ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antagonistic

AE0 N T AE2 G AH0 N IH1 S T IH0 K   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antagonistic-, *antagonistic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antagonistic[ADJ] ซึ่งเป็นปฏิปักษ์, See also: ซึ่งเป็นศัตรู, ซึ่งเป็นปรปักษ์, Syn. opposing, hostile, inimical

English-Thai: Nontri Dictionary
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antagonistic drugยาปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagonisticแอนตาโกนิสติก, ทำงานค้านกัน, ออกฤทธิ์ต้านกัน [การแพทย์]
Antagonistic Actionการออกฤทธิ์ต้านกัน [การแพทย์]
Antagonistic Groupsกล้ามเนื้อกลุ่มต่างๆซึ่งทำงานต้าน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His character is very antagonisticบุคลิกของเขาดูตรงกันข้ามมาก Iljimae (2008)
Less antagonistic.ทำให้เราไม่ถูกกันน้อยลง Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
Look, this doesn't have to be antagonistic.นี่คุณ ไม่เคยต้องทำตัวต่อต้านกันเลย On the Fence (2011)
Sheriff, I'm not being antagonistic.นายอำเภอครับ ผมไม่ใช่ศัตรู Pay It Forward (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antagonisticThe two countries are antagonistic to each other.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่กินเส้น[X] (mai kin sen) EN: antagonistic ; hate to see each other   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTAGONISTIC    AE0 N T AE2 G AH0 N IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antagonistic    (j) ˈæntˌægənˈɪstɪk (a1 n t a2 g @ n i1 s t i k)
antagonistically    (a) ˈəntˌægənˈɪstɪkliː (@1 n t a2 g @ n i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] antagonistic; laboring hard; pressed, #17,986 [Add to Longdo]
对抗性[duì kàng xìng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] antagonistic, #40,940 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
尻を捲る;尻をまくる[しりをまくる;けつをまくる, shiriwomakuru ; ketsuwomakuru] (exp,v5r) to abandon a humble attitude and get on one's high horse; suddenly to assume an antagonistic attitude [Add to Longdo]
対立意見[たいりついけん, tairitsuiken] (n) conflicting (opposite, contrasting) opinion; antagonistic view [Add to Longdo]
対立感情[たいりつかんじょう, tairitsukanjou] (n) feeling of antipathy (rivalry); antagonistic sentiment [Add to Longdo]
天邪鬼;天の邪鬼;天邪久[あまのじゃく, amanojaku] (adj-na,n,adj-no) (1) perverse or cussed person; contrarian; (2) antagonistic demon in Japanese folklore; (3) demon under the feet of temple guardian statues [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antagonistic \An*tag`o*nis"tic\, Antagonistical
 \An*tag`o*nis"tic*al\, a.
   Opposing in combat, combating; contending or acting against;
   as, antagonistic forces. -- {An*tag`o*nis"tic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
      They were distinct, adverse, even antagonistic.
                          --Milman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antagonistic
   adj 1: indicating opposition or resistance [syn: {antagonistic},
       {counter}]
   2: characterized by antagonism or antipathy; "slaves
     antagonistic to their masters"; "antipathetic factions within
     the party" [syn: {antagonistic}, {antipathetic},
     {antipathetical}]
   3: arousing animosity or hostility; "his antagonistic
     brusqueness"; "Europe was antagonistic to the Unites States"
     [ant: {conciliative}, {conciliatory}]
   4: used especially of drugs or muscles that counteract or
     neutralize each other's effect [syn: {antagonistic},
     {incompatible}] [ant: {interactive}, {synergistic}]
   5: incapable of harmonious association

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top