n) pilloried criminal exposed to public view; public scorn or humiliation; person shamed in front of others [Add to Longdo]
卑しむ;賤しむ(oK)[いやしむ, iyashimu] (v5m) to despise; to disdain; to scorn [Add to Longdo]
鼻で笑う[はなでわらう, hanadewarau] (exp, v5u) to laugh scornfully [Add to Longdo]
侮り[あなどり, anadori] (n) contempt; scorn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scorn \Scorn\ (sk[^o]rn), n. [OE. scorn, scarn, scharn, OF.
   escarn, escharn, eschar, of German origin; cf. OHG. skern
   mockery, skern[=o]n to mock; but cf. also OF. escorner to
   mock.]
   1. Extreme and lofty contempt; haughty disregard; that
    disdain which springs from the opinion of the utter
    meanness and unworthiness of an object.
    [1913 Webster]
 
       Scorn at first makes after love the more. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And wandered backward as in scorn,
       To wait an aeon to be born.      --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   2. An act or expression of extreme contempt.
    [1913 Webster]
 
       Every sullen frown and bitter scorn
       But fanned the fuel that too fast did burn.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. An object of extreme disdain, contempt, or derision.
    [1913 Webster]
 
       Thou makest us a reproach to our neighbors, a scorn
       and a derision to them that are round about us.
                          --Ps. xliv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   {To think scorn}, to regard as worthy of scorn or contempt;
    to disdain. "He thought scorn to lay hands on Mordecai
    alone." --Esther iii. 6.
 
   {To laugh to scorn}, to deride; to make a mock of; to
    ridicule as contemptible.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Contempt; disdain; derision; contumely; despite; slight;
     dishonor; mockery.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scorn \Scorn\ (sk[^o]rn), v. i.
   To scoff; to mock; to show contumely, derision, or reproach;
   to act disdainfully.
   [1913 Webster]
 
      He said mine eyes were black and my hair black,
      And, now I am remembered, scorned at me. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scorn \Scorn\, v. t. [imp. & p. p. {Scorned} (sk[^o]rnd); p. pr.
   & vb. n. {Scoring}.] [OE. scornen, scarnen, schornen, OF.
   escarnir, escharnir. See {Scorn}, n.]
   1. To hold in extreme contempt; to reject as unworthy of
    regard; to despise; to contemn; to disdain.
    [1913 Webster]
 
       I scorn thy meat; 't would choke me. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This my long sufferance, and my day of grace,
       Those who neglect and scorn shall never taste.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       We scorn what is in itself contemptible or
       disgraceful.             --C. J. Smith.
    [1913 Webster]
 
   2. To treat with extreme contempt; to make the object of
    insult; to mock; to scoff at; to deride.
    [1913 Webster]
 
       His fellow, that lay by his bed's side,
       Gan for to laugh, and scorned him full fast.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       To taunt and scorn you thus opprobriously. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To contemn; despise; disdain. See {Contemn}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scorn
   n 1: lack of respect accompanied by a feeling of intense
      dislike; "he was held in contempt"; "the despite in which
      outsiders were held is legendary" [syn: {contempt},
      {disdain}, {scorn}, {despite}]
   2: open disrespect for a person or thing [syn: {contempt},
     {scorn}]
   v 1: look down on with disdain; "He despises the people he has
      to work for"; "The professor scorns the students who don't
      catch on immediately" [syn: {contemn}, {despise}, {scorn},
      {disdain}]
   2: reject with contempt; "She spurned his advances" [syn:
     {reject}, {spurn}, {freeze off}, {scorn}, {pooh-pooh},
     {disdain}, {turn down}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top