ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hedonistic

HH IY2 D AH0 N IH1 S T IH0 K   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hedonistic-, *hedonistic*
English-Thai: Longdo Dictionary
hedonistic(adj) เป็นคนเจ้าสำราญ, R. hedonist

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The passion to build has cooled and the joy of reconstruction forgotten, and now it's just a garbage heap made up of hedonistic fools.หนทางแห่งการสร้างสรรค์มันช่างเยี่ยมยอด และ เพลิดเพลินไปกับการประกอบเรื่องราวใหม่ และ ตอนนี้มันกลายเป็นขยะที่สร้างขึ้นมากมาย จากความพอใจบนความโง่เขลา Akira (1988)

CMU English Pronouncing Dictionary
HEDONISTIC HH IY2 D AH0 N IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hedonistic (j) hˌiːdənˈɪstɪk (h ii2 d @ n i1 s t i k)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hedonistic \Hed`o*nis"tic\, a.
   Same as {Hedonic}, 2.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hedonistic
   adj 1: devoted to pleasure; "a hedonic thrill"; "lives of
       unending hedonistic delight"; "epicurean pleasures" [syn:
       {hedonic}, {hedonistic}, {epicurean}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top