ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -問-, *問*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[問, wèn, ㄨㄣˋ] to ask about, to inquire after
Radical: Decomposition: 門 (mén ㄇㄣˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèn, ㄨㄣˋ, / ] to ask, #293 [Add to Longdo]
问题[wèn tí, ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] question; problem; issue; topic, #89 [Add to Longdo]
访问[fǎng wèn, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ, 访 / ] pay a visit (to); to access; to interview, #2,178 [Add to Longdo]
询问[xún wèn, ㄒㄩㄣˊ ㄨㄣˋ, / ] to inquire, #3,608 [Add to Longdo]
顾问[gù wèn, ㄍㄨˋ ㄨㄣˋ, / ] adviser; consultant, #4,535 [Add to Longdo]
提问[tí wèn, ㄊㄧˊ ㄨㄣˋ, / ] put questions to; quiz, #4,615 [Add to Longdo]
请问[qǐng wèn, ㄑㄧㄥˇ ㄨㄣˋ, / ] may I ask..., #4,968 [Add to Longdo]
疑问[yí wèn, ㄧˊ ㄨㄣˋ, / ] a question; sth not understood; to query; interrogative (gramm.), #6,209 [Add to Longdo]
问候[wèn hòu, ㄨㄣˋ ㄏㄡˋ, / ] to give one's respects; to send a greeting, #6,702 [Add to Longdo]
慰问[wèi wèn, ㄨㄟˋ ㄨㄣˋ, / ] express sympathy, greetings, consolation etc, #6,972 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[とう, tou] (vt ) ถามคำถาม
題解決[もんだいかいけつ, mondaikaiketsu] ปัญหาคลี่คลาย (โปรดตรวจสอบกับผู้ชำนาญการอีกครั้ง)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
い合わせる[といあわせる, toiawaseru] Thai: สอบถาม English: to enquire
[もんだい, mondai] Thai: คำถาม ข้อสงสัย English: question
[もんだい, mondai] Thai: ปัญหาอุปสรรค English: problem
[もんどう, mondou] Thai: ถามตอบ English: questions and answers
い合わせ[といあわせ, toiawase] Thai: การสอบถาม

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もん, mon] (suf,ctr) counter for questions; (P) [Add to Longdo]
い(P);[とい, toi] (n) question; query; (P) [Add to Longdo]
いかける;い掛ける;掛ける[といかける, toikakeru] (v1,vt) (1) to ask a question; (2) to begin to ask a question [Add to Longdo]
いを掛ける;いをかける[といをかける, toiwokakeru] (exp,v1) to ask a question of (a person) [Add to Longdo]
い詰める;いつめる[といつめる, toitsumeru] (v1,vt) to press a question; to cross-examine [Add to Longdo]
い合わせ(P);合せ[といあわせ, toiawase] (n) enquiry; inquiry; ENQ; query; interrogation; (P) [Add to Longdo]
い合わせる(P);合わせる;合せる;い合せる[といあわせる, toiawaseru] (v1) to enquire; to inquire; to seek information; (P) [Add to Longdo]
い合わせ状[といあわせじょう, toiawasejou] (n) letter of inquiry; letter of enquiry [Add to Longdo]
い合わせ先;合せ先;合先[といあわせさき, toiawasesaki] (n) (1) contact information (for inquiries) (e.g. corporate phone number); (2) reference (e.g. personal reference) [Add to Longdo]
い質す;いただす;い正す(iK)[といただす, toitadasu] (v5s,vt) to enquire of someone about something (inquire); to question [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
I'd like to ask a question.1つ質してみたい。
May I ask you a question?1つ質してもいいですか。
May I ask a few questions?2、3質をしてもよろしいですか。
Some 20 issues have been agreed on.20ほどの題で意見の一致をみている。
It was very important to her which was the more beautiful of the two.2つのうちどちらが美しいかが彼女にとっては大題だった。
May I ask a couple of questions?2つの質をしてもよいですか。
Two problems remained unsolved.2つの題が未解決のままであった。
Given only thirty minutes, we couldn't answer all the questions.30分しかなかったので、私達はすべての題には答えられなかった。
Dare you ask me another question?あえてまた僕に質する気か。 [M]
Thank you for the time you spent with me during my visit to Atlanta.アトランタ訪の際には、お時間をさいていただき、ありがとうございました。
Your plan to buy another PC is out of the question.あと一台パソコンを購入する君の案はまったく題にならない。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the rain had stopped and the sun was up when I pulled up to the inspection station.[JA] だが 検所についた頃には... 雨はやみ 日が昇っていた Detour (1945)
It's okay with me like I told ya, providing that kid of yours is put to work.[CN] 像我曾跟你說的,我都沒題 只要你保證你的孩子去工作 Applause (1929)
The one who can answer that question, is obviously not going to speak.[JA] 質に答えられる者は 当然言わんでしょう And Then There Were None (1945)
What else can she do, I'm asking ya?[CN] 那我現在你,除了這她還能幹什麼? Applause (1929)
Ask King Attila, Margrave Rüdiger, whether he is prepared to make your oath his own![CN] 呂狄格侯爵,幫我一下匈奴王: 他是否已經準備兌現你們諾言! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
You are charged with the following crimes.[JA] あなたがたは以下の 罪にわれている And Then There Were None (1945)
Oh, Mr Blore, may I ask you a question?[JA] あの、ブロア様 一つ質させていただいても And Then There Were None (1945)
Just when the judge was about to question you, you came up here, presumably to get your coat.[JA] 判事が尋しようとした まさにそのとき あなたはここへ、おそらくは コートを取るために来た And Then There Were None (1945)
That's just the trouble with the world today.[JA] それがこの世の題だ Pinocchio (1940)
When the boat arrives from the mainland, there will be ten dead bodies and a riddle no one can solve on Indian Island.[JA] 本土からボートが到着したとき 10の死体と1つの謎が 残されるでしょう インディアン島の題を 誰も解くことはできない And Then There Were None (1945)
Done.[CN] 沒 White House Down (2013)
All right, What's the answer to that?[CN] 好吧,看看這個題的答案是什麼 Applause (1929)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
い合わせ[といあわせ, toiawase] enquiry, ENQ [Add to Longdo]
合せ[といあわせ, toiawase] enquiry, ENQ, interrogating, query [Add to Longdo]
合せ関数[といあわせかんすう, toiawasekansuu] inquiry function [Add to Longdo]
合せ機能[といあわせきのう, toiawasekinou] inquiry function [Add to Longdo]
合せ言語[といあわせげんご, toiawasegengo] query language [Add to Longdo]
合せ端末[といあわせたんまつ, toiawasetanmatsu] inquiry station [Add to Longdo]
題の解決[もんだいのかいけつ, mondainokaiketsu] problem solution [Add to Longdo]
題記述[もんだいきじゅつ, mondaikijutsu] problem definition, problem description [Add to Longdo]
題向き言語[もんだいむきげんご, mondaimukigengo] problem-oriented language [Add to Longdo]
題定義[もんだいていぎ, mondaiteigi] problem definition, problem description [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
い合わせる[といあわせる, toiawaseru] sich_erkundigen, Erkundungen_einziehen, um_Auskunft_bitten, anfragen [Add to Longdo]
い質す[といただす, toitadasu] sich_nach_etwas_erkundigen, jem._ueber_etwas_fragen, befragen, erfragen [Add to Longdo]
[もんどう, mondou] Frage_und_Antwort, Dialog [Add to Longdo]
[もんだい, mondai] Frage, Problem [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top