ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

基本

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -基本-, *基本*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基本[jī běn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ,  ] basic; fundamental; main; elementary #446 [Add to Longdo]
基本[jī běn shang, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄕㄤ˙,   ] basically; on the whole #2,883 [Add to Longdo]
基本[jī běn fǎ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄈㄚˇ,   ] Basic Law #18,470 [Add to Longdo]
基本原理[jī běn yuán lǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ,    ] fundamental principle #21,745 [Add to Longdo]
基本粒子[jī běn lì zǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ,    ] elementary particle #80,298 [Add to Longdo]
人民基本权利[rén mín jī běn quán lì, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ,       /      ] fundamental civil rights [Add to Longdo]
代数基本定理[dài shù jī běn dìng lǐ, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ,       /      ] fundamental theorem of algebra [Add to Longdo]
基本多文种平面[jī běn duō wén zhǒng píng miàn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄨㄣˊ ㄓㄨㄥˇ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ,        /       ] basic multilingual plane BMP [Add to Longdo]
基本定理[jī běn dìng lǐ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ,    ] fundamental theorem [Add to Longdo]
基本概念[jī běn gài niàn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ,    ] basic concept [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
基本[きほんきゅう, kihonkyuu] (n) เงินเดือนพื้นฐาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
基本[きほん, kihon] TH: รากฐาน
基本[きほん, kihon] TH: มาตรฐาน  EN: standard
基本[きほん, kihon] TH: พื้นฐาน  EN: foundation

Japanese-English: EDICT Dictionary
基本[きほん, kihon] (n, adj-no) foundation; basis; standard; (P) #193 [Add to Longdo]
基本SGML文書[きほんエスジーエムエルぶんしょ, kihon esuji-emueru bunsho] (n) { comp } basic SGML document [Add to Longdo]
基本アクセスインターフェース[きほんアクセスインターフェース, kihon akusesuinta-fe-su] (n) { comp } basic rate interface; BRI [Add to Longdo]
基本アクセス法[きほんアクセスほう, kihon akusesu hou] (n) { comp } basic access method [Add to Longdo]
基本インターフェース[きほんインターフェース, kihon inta-fe-su] (n) { comp } basic interface [Add to Longdo]
基本ウィンドウ[きほんウィンドウ, kihon uindou] (n) { comp } base window [Add to Longdo]
基本コンセプト[きほんコンセプト, kihon konseputo] (n) basic concept [Add to Longdo]
基本サービス[きほんサービス, kihon sa-bisu] (n) { comp } basic service [Add to Longdo]
基本ソフト[きほんソフト, kihon sofuto] (n) { comp } (See OS) operating system; OS [Add to Longdo]
基本ソフトウェア[きほんソフトウェア, kihon sofutouea] (n) { comp } basic software [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You will be paid a stable base salary plus commissions on sale.あなたの給与は一定の基本給に販売手数料が加算されます。
Some species gradually develop elaborate repertoires of dozens or even hundreds of variants of a basic song.いくつかの種は基本の歌に対する何十、いや何百もの変化形をもつ洗練されたレパートリーを次第に発展させていく。
Don't fail to learn these basic words by heart.この基本単語は必ず暗記しなさい。
This course teaches basic skills in First Aid.この講座では応急手当の基本的な技能を教えます。
This law will deprive us of our basic rights.この法律は我々の基本的な権利を奪うだろう。
This is the ABC.これは基本です。
Knowledge of computers is basic to all sciences.コンピューターの知識はすべての科学にとって基本である。
The basic meaning of it remains the same.その基本的な意味は変わらない。
Food, clothing and shelter are the basis of life.衣食住が生活の基本です。
Wholesale prices had been basically flat.卸売物価は基本的に安定している。
The family is the basic unit of society.家族は社会の基本的単位である。
Our views are in agreement with theirs as to the essential points.我々は基本的な点については彼らと意見が一致している。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As such, he's entitled to certain rights.[CN] 就是因为这样 他该有些基本权利 Sahara (1943)
Owing to your splendid efforts, the basic rate of the Atlantic Casualty Company as of 1947... will probably drop one-tenth of a cent.[CN] 归功于你的努力 大西洋保险公司在 1947年的基本利率... 可能会下调0.1美分 The Killers (1946)
. ..the elementary basis of the subconscious mind.[JP] ・・潜在意識下の自我の事だ 基本中の基本だよ Forbidden Planet (1956)
Elementary, my dear Dawson.[JP] 基本だよ、ドースン君 The Great Mouse Detective (1986)
- Basic grammar.[CN] - 基本语法 Dead Reckoning (1947)
The engine's electronic comm... commmm.. C'mon.[JP] 基本情報 モーター エレクトロニックス コミュ・・・コミュ・・・ Cat City (1986)
You know, George, I feel that, in a small way, we're doing something important, satisfying a fundamental urge.[CN] 乔治,就某种意义上而言... 我们这个小实业就挺了不起的 满足最基本的需求 It's a Wonderful Life (1946)
Primarily a ground animal too.[JP] 基本的に地上生物と同じです Forbidden Planet (1956)
. ..and his basic inhibitions against harming rational beings.[JP] 彼は基本的に人間を 傷つける事を制御されている Forbidden Planet (1956)
It doesn't go at all.[CN] 基本上是原地不动 Bordertown (1935)
Well, fundamentally, it's a question of crude power.[JP] ええ、基本的には 原動力の問題です Forbidden Planet (1956)
- We've lost 600 or 700 on the way.[CN] 基本上约损失了六七百只 Red River (1948)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基本[きほん, kihon] basic (a-no) [Add to Longdo]
基本SGML文書[きほんSGMLぶんしょ, kihon SGML bunsho] basic SGML document [Add to Longdo]
基本アクセスインターフェース[きほんアクセスインターフェース, kihon akusesuinta-fe-su] basic rate interface (BRI) [Add to Longdo]
基本アクセス法[きほんアクセスほう, kihon akusesu hou] basic access method [Add to Longdo]
基本ウィンドウ[きほんウィンドウ, kihon uindou] base window [Add to Longdo]
基本サービス[きほんサービス, kihon sa-bisu] basic service [Add to Longdo]
基本[きほんがい, kihongai] non-basic [Add to Longdo]
基本割付け対象体[きほんわりつけたいしょうたい, kihonwaritsuketaishoutai] basic layout object [Add to Longdo]
基本機能[きほんきのう, kihonkinou] basic functionality [Add to Longdo]
基本記号[きほんきごう, kihonkigou] basic symbol [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
基本[きほん, kihon] Grund, Grundlage, Fundament, Norm [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top