Search result for

ลัทธิ

(90 entries)
(0.0448 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลัทธิ-, *ลัทธิ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลัทธิ[N] doctrine, See also: cult, creed, ideology, faith, belief, Syn. ความเชื่อ, หลักการ, แนวคิด, Example: ปราสาทนี้สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาในลัทธิศาสนา, Thai definition: คติความเชื่อถือหรือความคิดเห็น
ลัทธิฮินดู[N] Hinduism
ลัทธิขงจื้อ[N] Confucianism
ลัทธิทุนนิยม[N] capitalism, Example: ขณะนี้เศรษฐกิจโลกถูกครอบงำด้วยลัทธิทุนนิยม ทำให้การแข่งขันกันมีระดับความรุนแรงมากขึ้น, Thai definition: ลัทธินิยมที่แต่ละบุคคลมีสิทธิ์ที่จะถือครองทรัพย์สินและควบคุมกรรมวิธีการผลิตได้โดยตรง
ลัทธิชาตินิยม[N] nationalism
ลัทธิอาณานิคม[N] colonialism
ลัทธิเผด็จการ[N] dictatorship, See also: totalitarianism, Syn. ิเผด็จการ, Example: ผู้นำประเทศใช้ลัทธิเผด็จการบังคับให้คนในชาติคิดและปฏิบัติเหมือนกับตน, Thai definition: การใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด
ลัทธิเสรีนิยม[N] liberalism, Syn. ิเสรีนิยม, Example: ลัทธิเสรีนิยมนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างลัทธิจารีตนิยมกับลัทธิสังคมนิยม
ลัทธิความเชื่อ[N] creed, See also: faith, ideology, credo, belief, doctrine, Example: ศาสนิกชนของทุกศาสนา สามารถประกอบพิธีกรรมตามลัทธิความเชื่อของตนได้อย่างอิสระเสรี, Count unit: ลัทธิ
ลัทธิจารีตนิยม[N] conservatism, Syn. จารีตนิยม, Example: ลัทธิเสรีนิยมนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างลัทธิจารีตนิยมกับลัทธิสังคมนิยม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลัทธิน. คติความเชื่อถือ ความคิดเห็น และหลักการ ที่มีผู้นิยมนับถือและปฏิบัติตามสืบเนื่องกันมา เช่น ลัทธิสังคมนิยม ลัทธิชาตินิยม ลัทธิทุนนิยม.
วาท, วาท-ลัทธิ, ความเห็น.
สุญนิยมลัทธิที่ถือว่าไม่มีอะไรตั้งอยู่อย่างเที่ยงแท้ถาวร
สุญนิยมลัทธิที่ถือว่าคุณค่าทางศีลธรรมจรรยาไม่มี
สุญนิยมลัทธิที่ถือว่าความเจริญก้าวหน้าจะเกิดขึ้นได้ก็โดยวิธีทำลายองค์การทางสังคมที่มีอยู่เดิมให้หมดไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
doctrineลัทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sectลัทธิ, นิกาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vegetarianismลัทธิกินอาหารผัก, ลัทธิมังสวิรัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Sexismลัทธิกีดกันทางเพศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parallelismลัทธิขนาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parallelism, psycho-physicalลัทธิขนานระหว่างกายกับจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
psycho-physical parallelismลัทธิขนานระหว่างกายกับจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hegemonismลัทธิครองความเป็นใหญ่, ลัทธิใช้อำนาจครอบงำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chauvinismลัทธิคลั่งชาติ (ฝรั่งเศส) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
neoclassicismลัทธิคลาสสิกใหม่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic doctrineลัทธิเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Political doctrineลัทธิการเมือง [เศรษฐศาสตร์]
Authoritarianismลัทธิอำนาจนิยม [TU Subject Heading]
Communismลัทธิคอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]
Communism and agricultureลัทธิคอมมิวนิสต์กับเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Communism and Buddhismลัทธิคอมมิวนิสต์กับพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Communism and cultureลัทธิคอมมิวนิสต์กับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Communism and Islamลัทธิคอมมิวนิสต์กับศาสนาอิสลาม [TU Subject Heading]
Communism and religionลัทธิคอมมิวนิสต์กับศาสนา [TU Subject Heading]
Communism and societyลัทธิคอมมิวนิสต์กับสังคม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have conquered the Old Religion. Its warnings mean nothing to me now.ข้าทำลายล้างลัทธิโบราณนั่นไปแล้ว, มันไม่มีความหมายอะไรกับข้าอีก Le Morte d'Arthur (2008)
Uther may not respect the Old Religion, but it is very real.อูเธอร์ไม่สนเรื่องความเชื่อในลัทธิเก่าแก่, แต่มันเป็นเรื่องจริง Le Morte d'Arthur (2008)
At the very heart of the Old Religion lies the magic of life and death itself.แก่นของความเชื่อลัทธิเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมของเวทย์มนต์แห่งชีวิตและความตาย Le Morte d'Arthur (2008)
The Questing Beast is a creature conjured by the powers of the Old Religion.อสูรปริศนาเสกสร้างขึ้นมาจากลัทธิศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ Le Morte d'Arthur (2008)
The Old Religion died out centuries ago.ลัทธิ์เก่านั่นสาปสูปไปนานแล้ว Le Morte d'Arthur (2008)
The Old Religion is the magic of the earth itself.ลัทธิที่ว่านั่นยังคงอยู่ในโลกนี้แหล่ะ Le Morte d'Arthur (2008)
The Beast comes from the Old Religion - the cure must come from there as well.เจ้าสัตว์ร้ายนั้นเกิดมาจากลัทธิ์เก่าแก่, จะรักษาได้ต้องใช้วิธีเดียวกัน Le Morte d'Arthur (2008)
It was said to be the centre of the Old Religion, the focus of its power.ว่ากันว่ามันเป็นศูนย์กลางของลัทธิเก่าแก่ แกนของอำนาจแห่งมัน Le Morte d'Arthur (2008)
We are both creatures of the Old Religion.เราทั้งคู่ต่างก็กำหนดจากลัทธิเก่าแก่ Le Morte d'Arthur (2008)
The Old Religion does not care who lives or dies.ลัทธิศักดิ์สิทธ์ไม่สนหรอกว่าใครจะอยู่หรือตาย Le Morte d'Arthur (2008)
It is not the Old Religion that has done this. It is you.ไม่ใช่ลัทธิศักดิ์สิทธิ์นั่นหรอก แต่เป็นเจ้าต่างหากที่ลงมือ Le Morte d'Arthur (2008)
I am a priestess of the Old Religion.ข้าเป็นผู้สืบทอดแห่งลัทธิศักดิ์สิทธิ์โบราณ Le Morte d'Arthur (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลัทธิ[n.] (latthi) EN: ideology ; faith ; doctrine   FR: idéologie [f] ; doctrine [f] ; croyance [f]
ลัทธิ-[pref.] (latthi-) EN: -ism (suff.)   FR: -isme (suff.)
ลัทธิชนชาติ[n.] (latthi chon chāt) EN: racism   FR: racisme [m]
ลัทธิชาฅินิยม[n. exp.] (latthi chāt niyom) EN: patriotism ; nationalism   FR: patriotisme [m] ; nationalisme [f]
ลัทธินายทุน[n.] (latthi nāi thun) EN: capitalism   FR: capitalisme [f]
ลัทธิปฏิรูป[n. exp.] (latthi patirūp) EN: reformism   FR: réformisme [m]
ลัทธิพฤติกรรม[n.] (latthi phreuttikam) EN: behaviourism   FR: béhaviorisme [m]
ลัทธิสังคมนิยม[n. exp.] (latthi sangkhomniyom) EN: socialism   FR: socialisme [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
radicalism(n) ลัทธิสุดโต่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
activism[N] ลัทธิที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลทางการเมือง
anarchism[N] ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีกฎหมายหรือรัฐบาล
cult[N] ศาสนา, See also: ลัทธิความเชื่อ, ลัทธิ
fascism[N] ลัทธิฟาสซิสต์, See also: ลัทธิชาตินิยมในอิตาลีก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
imperialism[N] ลัทธิจักรวรรดินิยม, See also: นโยบายล่าอาณานิคม, ลัทธิล่าอาณานิคม, Syn. colonialism
irredentism[N] ลัทธิสนับสนุนการเรียกร้องดินแดนคืน (ในอิตาลีปีค.ศ.1878)
ism[N] ลัทธิ
isolationism[N] ลัทธิการอยู่โดดเดี่ยว, See also: ลัทธิโดดเดี่ยว
liberalism[N] ลัทธิเสรีนิยม, Syn. broad-mindedness
Maoism[N] ลัทธิเหมาเซตุง, See also: ลัทธิสังคมนิยมของเหมาเซตุงซึ่งยึดถือหลักการของมาร์กซิสและเลนิน, Syn. communism, Marxism-Leninism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolutism(แอบ' โซทิส' ซึม) n . ลัทธิเบ็ดเสร็จหรือเผด็จการ. -absolutist n.
acommodationism(อะคิมโมเด' ชันนิสซึม) n. ลัทธิโอนอ่อนผ่อนตาม
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
anarchism(แอน' นะคิสซีม) n. ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีกฎหมายหรือรัฐบาล, ลัทธิไม่มีรัฐบาล, อนาธิปไตย
antitheism(แอนทีธี' อิสซีม) n. ลัทธิต่อต้านเทวนิยม
associationism(อะโซชีเอ'เชินนิสซึม) n. ลัทธิเชื่อมโยง -associationist adj.,n.
bill of rightsn. พระราชบัญญัติลัทธิและเสรีภาพของพลเมือง
casualism(แคซ'ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อหรือลัทธิที่เชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นไปโดยบังเอิญ, See also: casualist n.
classicismn. ลัทธิคลาสซิค,กฎเกณฑ์และลักษณะของคลาสซิค, Syn. classicalism

English-Thai: Nontri Dictionary
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก
anarchy(n) อนาธิปไตย,ลัทธิไม่มีรัฐบาล
apostle(n) สาวก,ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้เผยแพร่ลัทธิ
capitalism(n) ลัทธินายทุน,ระบบทุนนิยม
colonialism(n) ลัทธิล่าอาณานิคม,ลัทธิล่าเมืองขึ้น
communism(n) ลัทธิคอมมิวนิสต์
communist(n) ผู้นับถือลัทธิคอมมิวนิสต์
conservatism(n) ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษ์นิยม
creed(n) ลัทธิ,หลักความเชื่อ,ข้อบัญญัติศาสนา
despotism(n) ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราช,อำนาจเผด็จการ,ระบอบเผด็จการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
antitheism (n) ลัทธิต่อต้านเทวนิยม
Dominican (n ) ลัทธิโดมินิกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
optimistisch(adj adv) ซึ่งมองในแง่ดี, ซึ่งมองโลกในแง่ดี, เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ, โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, See also: A. pessimistisch

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top