ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -会-, *会*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[会, huì, ㄏㄨㄟˋ] to assemble, to meet; meeting; association, group
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  云 (yún ㄩㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] People 人 speaking 云,  Rank: 29

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association, #34 [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] to balance an account; accounting, #34 [Add to Longdo]
[shè huì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] society, #156 [Add to Longdo]
[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to, #233 [Add to Longdo]
[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] meeting; conference, #408 [Add to Longdo]
[jī huì, ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ, / ] opportunity; chance; occasion, #481 [Add to Longdo]
主义[shè huì zhǔ yì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] socialism, #859 [Add to Longdo]
[dū huì, ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ, / ] society; community; city; metropolis, #988 [Add to Longdo]
委员[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] committee, #1,174 [Add to Longdo]
[dà huì, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] general assembly; general meeting; convention, #1,553 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かいしゃ, kaisha] (n) บริษัท, บรรษัท
[かいわ, kaiwa] (n) บทสนทนา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
社員[かいしゃいん, kaishain] (n) พนักงานบริษัท
[かいじょう, kaijou] สถานที่
いる[あいる, airu] (vt) พบ
社員[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n ) พนักงานบริษัท
社員[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n ) พนักงานบริษัท
議室[かいぎしつ, kaigishitsu, kaigishitsu , kaigishitsu] (n ) ห้องประชุม
[かいしゃ, kaisha, kaisha , kaisha] (n ) บริษัท
います[あいます, aimasu, aimasu , aimasu] (vt ) พบ
[かいちょう, kaichou] (n ) ประธานกรรมการบริหาร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かいぎ, kaigi] Thai: การประชุม ค่อนข้างเป็นทางการ English: meeting
[かい, kai] Thai: การชุมนุม English: gathering
[かい, kai] Thai: การประชุม English: meeting
[かいいん, kaiin] Thai: สมาชิก English: member

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) [Add to Longdo]
[かい, kai] (n,n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) [Add to Longdo]
う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u,vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P) [Add to Longdo]
う約束[あうやくそく, auyakusoku] (n,vs) rendezvous [Add to Longdo]
[かいす, kaisu] (v5s,vt) (arch) to understand; to comprehend [Add to Longdo]
[かいす, kaisu] (v5s,vi) (1) (See する) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into [Add to Longdo]
する[かいする, kaisuru] (vs-s,vi) (1) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into [Add to Longdo]
の創立者[かいのそうりつしゃ, kainosouritsusha] (n) founder of a society [Add to Longdo]
わす;遭わす;す;遭す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See わせる) to make (someone) to meet; to let (someone) meet; (2) to expose to; to subject to [Add to Longdo]
わせる;遭わせる;逢わせる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) (See う) to make (someone) to meet; to let (someone) meet; (2) to expose to; to subject to [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Yes, we have met before," said Mr Jordan.「はい、ったことがあります」とジョーダンさんは言った。
It is difficult to keep up a conversation with someone who only says Yes and No.「はい」と「いいえ」しか言わない人と話を続けるのは難しい。
"How do you do, Mr James?" "Fine, thanks for asking. Nice to meet you."「はじめまして、ジェイムズさん」「こちらこそ、あなたにおいできて、こんなに嬉しいことはありません」
"Haven't we met somewhere before?" asked the student.「以前にどこかでったことがありませんか」とその学生はたずねた。
"How long will the meeting last?" "For two hours."合はどのくらい続きそうですか」「2時間です」
What's the word for kaisha in English?社」を英語で何といいますか。
I must see him. "What for."「彼にわなくては」「なぜ?」
There were almost 100 people, few of whom I had seen before.100人近くの人がいたが、ほとんどったことのない人たちだった。
There was a suggestion that the general meeting should take place in October.10月に総を開催すべきだという提案があった。
Come and see me at eleven o'clock.11時にいに来てください。
Twelve musicians constitute the society.12人の音楽家たちが協を構成しています。
Since graduation fifteen years ago I have never run into my former classmates.15年前に卒業して以来私は昔の級友にったことがない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Adieu.[CN] 再 The Red Shoes (1948)
- I'm so happy to see you.[JA] いたかったぞ Pinocchio (1940)
Guess I'll never see my father again.[JA] もう父さんにえないね Pinocchio (1940)
- A bit.[CN] 一点 They Have Changed Their Face (1971)
You will.[CN] 你看到的 Bordertown (1935)
Goodbye.[CN] 再 A Man Escaped (1956)
You'll see.[CN] 你... Les Cousins (1959)
See you.[JA] またおう。 Planetarium (2016)
No.[CN] -不 我不 Ballad of a Soldier (1959)
Maybe.[CN] 或许 Spartacus (1960)
- You will, sometime.[JA] - そのうちにえるわ Bambi (1942)
Work...[JA] (雄基)社人... New Boys, New Girls, New City (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
議資料[かいぎしりょう, kaigishiryou] records, transactions [Add to Longdo]
議録[かいぎろく, kaigiroku] proceedings [Add to Longdo]
計処理[かいけいしょり, kaikeishori] account processing [Add to Longdo]
[かいほう, kaihou] bulletin [Add to Longdo]
話モード[かいわモード, kaiwa mo-do] interactive mode [Add to Longdo]
話型言語[かいわけいげんごう, kaiwakeigengou] conversational language [Add to Longdo]
話型処理[かいわけいしょり, kaiwakeishori] conversational processing [Add to Longdo]
話形[かいわがた, kaiwagata] conversational mode, interactive mode [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かい, kai] ZUSAMMENKUNFT, GESELLSCHAFT [Add to Longdo]
[かい, kai] Zusammenkunft, Gesellschaft [Add to Longdo]
[あう, au] treffen [Add to Longdo]
[かいそく, kaisoku] Vereinssatzungen [Add to Longdo]
[かいいん, kaiin] Mitglied (eines Vereins) [Add to Longdo]
員名簿[かいいんめいぼ, kaiinmeibo] Mitgliederverzeichnis [Add to Longdo]
[かいしゃ, kaisha] Gesellschaft, Firma [Add to Longdo]
[かいけん, kaiken] Interview [Add to Longdo]
[かいけい, kaikei] Rechnung [Add to Longdo]
[かいわ, kaiwa] Unterhaltung, Gespraech [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top