ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demolish

D IH0 M AA1 L IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demolish-, *demolish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demolish(vt) รื้อถอน, See also: ทำลาย, Syn. destroy, devastate, wreck

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demolish(ดิมอล'ลิช) vt. รื้อ (สิ่งก่อสร้าง) , ทำลาย, โค่น, See also: demolisher n. demolishment n., Syn. destroy

English-Thai: Nontri Dictionary
demolish(vt) รื้อ, ทำลาย, โค่น, ล้ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're now going to totally demolish that car.ตอนนี้คุณจะรื้อถอนรถยนต์นั้นโดยสิ้นเชิง The Blues Brothers (1980)
I'll demolish the bastard.ฉันจะจัดการเอง Dasepo Naughty Girls (2006)
Demolish it, blow it up.ทำลายมัน ระเบิดมัน An Inconvenient Truth (2006)
And just to demolish it, แต่ผมกลับ Resistance Is Futile (2007)
Violence has broken out in the Middle East as militants accuse the United States of launching American missiles to demolish a village in Baluchistan, killing innocent civilians.ความรุนแรงได้ปะทุขึ้น ในตะวันออกกลางเมื่อทหารอาสาได้กล่าวหาว่า สหรัฐอเมริกา Eagle Eye (2008)
He can't get in to demolish an old warehouse.คนดูแลโกดังเก็บของที่นั่นไม่ได้ไปตรวจนานแล้ว Episode #2.4 (2008)
They are going to demolish the houses.พวกเขาจะรื้อถอนบ้านพวกนี้. Episode #1.8 (2008)
We were ordered to demolish this place by today.เราต้องทำเพราะเบื้องบนสั่งมา Episode #1.19 (2009)
You don't know if that witch will demolish it or kick you out in the middle of the night.ใครจะไปรู้ยัยแม่มดนั่นอาจจะมาพังบ้านเธออีกก็ได้? เพื่ออะไร? Episode #1.22 (2009)
Now you can demolish your Soviet-style cyclotron and build the large Hadron Collider.ตอนนี้เธอทำลายรูปแบบของ หมาก เธอ และสร้างเครื่องชนอนุภาคขนาดใหญ่ The Guitarist Amplification (2009)
DON'T DEMOLISH OUR CLUBHOUSEอย่าทำลายอาคารสโมสรของเรา From Up on Poppy Hill (2011)
Want to demolish something?ต้องการที่จะทำลายอะไร? From Up on Poppy Hill (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demolishBy demolishing buildings of bygone times, we wipe out every trace of the past forever.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รื้อ(v) dismantle, See also: demolish, pull down, disassemble, take to pieces, strip, Syn. รื้อถอน, Ant. สร้าง, Example: กุฏิบางหลังเป็นเรือนของชาวบ้านรื้อมาถวาย, Thai Definition: ทำให้เสียรูปเดิมโดยแยกหรือถอดส่วนประกอบออกมา
ส่ำเสีย(v) demolish, See also: devastate, damage, Syn. เสียหาย, ยับเยิน, Thai Definition: เสียหายอย่างป่นปี้ไม่มีชิ้นดี
ทำลาย(v) destroy, See also: demolish, damage, Syn. รื้อ, โค่น, กำจัด, ขจัด, ทำลายล้าง, Ant. ทะนุ, บำรุง, รักษา, บำรุงรักษา, Example: เราไม่ควรทำลายของสาธารณะ, Thai Definition: อาการที่ทำให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย, ทำให้พัง, ทำให้ฉิบหาย, ทำให้หมดสิ้นไป
รื้อถอน(v) pull down, See also: demolish, remove(obstacles), Example: เมื่อมีการก่อสร้างเป็นโรงเรียนขึ้นมา ซากโบราณสถานต่างๆ ก็ถูกรื้อถอนออกไปจนหมดสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มลาย[malāi] (v) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die  FR: détruire ; anéantir ; ruiner
ผลาญ[phlān] (v) EN: destroy ; ravage ; despoil ; ruin ; demolish ; wreck  FR: dévaster ; ravager
รื้อ[reū] (v) EN: dismantle ; pull down ; demolish ; disassemble ; strip ; tera down  FR: démonter ; démolir ; démanteler
ทำลาย[thamlāi] (v) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack  FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEMOLISH D IH0 M AA1 L IH0 SH
DEMOLISHED D IH0 M AA1 L IH0 SH T
DEMOLISHES D IH0 M AA1 L IH0 SH AH0 Z
DEMOLISHING D IH0 M AA1 L IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demolish (v) dˈɪmˈɒlɪʃ (d i1 m o1 l i sh)
demolished (v) dˈɪmˈɒlɪʃt (d i1 m o1 l i sh t)
demolishes (v) dˈɪmˈɒlɪʃɪz (d i1 m o1 l i sh i z)
demolishing (v) dˈɪmˈɒlɪʃɪŋ (d i1 m o1 l i sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
解体[かいたい, kaitai] (n, vs) (1) disassembly; dismantling; deconstruction; dissolution; demolishing; (adj-f) (2) (obsc) dissection (i.e. postmortem); (P) #3,651 [Add to Longdo]
跡地[あとち, atochi] (n) site (of a demolished building) #4,149 [Add to Longdo]
粉砕[ふんさい, funsai] (n, vs) pulverization; pulverisation; smashing; demolishing; (P) #18,784 [Add to Longdo]
壊す(P);毀す[こわす, kowasu] (v5s, vt) (1) to break; to destroy; to demolish; (2) to wreck; to ruin; to spoil; to damage; (3) to break (a bill, etc.); (P) [Add to Longdo]
取っ払う[とっぱらう, topparau] (v5u) (See 取り払う) to clear away; to remove; to demolish [Add to Longdo]
取り壊す;取り毀す;取壊す;取毀す[とりこわす, torikowasu] (v5s, vt) to demolish; to tear or pull down [Add to Longdo]
取り払い;取払い[とりはらい, toriharai] (n) removing; clearing (away); demolishing [Add to Longdo]
取り払う;取払う;とり払う[とりはらう, toriharau] (v5u, vt) to clear away; to remove; to demolish [Add to Longdo]
取り崩す;取崩す[とりくずす, torikuzusu] (v5s, vt) to demolish; to take away until nothing remains [Add to Longdo]
半潰れ[はんつぶれ, hantsubure] (n) half demolished [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demolish \De*mol"ish\, v. t. [imp. & p. p. {Demolished}; p. pr.
   & vb. n. {Demolishing}.] [F. d['e]molir, fr. L. demoliri, p.
   p. demolitus; de- + moliri to set a thing in motion, to work,
   construct, from moles a huge mass or structure. See {Mole} a
   mound, and {Finish}.]
   To throw or pull down; to raze; to destroy the fabric of; to
   pull to pieces; to ruin; as, to demolish an edifice, or a
   wall.
   [1913 Webster]
 
      I expected the fabric of my book would long since have
      been demolished, and laid even with the ground.
                          --Tillotson.
 
   Syn: To {Demolish}, {Overturn}, {Destroy}, {Dismantle},
     {Raze}. That is overturned or overthrown which had stood
     upright; that is destroyed whose component parts are
     scattered; that is demolished which had formed a mass or
     structure; that is dismantled which is stripped of its
     covering, as a vessel of its sails, or a fortress of its
     bastions, etc.; that is razed which is brought down
     smooth, and level to the ground. An ancient pillar is
     overturned or overthrown as the result of decay; a city
     is destroyed by an invasion of its enemies; a monument,
     the walls of a castle, a church, or any structure, real
     or imaginary, may be demolished; a fortress may be
     dismantled from motives of prudence, in order to render
     it defenseless; a city may be razed by way of
     punishment, and its ruins become a memorial of
     vengeance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demolish
   v 1: destroy completely; "the wrecking ball demolished the
      building"; "demolish your enemies"; "pulverize the
      rebellion before it gets out of hand" [syn: {demolish},
      {pulverize}, {pulverise}]
   2: humiliate or depress completely; "She was crushed by his
     refusal of her invitation"; "The death of her son smashed
     her" [syn: {crush}, {smash}, {demolish}]
   3: defeat soundly; "The home team demolished the visitors" [syn:
     {demolish}, {destroy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top