ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

使用

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -使用-, *使用*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使用[shǐ yòng, ㄕˇ ㄩㄥˋ, 使] to use; to employ; to apply; to make use of, #284 [Add to Longdo]
使用[shǐ yòng quán, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 使 / 使] usage rights, #7,625 [Add to Longdo]
使用[shǐ yòng zhě, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄓㄜˇ, 使] user, #11,956 [Add to Longdo]
使用价值[shǐ yòng jià zhí, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, 使 / 使] usable value, #28,381 [Add to Longdo]
使用[shǐ yòng liàng, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, 使] volume of use; usage amount, #30,165 [Add to Longdo]
不首先使用[bù shǒu xiān shǐ yòng, ㄅㄨˋ ㄕㄡˇ ㄒㄧㄢ ㄕˇ ㄩㄥˋ, 使] no first use [Add to Longdo]
使用方便[shǐ yòng fāng biàn, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 使便] easy to use; convenient to use [Add to Longdo]
使用者中介[shǐ yòng zhě zhōng jiè, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄓㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, 使] user agent [Add to Longdo]
使用[zài shǐ yòng, ㄗㄞˋ ㄕˇ ㄩㄥˋ, 使] to reuse [Add to Longdo]
循环使用[xún huán shǐ yòng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄕˇ ㄩㄥˋ, 使 / 使] recycle; to use in cyclic order [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
使用[しよう, shiyou] TH: การใช้  EN: use (vs)
使用[しよう, shiyou] TH: การประยุกต์ใช้  EN: application
使用[しよう, shiyou] TH: การนำไปใช้  EN: employment

Japanese-English: EDICT Dictionary
使用[しよう, shiyou] (n, vs) use; application; employment; utilization; utilisation; (P) [Add to Longdo]
使用できる;使用出来る[しようできる, shiyoudekiru] (exp, v1) fit for use; available; operational; practicable; usable [Add to Longdo]
使用パラメータ制御[しようパラメータせいぎょ, shiyou parame-ta seigyo] (n) { comp } user parameter control; UPC [Add to Longdo]
使用ベース[しようベース, shiyou be-su] (n) { comp } usage based [Add to Longdo]
使用メモリ[しようメモリ, shiyou memori] (n) { comp } memory used [Add to Longdo]
使用[しよういき, shiyouiki] (n) { ling } (See 言語使用域) register [Add to Longdo]
使用価値[しようかち, shiyoukachi] (n) utility value [Add to Longdo]
使用可能[しようかのう, shiyoukanou] (n, adj-na) available; enabled [Add to Longdo]
使用可能時間[しようかのうじかん, shiyoukanoujikan] (n) { comp } available time [Add to Longdo]
使用可能性[しようかのうせい, shiyoukanousei] (n) { comp } availability [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We have two spare rooms upstairs, neither of which has been used for years.2階に予備の部屋が二部屋ありますが、そのどちらもここ数年使用されていません。
You have just won a prize of $5000 in a California state safety competition for proper use of your seatbelt.あなたはシートベルトをちゃんと使用していたとして、カリフォルニア州交通安全大会において賞金5000ドルを獲得されました。
Wilson's solution is similar to Hudson's in that they used the same constants.ウィルソンの解法は、同じ定数を使用したという点でハドソンのものと類似している。
Only members of the club are entitled to use this room.クラブの会員だけがこの部屋を使用する資格を与えられている。
This might lead us to believe that a simple culture would make use of a simple language, that a complex culture would make use of a complex language, and so on.こう考えると、単純な文化は単純な言語を使用し、複雑な文化は複雑な言語を使用するなどと信じてしまうかも知れない。
From tomorrow this email address will be invalid.このe−mailアドレスは明日からは使用不可能になります。
Indeed this chair is fine to look at, but it will not stand up to long use.このいすは見かけはすてきだが、長期の使用には耐えられない。
If you join this club, you will be entitled to use all of its facilities.このクラブに入会すれば、その施設の全てを使用する権利が与えられる。
These days many people use computers.このごろ、多くの人がコンピューターを使用している。
We used the following procedures in this experiment.この実験には以下の手段を使用した。
This car has been used for the past ten years.この車は過去10年間使用されてきた。
These vases must be used carefully.これらの花瓶は注意して使用されなければならない。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Occupied![JP] 使用中だ ...And the Bag's in the River (2008)
Right after the war my house in Tokyo was used by an American general and his family.[JP] 終戦直後... . 私の東京の家は アメリカ軍将校一家が使用していたよ Grand Prix (1966)
I'm not afraid to use it.[CN] 我不害怕使用 The Lady Vanishes (1938)
Your leverages are practically the same as in wrestling.[CN] 使用的动作和摔跤原理相同 'G' Men (1935)
I know now that you're a man who employs business methods... which in Russia would be punished by death.[CN] 我知道你是一个使用 如此商业手段的人 你这种人在我们的国家 一定会被判处死刑的 Ninotchka (1939)
Why haven't you phoned me?[JP] 使用制限あるの? D.O.A. (1949)
Stop thinking about that guy in your head and concentrate only on the ball.[CN] 应该要使用腰力 打出去以后不要追着球看 Episode #1.8 (2004)
Remaining archers will use center target.[CN] 剩下的射手使用中间的靶台 The Adventures of Robin Hood (1938)
One unused prophylactic.[JP] 使用のコンドームひとつ The Blues Brothers (1980)
And we'll, uh- We'll need your permission, sir, to, uh, use the weapon.[JP] 武器の使用には 大統領の許可が必要です The Crazies (1973)
The girl's father had nothing to do so... he got a hired man to help him.[JP] 暇を持て余す彼女の父親と その使用 Sherlock Jr. (1924)
- Yes.[CN] 使用9500升的水。 Cowspiracy: The Sustainability Secret (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使用パラメータ制御[しようパラメータせいご, shiyou parame-ta seigo] user parameter control (UPC) [Add to Longdo]
使用パラメータ制御[しようパラメータせいご, shiyou parame-ta seigo] user parameter control (UPC) [Add to Longdo]
使用ベース[しようベース, shiyou be-su] usage based [Add to Longdo]
使用メモリ[しようメモリ, shiyou memori] memory used [Add to Longdo]
使用可能[しようかのう, shiyoukanou] available (an) [Add to Longdo]
使用可能時間[しようかのうじかん, shiyoukanoujikan] available time [Add to Longdo]
使用可能性[しようかのうせい, shiyoukanousei] availability [Add to Longdo]
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations [Add to Longdo]
使用許可[しようきょか, shiyoukyoka] license, licence [Add to Longdo]
使用許諾契約[しようきょだくけいやく, shiyoukyodakukeiyaku] (software) license agreement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
使用[しようほう, shiyouhou] Gebrauchsanweisung, Anwendungsweise [Add to Longdo]
使用済み[しようずみ, shiyouzumi] (nicht mehr) gebraucht [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top