ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

利用

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -利用-, *利用*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利用[lì yòng, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ,  ] exploit; make use of; to use; to take advantage of; to utilize #552 [Add to Longdo]
利用[zài lì yòng, ㄗㄞˋ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ,   ] to reuse [Add to Longdo]
利用人工吹气[lì yòng rén gōng chuī qì, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄨㄟ ㄑㄧˋ,       /      ] oral inflation [Add to Longdo]
和平利用[hé píng lì yòng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ,    ] peaceful use [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
利用[りよう, riyou] (n) ใช้ประโยชน์
利用[りようしゃ, riyousha] (n) ผู้ใช้, See also: S. user

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
利用[りよう, riyou] TH: การใช้  EN: use (vs)
利用[りよう, riyou] TH: การใช้ประโยชน์  EN: utilization
利用[りよう, riyou] TH: การประยุกต์ใช้  EN: application

Japanese-English: EDICT Dictionary
利用[りよう, riyou] (n, vs) use; utilization; utilisation; application; (P) #20 [Add to Longdo]
利用価値[りようかち, riyoukachi] (n) utility value [Add to Longdo]
利用可能[りようかのう, riyoukanou] (adj-na) { comp } available; usable (e.g. bandwidth) [Add to Longdo]
利用可能ビットレート[りようかのうビットレート, riyoukanou bittore-to] (n) { comp } available bit rate; ABR [Add to Longdo]
利用可能時間[りようかのうじかん, riyoukanoujikan] (n) { comp } accountable time [Add to Longdo]
利用可能領域[りようかのうりょういき, riyoukanouryouiki] (n) { comp } available area [Add to Longdo]
利用[りようきゃく, riyoukyaku] (n) user; customer [Add to Longdo]
利用時間[りようじかん, riyoujikan] (n) usage time; utilization time [Add to Longdo]
利用[りようしゃ, riyousha] (n) user; end-user; consumer; (P) [Add to Longdo]
利用者ASE[りようしゃエーエスイー, riyousha e-esui-] (n) { comp } user-ASE [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの太陽光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規模に太陽電力を利用するのは困難である。
Try to make good use of your time.あなたの時間をうまく利用しなさい。
You should make use of this chance.あなたはこのチャンスを利用すべきだ。
You should make use of this chance.あなたはこの機会を利用すべきだ。
You had better make use of the opportunity.あなたはその機会をぜひ利用すべきだ。
You had better made use of the opportunity.あなたはその機会を利用したほうが良い。
You should make better use of your free time.あなたは暇な時間をもっとうまく利用すべきだ。
You can take advantage of your free time.あなたは暇な時間を利用できる。
You should try to make the most of your opportunities.あなたは機会をできるだけ利用するようにすべきだ。
You should make good used of your time.あなたは時間をうまく利用すべきです。
Try to make the most of every opportunity.あらゆる機会を最大限に利用するようにせよ。
Every opportunity is used, and you should do English practice.あらゆる機会を利用して英語の練習をすべきである。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
利用可能[りようかのう, riyoukanou] available (an), usable (e.g. bandwidth) [Add to Longdo]
利用可能ビットレート[りようかのうビットレート, riyoukanou bittore-to] available bit rate (ABR) [Add to Longdo]
利用可能時間[りようしゃかのうじかん, riyoushakanoujikan] accountable time [Add to Longdo]
利用可能領域[りようかのうりょういき, riyoukanouryouiki] available area [Add to Longdo]
利用[りようしゃ, riyousha] user [Add to Longdo]
利用者ASE[りようしゃASE, riyousha ASE] user-ASE [Add to Longdo]
利用者ID[りようしゃID, riyousha ID] user ID [Add to Longdo]
利用者の登録[りようしゃのとうろく, riyoushanotouroku] user registration [Add to Longdo]
利用者の認証[りようしゃのにんしょう, riyoushanoninshou] user authentication [Add to Longdo]
利用者サービスクラス[りようしゃサービスクラス, riyousha sa-bisukurasu] user class of service [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
利用[りよう, riyou] benutzen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top