Search result for

(79 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不-, *不*.
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
简单 (n vi vt ) ความหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふさく, fusaku] (n) การเกษตรกรรมที่ล้มเหลว เก็บเกี่ยวพืชผลไม่ได้ หรือได้ไม่ดี
便[ふべん, fuben] (adj) ไม่สะดวก
[ふり, furi] (adj) การเสียเปรียบ
味い[まずい, mazui] (adj) ไม่อร่อย (รสชาติ)
幸せ[ふしあわせ, fushiawase] (n) ความซวย ความโชคร้าย , See also: S. しあわせでないこと, 仕合わせ,
思議だな[ふしぎだな, fushigidana] (colloq) มหัศจรรย์จริงๆ
[ふせい, fusei] (adj adv) ไม่ถูกต้อง
眠症[ふみんしょう, fuminshou] (n pron.) โรค/อาการนอนไม่หลับ
[ふよう, fuyou] (n adj) ไม่จำเป็น, ไร้ประโยชน์, ไม่ต้องการ, See also: A. 必要,
起訴[ふきそ, fukiso] (vt) ไม่ส่งฟ้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
透明[ふとうめい, futoumei] (adj) ไม่แจ่มชัด ไม่แจ่มแจ้ง ทึบแสง มองไม่เห็นอนาคต
[ふきょう, fukyou] (n) เศรษฐกิจไม่ดี
[ふまん, fuman] ความไม่พึงพอใจ
透明[ふとうめい, futoumei] (adj) แปลตรงๆ ว่า ไม่แจ่มชัด ไม่แจ่มแจ้ง ทึบแสง. แต่โดยมากใช้ในความหมายว่า มองไม่เห็นอนาคต
明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] พร่ามัว ทึมๆ ไม่ชัดเจน
[ふい, fui] ไม่ได้คาดคิด
可解[ふかかい, fukakai] ยากเกินจะเข้าใจได้, ราวกับปริศนา
[ふたつ, futatsu] (n) ส่งไม่ถึง
渡り手形[ふわたりてがた, fuwataritegata] (n) เช็คเด้ง
人気[ふにんき, funinki] ไม่มีชื่อเสียง,ไม่เป็นที่รู้จัก,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
気味[ぶきみ, bukimi] Thai: ลางไม่ดี English: weird
気味[ぶきみ, bukimi] Thai: น่าหวาดเสียว English: eerie
十分[ふじゅうぶん, fujuubun] Thai: ไม่เพียงพอ
[ふてい, futei] Thai: ไม่แน่นอน
[ふぜん, fuzen] Thai: ไม่เต็มที่ เช่น การเจริญเติบโต
[ふぜん, fuzen] Thai: ไม่สมบูรณ์
[ふぐ, fugu] Thai: ความไม่ลงตัว English: deformity

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[不, bù, ㄅㄨˋ] no, not, un-; negative prefix
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] A bird flying toward the sky 一

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふ, fu] (pref) un-; non-; negative prefix [Add to Longdo]
コ本[ポコペン, pokopen] (int) (1) (uk) impossible (chi [Add to Longdo]
[ふあん, fuan] (adj-na,n) anxiety; uneasiness; insecurity; suspense; (P) [Add to Longdo]
安がる[ふあんがる, fuangaru] (v5r,vi) to be uneasy; to be anxious; to fear [Add to Longdo]
安の種[ふあんのたね, fuannotane] (n) reason for concern [Add to Longdo]
安感[ふあんかん, fuankan] (n) uneasy feeling; sense of anxiety; malaise [Add to Longdo]
安気[ふあんげ, fuange] (adj-na) uneasy [Add to Longdo]
安材料[ふあんざいりょう, fuanzairyou] (n) cause (grounds) for concern (anxiety); reasons for uneasiness [Add to Longdo]
安障害[ふあんしょうがい, fuanshougai] (n) anxiety disorder [Add to Longdo]
安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
大容量のRAMが搭載されていると、メモリ足を示すエラーメッセージが表示される。If a very large amount of memory is installed an 'insufficient memory' error message is displayed.
ある人物が変の性質で全人生を貫くということは小説の中だけの話だ。Only in novels do you find individuals who live out their whole life with unvarying character.
批判する者の中には、欧州中央銀行に課せられた目標が適切であると考える者がいます。Among the critics are those who think that the objective set for the European Central Bank is not appropriate.
発弾の危険性もあることから警察に通報し、現場にテープを張って立ち入りを防いでいる。There's also the danger of unexploded bombs, so they reported it to the police and the area was taped off to keep people out.
女性ホルモン分泌の乱れが妊症の大きな原因です。Female hormone imbalance is a major cause of infertility.
次の動詞はto定詞だけを目的語にとります。The following verbs only take the to-infinitive as their object.
女ってどうして連れションしたがるの?物凄く理解能。Women - why do they want to go to toilet in groups? I don't get it at all.
toのつかない定詞を原形定詞と言う。An infinitive without a 'to' attached is called a bare infinitive.
今日は燃物のゴミの日です。Today is a non-burnable rubbish day.
2回目の人工内耳移植への低所得者医療扶助制度の適用許可を取り下げる。Decision to disallow Medicaid for second cochlea implant withdrawn.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bù, ㄅㄨˋ, ] (negative prefix); not; no [Add to Longdo]
[bù yī, ㄅㄨˋ ㄧ, ] vary; differ [Add to Longdo]
一定[bù yī dìng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄉㄧㄥˋ, ] not necessarily; maybe [Add to Longdo]
一样[bù yī yàng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄧㄤˋ, / ] different; distinctive; unlike [Add to Longdo]
一而足[bù yī ér zú, ㄅㄨˋ ㄧ ㄦˊ ㄗㄨˊ, ] by no means an isolated case; numerous [Add to Longdo]
一致字[bù yī zhì zì, ㄅㄨˋ ㄧ ㄓˋ ㄗˋ, ] inconsistent phonogram(s) [Add to Longdo]
[bù sān bù sì, ㄅㄨˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄙˋ, ] dubious; shady; neither one thing nor the other; neither fish nor fowl; nondescript [Add to Longdo]
下于[bù xià yú, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˋ ㄩˊ, ] as many as; no less than; not inferior to; as good as; on a par with [Add to Longdo]
中意[bù zhōng yì, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄧˋ, ] not to one's liking [Add to Longdo]
中用[bù zhōng yòng, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄩㄥˋ, ] unfit for anything; no good; useless [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] unstable state, metastable state, quasistable state [Add to Longdo]
一致[ふいっち, fuicchi] mismatch [Add to Longdo]
一致[ふいっち, fuicchi] mismatch [Add to Longdo]
可視[ふかし, fukashi] invisibility [Add to Longdo]
可視フィルタ[ふかしフィルタ, fukashi firuta] invisibility filter [Add to Longdo]
確定判定[ふかくていはんてい, fukakuteihantei] inconclusive (verdict) [Add to Longdo]
活性機能文字[ふかっせいきのうもじ, fukasseikinoumoji] inert function character [Add to Longdo]
感帯要素[ふかんたいようそ, fukantaiyouso] dead-zone unit [Add to Longdo]
揮発性[ふきはつせい, fukihatsusei] non-volatility [Add to Longdo]
揮発性メモリ[ふきはつせいメモリ, fukihatsusei memori] nonvolatile memory [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふ, fu] (Praefix [Add to Longdo]
[ふ, fu] (Praefix [Add to Longdo]
便[ふべん, fuben] unbequem, unpraktisch [Add to Longdo]
[ふしん, fushin] Untreue, Misstrauen, Unglaube [Add to Longdo]
[ふりん, furin] unsittlich, unmoralisch [Add to Longdo]
[ふへん, fuhen] unparteiisch, neutral [Add to Longdo]
[ふへんふとう, fuhenfutou] unparteiisch, neutral [Add to Longdo]
健康[ふけんこう, fukenkou] nicht_gesund, ungesund [Add to Longdo]
[ふぐ, fugu] Missbildung, Verkrueppelung [Add to Longdo]
動産[ふどうさん, fudousan] Immobilien, Grundstueck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top