Search result for

bise

(80 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bise-, *bise*
Possible hiragana form: びせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bisect[VT] แบ่งออกเป็นสองส่วน, See also: ตัดขวาง, ตัดแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน, Syn. dichotomize, split
bisexual[ADJ] ที่ตอบสนองต่อทั้งเพศหญิงและเพศชาย, Syn. bi
bisexual[ADJ] ที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ, Syn. androgynous, hermaphroditic
bisexual[N] คนที่ตอบสนองต่อทั้งเพศหญิงและเพศชาย, Syn. bi
bisexual[ADJ] ที่มีสองเพศในตัวเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bisectvt.,vi. แบ่งออกเป็นสองส่วน,, See also: bisection n.
bisector(ไบเซค'เทอะ) n. เส้นหรือแนวที่แบ่งมุมหรือส่วน
bisexual(ไบเซค'ชวล) adj.,n. มีสองเพศ,กะเทย, See also: bisexualism,bisexuality n., Syn. hermaphroditic

English-Thai: Nontri Dictionary
bisect(vt) แบ่งครึ่ง
bisexual(adj) มีสองเพศ
bisexual(n) กะเทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bisectแบ่งครึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bisected-แบ่งสอง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bisection methodวิธีแบ่งครึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bisection search; binary searchการค้นหาแบบทวิภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bisectorตัวแบ่งครึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bisector of dihedral angleระนาบแบ่งครึ่งมุมสองหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bisector of line segmentจุดแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bisector of plane angleเส้นแบ่งครึ่งมุมระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bisegmentส่วนแบ่งครึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
biserial-สองแถว, -สองชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bisexualรักสองเพศ,มีความสัมพันธ์ได้ทั้งสองเพศ,รักร่วมเพศที่สามารถแต่งงานกับเพศตรงข้ามได้ [การแพทย์]
Bisexuality in marriageรักร่วมสองเพศในการสมรส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why don't we call it bisexidrine?ทำไมเราไม่เรียกมันว่าbisexidrine? Adverse Events (2008)
Bisexidrine is designed as an anticoagulant.Bisexideinได้ถูกออกแบบมาให้มีผลต่อต้านการแข็งตัวของเลือด Adverse Events (2008)
You're bisexual.คุณเป็นไบเซ็กซ์ช่วล Lucky Thirteen (2008)
I put the bisexual chick on that.ฉันเสนอสาวไบเซ็กช่วลให้แล้ว Dying Changes Everything (2008)
- what's your face, the, uh, bisexual?ใครที่เป็นพวก... ไบเซ็กส์ชวล Loyal and True (2008)
And most girls probably think I'm like some kind of bisexual gay or somethin'.หญิงส่วนใหญ่คิดว่าผมเป็นพวก ชอบไม้ป่าเดียวกัน อะไรแบบนั้น Release Me (2009)
It makes you bisexual. If we have to kick your ass to make you understand that, our schedules are wide open.ถ้าอยากให้เราเตะตูด ให้นายเข้าใจ เราว่างตลอดนะ Theatricality (2010)
Perpendicular bisectors reveal the center.6.5 มิลลิเมตร ขนาดเท่ากับลำกล้องปืนไรเฟิลของออสวอลด์ The Proof in the Pudding (2010)
A particularly virulent strain of monkey flu has arrived in Ohio from Borneo, where it had been festering in a small clutch of loud, bisexual primates, not unlike your very Glee Club.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไข้หวัดลิงสายพันธุ์รุนแรง ที่เข้ามาถึงโอไฮโอ้มาจากบอร์เนียว ที่ๆมีแต่หนอง เกาะติดบนตัวพวกลิงสองเพศ ที่ชอบส่งเสียงดัง The Substitute (2010)
Bisexual's a term that gay guys in high school use when they want to hold hands with girls and feel like a normal person for a change.ตอนที่อยากจับมือสาว และก็ทำให้รู้สึกเหมือน เป็นคนปกติ เพื่อจะเปลี่ยน โว้ เดี๋ยว เดี๋ยว Blame It on the Alcohol (2011)
- And I know that you're bisexual, I know that...-ฉันรู้ว่าเธอเป็นไบ ฉันรู้ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Otherwise, you might as well make it bisexual, so it won't have needs.ไม่งั้น คุณอาจทำให้มันไม่มีอารมณ์ทางเพศ City Hunter (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต๋ว[N] homosexual, See also: bisexual person, hermaphrodite, Syn. กะเทย, ตุ๊ด, Example: ผู้ชายคนนี้มีกริยาท่าทางเหมือนพวกแต๋ว, Thai definition: เรียกผู้ชายที่ทำกริยากระตุ้งกระติ้ง, Notes: (สแลง)
กะเทย[N] hermaphrodite, See also: bisexual person, Example: กะเทยส่วนใหญ่ชอบแต่งกายคล้ายผู้หญิง, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีจิตใจและกิริยาอาการตรงข้ามกับเพศของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect   FR: morceler ; démembrer
บาก[v.] (bāk) EN: bevel ; chip off   FR: entailler ; biseauter ; tailler en biseau ; encocher
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
นกพิราบป่า[n. exp.] (nok phirāp pā) EN: Rock Pigeon ; Rock Dove ; Common Pigeon   FR: Pigeon biset [m] ; Pigeon de ville [m] ; Biset franc [m] ; Biset commun [m] ; Pigeon de roche [m]
แยก[v.] (yaēk) EN: separate ; split ; divide ; be separated ; spread apart ; part ; bisect   FR: dissocier ; séparer ; désunir ; diviser ; décomposer ; rompre ; se séparer

CMU English Pronouncing Dictionary
BISE    B AY1 Z
BISEK    B IH1 S IH0 K
BISEL    B IH1 S AH0 L
BISER    B AY1 Z ER0
BISESI    B IH2 S EH1 S IY0
BISEXUAL    B AY2 S EH1 K SH UW0 AH0 L
BISEXUALS    B AY2 S EH1 K SH UW0 AH0 L Z
BISEXUALITY    B AY2 S EH0 K SH UW0 AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bisect    (v) (b ai1 s e1 k t)
bisects    (v) (b ai1 s e1 k t s)
bisected    (v) (b ai1 s e1 k t i d)
bisexual    (n) (b ai2 s e1 k sh u@ l)
bisecting    (v) (b ai1 s e1 k t i ng)
bisection    (n) (b ai1 s e1 k sh @ n)
bisexuals    (n) (b ai2 s e1 k sh u@ l z)
bisexuality    (n) (b ai2 s e k sh u a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bisektionsverfahren {n} [math.]bisection method [Add to Longdo]
Bisektor {m} | Bisektoren {pl}bisector | bisectors [Add to Longdo]
bisexuell; zweigeschlechtig; zwitterhaftbisexual [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テレビセット[, terebisetto] (n) television set [Add to Longdo]
バイ[, bai] (adv) (1) by; (int) (2) (See バイバイ・1) bye; (n) (3) (abbr) (See バイセクシュアル) bisexual; (P) [Add to Longdo]
バイセクシュアル;バイセクシャル[, baisekushuaru ; baisekusharu] (n,adj-no,adj-na) bisexual [Add to Longdo]
ホワイトスポットダムゼルフィッシュ[, howaitosupottodamuzerufisshu] (n) Hawaiian dascyllus (Dascyllus albisella); whitespot damselfish [Add to Longdo]
因美線[いんびせん, inbisen] (n) Inbi Line (East Okayama Railway) [Add to Longdo]
花火線香[はなびせんこう, hanabisenkou] (n) (rare version) (See 線香花火) toy fireworks; sparklers [Add to Longdo]
丸一[まるいち, maruichi] (n) bisected-circle seal [Add to Longdo]
軍備制限[ぐんびせいげん, gunbiseigen] (n) limitation of armaments [Add to Longdo]
芸備線[げいびせん, geibisen] (n) Geibi Line (Hiroshima-North Okayama Railway) [Add to Longdo]
蛇皮線[じゃびせん, jabisen] (n) (col) (See 三線) sanshin (Okinawan traditional three-stringed instrument; precursor to the shamisen) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
双性恋[shuāng xìng liàn, ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] bisexual; bisexuality [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
属性定義並び宣言[ぞくせいていぎならびせんげん, zokuseiteiginarabisengen] attribute definition list declaration [Add to Longdo]
属性並び宣言[ぞくせいならびせんげん, zokuseinarabisengen] attribute (definition) list declaration [Add to Longdo]
並び線[ならびせん, narabisen] alignment line [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
微生物[びせいぶつ, biseibutsu] Mikrobe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bice \Bice\, Bise \Bise\, n. [F. bis, akin to It. bigio light
   gray, tawny.] (Paint.)
   A pale blue pigment, prepared from the native blue carbonate
   of copper, or from smalt; -- called also {blue bice}.
   [1913 Webster]
 
   {Green bice} is prepared from the blue, by adding yellow
    orpiment, or by grinding down the green carbonate of
    copper. --Cooley. --Brande & C.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bise \Bise\, n. [F.]
   A cold north wind which prevails on the northern coasts of
   the Mediterranean and in Switzerland, etc.; -- nearly the
   same as the mistral.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bise \Bise\, n. (Paint.)
   See {Bice}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bise
   n 1: a dry cold north wind in southeastern France [syn: {bise},
      {bize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top