ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

währenddessen

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -währenddessen-, *währenddessen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา währenddessen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *währenddessen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But meanwhile, in the Pentagon, in Washington DC...Doch währenddessen im Pentagon, in Washington D.C. Plan 9 from Outer Space (1959)
In the meantime, see if you can remember just how crazy you were.Währenddessen versuchen Sie sich zu erinnern, wie verrückt Sie waren. Anatomy of a Murder (1959)
Meanwhile, the new member broadcast his state's gratitude to the world.Währenddessen verbreitete das neue Mitglied die Dankbarkeit seines Staates... Mit Stolz und Demut spreche ich heute zu Ihnen. ...in die Welt. Two Men in Manhattan (1959)
Meanwhile, I clean the house, potter around the kitchen, and do the shopping... but it's like doing nothing.Währenddessen sitze ich den ganzen Tag im Haus. Ich mache nichts Sinnvolles. The Human Condition I: No Greater Love (1959)
Meanwhíle, the heat has burned líke a gíant torch across the face of Afríca.Währenddessen hat die Hitze Afrika wie eine riesige Fackel verbrannt. Voyage to the Bottom of the Sea (1961)
Tennyson does about it. And in the process we'll witness all parties spin a wheel of chance in a very bizarre casino called the twilight zone.Währenddessen werden wir Zeuge sein, wie alle Parteien das Glücksrad drehen, in einem sehr bizarren Casino namens Twilight Zone. The Silence (1961)
...where you were during the explosion.... wo Sie währenddessen waren. Le combat dans l'île (1962)
In the meantime, we'll just wait for a break, huh?Währenddessen warten wir einfach ab, ok? Experiment in Terror (1962)
Instead, we milled around like frightened farm animals looking for formulas and father images, while the secretary general of the united nations made the first official announcement of the arrival of creatures from outer space.Stattdessen liefen wir wie aufgescheuchte Hühner umher und suchten nach Formeln und Vaterfiguren. Währenddessen gab der Generalsekretär der Vereinten Nationen die erste offizielle Erklärung über die Ankunft von Geschöpfen aus dem All. To Serve Man (1962)
Meanwhile, we dig.Und währenddessen... graben wir. The Great Escape (1963)
I've used up all my tears.Währenddessen werde ich durchs Hinterfenster verschwinden. 36 Hours (1964)
Meanwhile, continued to work in her profession."Währenddessen arbeitete sie weiterhin in ihrem Beruf." The Gorgon (1964)
Meantime, by authority of the Federal Communications Commission, and the grace of a kindly Providence, which gave me the power of not having to listen to people, I am now going off the air.Währenddessen, mit amtlicher Genehmigung des Bundesamtes für Kommunikation, und aus Gnaden der gütigen Vorsehung, die mir die Kraft verlieh, anderen nicht zuhören zu müssen, beende ich jetzt die Sendung. That Darn Cat! (1965)
Meanwhile, Grimes has all the time he needs.Währenddessen hat Grimes alle Zeit, die er braucht. Hombre (1967)
And all that time, he's gonna know who done it to him.Und währenddessen wird es ihm dämmern, wer ihm das angetan hat. Will Penny (1967)
Meantime, you follow him.Du folgst ihm währenddessenThe Slave: Part 1 (1967)
In that lull, I've found how good it is to write a law... or make a tax more fair or sit in judgment to decide... which peasant gets a cow.Währenddessen entdeckte ich, wie gut es ist, Gesetze zu erlassen... die Steuern gerechter zu verteilen und bei Streitigkeiten im Volk zu richten. The Lion in Winter (1968)
And so I had my moment of glory, that brief, fleeting glory, which, of itself, cannot last, but while it does, is the best game of all.Ich hatte also meinen großen Augenblick, den kurzen, flüchtigen Ruhm, der nicht andauern kann, aber währenddessen gibt es nichts Schöneres. The Reivers (1969)
If you will talk while you're doing it.Wenn Sie währenddessen reden. Illusion (1969)
In the meantime, perhaps you'd fill in one of these.- Gut. Würden Sie währenddessen eins davon ausfüllen? Gut, ja. The Ant, an Introduction (1969)
Meanwhile, here are some friends of mine.Währenddessen, hier ein paar meiner Freunde. The Royal Philharmonic Orchestra Goes to the Bathroom (1969)
Murphy was in town during the raid with 100 witnesses.Murphy war währenddessen mit 100 Zeugen in der Stadt. Chisum (1970)
Meanwhile, I'm dripping all over your lobby!Währenddessen tropfe ich! The Out of Towners (1970)
While priestess continue to do their sacred dances.Währenddessen machen Priesterinnen mit ihren heiligen Tänzen weiter. Zur gleichen Zeit müssen sich Frauen einer langen Reihe von Eden and After (1970)
What, during?Wie, währenddessenThe Anderson Tapes (1971)
Meanwhile, these two girls pass through my mind once again for no reason.Und währenddessen sehe ich wieder diese beiden Mädchen, die ohne Grund vorüber gehen. N. a pris les dés... (1971)
Meanwhile, Sonia stole his map of the course.Und währenddessen stahl Sonia die Karte. N. a pris les dés... (1971)
Whee! Meanwhile, in the jungle next door...Währenddessen, im Dschungel nebenan: The Money Programme (1972)
In the meantime, I'll be grateful if you would do this my way.Währenddessen wäre ich froh, wenn Sie meinen Richtlinien folgen. The Day of the Jackal (1973)
You said that you had dinner with Shimada at Luzio's and that while you were there, nothing unusual happened.Sie sagten, Sie waren mit Shimada im Luzio's zum Essen, und währenddessen sei nichts Ungewöhnliches passiert. No Badge for Benjy (1973)
So you won't talk to me and distract me I will explain the tide phenomenon.Damit ich nicht durch dein Gerede abgelenkt werde und herausrutsche, erkläre ich dir währenddessen, wie die Gezeiten zustandekommen. Immoral Tales (1973)
I do not have to tell you what I am thinking right now.Ich aber muss dir nicht sagen, woran ich währenddessen denke. Immoral Tales (1973)
Joseph has been gone for six months now.Währenddessen in Frankreich... Joseph ist jetzt seit sechs Monaten fort. The Golden Age of Ballooning (1974)
In the meantime, Fimpen and ralf Edström are sitting on the pitch tying shoelaces.Währenddessen sitzen Fimpen und ralf Edström auf dem spielfeld und schnüren SchnürsenkeI. The Butt (1974)
Gore-Slimey in the lead followed by McQuick, the Swede and Gassolini.Währenddessen ist der Rest des Feldes schön gestaffelt, mit Gore-Slimey, nicht überraschend, an der Spitze gefolgt von Nr. 4, dem Iren Jimmy Movequick, Nr. 5, dem schweden Ronny Anderson und Nr. 3 The Pinchcliffe Grand Prix (1975)
I was looking at the checkerboard in the study and father Eugenio lost his footing on the stairs and fell.Ich habe im Arbeitszimmer vor dem Damebrett gewartet und währenddessen ist Vater Eugenio gestürzt. Season for Assassins (1975)
I thought I'd have a little refreshment while I was doing it.Und währenddessen etwas trinken. The Competition (1975)
From the time it was a young sapling, those precious years of the springtime, then the hot summer sun, then the closing-down time of the autumn, then the long, long sleep of the winter.Erst war er ein junger Setzling, dann kamen die kostbaren Jahre des Frühlings, die heiße Sommersonne, der Herbst, währenddessen alles zum Erliegen kommt, dann der lange, lange Winterschlaf. The Estrangement (1975)
Fifty dollars....währenddessen... in Boulder Creek, 320 Kilometer südlich... 50 Dollar. The Duchess and the Dirtwater Fox (1976)
Meanwhile in the southeast, we will throw everything... into the fight for the cities and the farmlands around them.Währenddessen konzentrieren wir uns im Südwesten... auf den Kampf um die Städte und das umliegende Farmland. MacArthur (1977)
In the meantime, crime rages on, people starve and the police raise the white flag.Und währenddessen nimmt die Kriminalität zu, Menschen hungern und die Polizei schwenkt die weiße Fahne. Un poliziotto scomodo (1978)
Downstairs my mum was walking to and fro smoking a cigar.Währenddessen lief meine Mutter unten nervös auf und ab und rauchte eine Zigarre der Marke 'Minghetti'. The Taming of the Scoundrel (1980)
It was a language full of alliteration, sudden turns of speech, high registers, changes in volume and unexpected silences in which the speaker took prolonged and exaggerated breaths.Es war eine Sprache voller Alliterationen, hoher Register, Veränderungen in der Lautstärke und unerwarteten Schweigens, währenddessen der Sprecher lange und tief Luft holte. The Falls (1980)
These guys claim to be madly in love... but go on living with their wives, getting them pregnantDiese Kerle behaupten, verrückt vor Liebe zu sein... währenddessen leben sie weiter mit ihren Frauen, machen sie schwanger. The Aviator's Wife (1981)
I'd appreciate it if you did not fall asleep while taking these tests.Bitte schlafen Sie währenddessen nicht ein. The Entity (1982)
She sulks... and she refuses, adamantly refuses... to bless the world with fruitfulness.Sie schmollt und weigert sich unerbittlich, währenddessen die Welt mit Fruchtbarkeit zu segnen. The Draughtsman's Contract (1982)
Jack and I are going to lure him back into the pipe, close the gates and then dispose of him at our leisure.Dann schließen Sie das Tor. Währenddessen schweißen die Männer den Tunnel und Calvin kann seine Jaws 3-D (1983)
Well, while you're going through procedures people's homes are being ruined by these monsters.Ja und währenddessen schlagen die zu. Suburbia (1983)
At the time, Mildred, I was engaged... in an utterly charming conversation with Dorothy Lamour.Währenddessen hatte ich eine äußerst nette Unterhaltung mit Dorothy Lamour. Cast in Steele (1984)
Would you like some drinks, señor, while you wait?Möchten Sie währenddessen etwas trinken? Fletch (1985)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
währenddessen; dabei {adv}at the same time [Add to Longdo]
währenddessen; dieweil {adv}in the meantime; meanwhile; the while [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  währenddessen /vɛːrəntdɛsən/
   in the meantime; meanwhile

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top