ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

academie francaise

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -academie francaise-, *academie francaise*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา academie francaise มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *academie francaise*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
academie francaise(ฝรั่งเศส) fr. Academy

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After seven years you're up to letter C!Da ist die Academie Francaise schneller. I've Loved You So Long (2008)

French-Thai: Longdo Dictionary
académie française(n) |f| ราชบัณฑิตยสภาฝรั่งเศส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top