ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ลัทธิ

   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ลัทธิ-, *ลัทธิ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลัทธิ[N] doctrine, See also: cult, creed, ideology, faith, belief, Syn. ความเชื่อ, หลักการ, แนวคิด, Example: ปราสาทนี้สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาในลัทธิศาสนา, Thai definition: คติความเชื่อถือหรือความคิดเห็น
ลัทธิฮินดู[N] Hinduism
ลัทธิขงจื้อ[N] Confucianism
ลัทธิทุนนิยม[N] capitalism, Example: ขณะนี้เศรษฐกิจโลกถูกครอบงำด้วยลัทธิทุนนิยม ทำให้การแข่งขันกันมีระดับความรุนแรงมากขึ้น, Thai definition: ลัทธินิยมที่แต่ละบุคคลมีสิทธิ์ที่จะถือครองทรัพย์สินและควบคุมกรรมวิธีการผลิตได้โดยตรง
ลัทธิชาตินิยม[N] nationalism
ลัทธิอาณานิคม[N] colonialism
ลัทธิเผด็จการ[N] dictatorship, See also: totalitarianism, Syn. ิเผด็จการ, Example: ผู้นำประเทศใช้ลัทธิเผด็จการบังคับให้คนในชาติคิดและปฏิบัติเหมือนกับตน, Thai definition: การใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด
ลัทธิเสรีนิยม[N] liberalism, Syn. ิเสรีนิยม, Example: ลัทธิเสรีนิยมนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างลัทธิจารีตนิยมกับลัทธิสังคมนิยม
ลัทธิความเชื่อ[N] creed, See also: faith, ideology, credo, belief, doctrine, Example: ศาสนิกชนของทุกศาสนา สามารถประกอบพิธีกรรมตามลัทธิความเชื่อของตนได้อย่างอิสระเสรี, Count unit: ลัทธิ
ลัทธิจารีตนิยม[N] conservatism, Syn. จารีตนิยม, Example: ลัทธิเสรีนิยมนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างลัทธิจารีตนิยมกับลัทธิสังคมนิยม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ลัทธิน. คติความเชื่อถือ ความคิดเห็น และหลักการ ที่มีผู้นิยมนับถือและปฏิบัติตามสืบเนื่องกันมา เช่น ลัทธิสังคมนิยม ลัทธิชาตินิยม ลัทธิทุนนิยม.
วาท, วาท-ลัทธิ, ความเห็น.
สุญนิยมลัทธิที่ถือว่าไม่มีอะไรตั้งอยู่อย่างเที่ยงแท้ถาวร
สุญนิยมลัทธิที่ถือว่าคุณค่าทางศีลธรรมจรรยาไม่มี
สุญนิยมลัทธิที่ถือว่าความเจริญก้าวหน้าจะเกิดขึ้นได้ก็โดยวิธีทำลายองค์การทางสังคมที่มีอยู่เดิมให้หมดไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
doctrineลัทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sectลัทธิ, นิกาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vegetarianismลัทธิกินอาหารผัก, ลัทธิมังสวิรัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Sexismลัทธิกีดกันทางเพศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parallelismลัทธิขนาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parallelism, psycho-physicalลัทธิขนานระหว่างกายกับจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
psycho-physical parallelismลัทธิขนานระหว่างกายกับจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hegemonismลัทธิครองความเป็นใหญ่, ลัทธิใช้อำนาจครอบงำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chauvinismลัทธิคลั่งชาติ (ฝรั่งเศส) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
neoclassicismลัทธิคลาสสิกใหม่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic doctrineลัทธิเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Political doctrineลัทธิการเมือง [เศรษฐศาสตร์]
Authoritarianismลัทธิอำนาจนิยม [TU Subject Heading]
Communismลัทธิคอมมิวนิสต์ [TU Subject Heading]
Communism and agricultureลัทธิคอมมิวนิสต์กับเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Communism and Buddhismลัทธิคอมมิวนิสต์กับพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Communism and cultureลัทธิคอมมิวนิสต์กับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Communism and Islamลัทธิคอมมิวนิสต์กับศาสนาอิสลาม [TU Subject Heading]
Communism and religionลัทธิคอมมิวนิสต์กับศาสนา [TU Subject Heading]
Communism and societyลัทธิคอมมิวนิสต์กับสังคม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It takes all sorts.ลัทธิฟาสซิสต์คือสิ่งที่คุณ เติบโตออกมาจาก How I Won the War (1967)
Thank you, sir, for not holding fascism against me.ขอบคุณครับ ไม่ถือลัทธิฟาสซิสต์กับฉัน ฉันเป็นเพื่อนที่ดีของมอสลีย์ How I Won the War (1967)
-So is the future of science, with that rabble-rouser fomenting a senseless military adventure.อนาคตวิทยาการก็มีภัย เพราะพวกนักปฏิวัติบ้าลัทธิทางการทหาร Beneath the Planet of the Apes (1970)
Northern Italy, during the Nazi-Fascist occupationค.ศ. 1944-45 ทางเหนือของอิตาลี่ ในช่วงที่ถูกยึดโดยลัทธิฟาสซิสต์ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We Fascists are the only true anarchistsเราผู้ยึดถือลัทธิฟาสซิสคือ true anarchists เท่านั้น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Our Taoist shrines can be found all over the world.แท่นบูชาของลัทธิเต๋าสามารถพบเห็นได้ทั่วไป. Return of the Condor Heroes (1983)
I have heard the evil stories of the Thuggee cult.ผมเคยได้ยินเรื่องราวความชั่วร้ายของลัทธิทักกี Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Well, they're more like some crazy cult than onlookers.เอาล่ะพวกที่เหลือ เป็นกลุ่มคลั่งลัทธิและไทมุง Akira (1988)
You're as sectarian as your mother. You can't understand.เธอเองก็เป็นพวกคลั่งลัทธิแบบแม่เธอ ไม่เข้าใจหรอก Wild Reeds (1994)
When does fiction become religion?นิยายเรื่องนี้เป็นลัทธิตั้งแต่เมื่อไหร่ In the Mouth of Madness (1994)
With religion in general?ด้วยลัทธิทั่วๆไป In the Mouth of Madness (1994)
Religion seeks discipline through fear... yet doesn't understand the true nature of creation.ลัทธินั่นแหละที่แสวงหาบทเรียนให้กับความกลัว พูดแบบนี้คงจะไม่เข้าใจ ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตล่ะสิ In the Mouth of Madness (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลัทธิ[n.] (latthi) EN: ideology ; faith ; doctrine   FR: idéologie [f] ; doctrine [f] ; croyance [f]
ลัทธิ-[pref.] (latthi-) EN: -ism (suff.)   FR: -isme (suff.)
ลัทธิชนชาติ[n.] (latthi chon chāt) EN: racism   FR: racisme [m]
ลัทธิชาฅินิยม[n. exp.] (latthi chāt niyom) EN: patriotism ; nationalism   FR: patriotisme [m] ; nationalisme [f]
ลัทธินายทุน[n.] (latthi nāi thun) EN: capitalism   FR: capitalisme [f]
ลัทธิปฏิรูป[n. exp.] (latthi patirūp) EN: reformism   FR: réformisme [m]
ลัทธิพฤติกรรม[n.] (latthi phreuttikam) EN: behaviourism   FR: béhaviorisme [m]
ลัทธิสังคมนิยม[n. exp.] (latthi sangkhomniyom) EN: socialism   FR: socialisme [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
radicalism(n) ลัทธิสุดโต่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
activism[N] ลัทธิที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลทางการเมือง
anarchism[N] ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีกฎหมายหรือรัฐบาล
cult[N] ศาสนา, See also: ลัทธิความเชื่อ, ลัทธิ
fascism[N] ลัทธิฟาสซิสต์, See also: ลัทธิชาตินิยมในอิตาลีก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
imperialism[N] ลัทธิจักรวรรดินิยม, See also: นโยบายล่าอาณานิคม, ลัทธิล่าอาณานิคม, Syn. colonialism
irredentism[N] ลัทธิสนับสนุนการเรียกร้องดินแดนคืน (ในอิตาลีปีค.ศ.1878)
ism[N] ลัทธิ
isolationism[N] ลัทธิการอยู่โดดเดี่ยว, See also: ลัทธิโดดเดี่ยว
liberalism[N] ลัทธิเสรีนิยม, Syn. broad-mindedness
Maoism[N] ลัทธิเหมาเซตุง, See also: ลัทธิสังคมนิยมของเหมาเซตุงซึ่งยึดถือหลักการของมาร์กซิสและเลนิน, Syn. communism, Marxism-Leninism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolutism(แอบ' โซทิส' ซึม) n . ลัทธิเบ็ดเสร็จหรือเผด็จการ. -absolutist n.
acommodationism(อะคิมโมเด' ชันนิสซึม) n. ลัทธิโอนอ่อนผ่อนตาม
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
anarchism(แอน' นะคิสซีม) n. ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีกฎหมายหรือรัฐบาล, ลัทธิไม่มีรัฐบาล, อนาธิปไตย
antitheism(แอนทีธี' อิสซีม) n. ลัทธิต่อต้านเทวนิยม
associationism(อะโซชีเอ'เชินนิสซึม) n. ลัทธิเชื่อมโยง -associationist adj.,n.
bill of rightsn. พระราชบัญญัติลัทธิและเสรีภาพของพลเมือง
casualism(แคซ'ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อหรือลัทธิที่เชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นไปโดยบังเอิญ, See also: casualist n.
classicismn. ลัทธิคลาสซิค,กฎเกณฑ์และลักษณะของคลาสซิค, Syn. classicalism

English-Thai: Nontri Dictionary
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก
anarchy(n) อนาธิปไตย,ลัทธิไม่มีรัฐบาล
apostle(n) สาวก,ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้เผยแพร่ลัทธิ
capitalism(n) ลัทธินายทุน,ระบบทุนนิยม
colonialism(n) ลัทธิล่าอาณานิคม,ลัทธิล่าเมืองขึ้น
communism(n) ลัทธิคอมมิวนิสต์
communist(n) ผู้นับถือลัทธิคอมมิวนิสต์
conservatism(n) ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษ์นิยม
creed(n) ลัทธิ,หลักความเชื่อ,ข้อบัญญัติศาสนา
despotism(n) ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราช,อำนาจเผด็จการ,ระบอบเผด็จการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
antitheism (n) ลัทธิต่อต้านเทวนิยม
Dominican (n ) ลัทธิโดมินิกัน
neoliberalism (n ) ลัทธิเสรีนิยมใหม่

German-Thai: Longdo Dictionary
optimistisch(adj adv) ซึ่งมองในแง่ดี, ซึ่งมองโลกในแง่ดี, เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ, โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, See also: A. pessimistisch

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top