ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antagonistic

AE0 N T AE2 G AH0 N IH1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antagonistic-, *antagonistic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antagonistic(adj) ซึ่งเป็นปฏิปักษ์, See also: ซึ่งเป็นศัตรู, ซึ่งเป็นปรปักษ์, Syn. opposing, hostile, inimical

English-Thai: Nontri Dictionary
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน, เป็นศัตรูกัน, ไม่ถูกกัน, ตรงข้ามกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antagonistic drugยาปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagonisticแอนตาโกนิสติก, ทำงานค้านกัน, ออกฤทธิ์ต้านกัน [การแพทย์]
Antagonistic Actionการออกฤทธิ์ต้านกัน [การแพทย์]
Antagonistic Groupsกล้ามเนื้อกลุ่มต่างๆซึ่งทำงานต้าน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antagonisticThe two countries are antagonistic to each other.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่กินเส้น[mai kin sen] (x) EN: antagonistic ; hate to see each other

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANTAGONISTIC AE0 N T AE2 G AH0 N IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antagonistic (j) ˈæntˌægənˈɪstɪk (a1 n t a2 g @ n i1 s t i k)
antagonistically (a) ˈəntˌægənˈɪstɪkliː (@1 n t a2 g @ n i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] antagonistic; laboring hard; pressed, #17,986 [Add to Longdo]
对抗性[duì kàng xìng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] antagonistic, #40,940 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
尻を捲る;尻をまくる[しりをまくる;けつをまくる, shiriwomakuru ; ketsuwomakuru] (exp, v5r) to abandon a humble attitude and get on one's high horse; suddenly to assume an antagonistic attitude [Add to Longdo]
対立意見[たいりついけん, tairitsuiken] (n) conflicting (opposite, contrasting) opinion; antagonistic view [Add to Longdo]
対立感情[たいりつかんじょう, tairitsukanjou] (n) feeling of antipathy (rivalry); antagonistic sentiment [Add to Longdo]
天邪鬼;天の邪鬼;天邪久[あまのじゃく, amanojaku] (adj-na, n, adj-no) (1) perverse or cussed person; contrarian; (2) antagonistic demon in Japanese folklore; (3) demon under the feet of temple guardian statues [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antagonistic \An*tag`o*nis"tic\, Antagonistical
 \An*tag`o*nis"tic*al\, a.
   Opposing in combat, combating; contending or acting against;
   as, antagonistic forces. -- {An*tag`o*nis"tic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
      They were distinct, adverse, even antagonistic.
                          --Milman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antagonistic
   adj 1: indicating opposition or resistance [syn: {antagonistic},
       {counter}]
   2: characterized by antagonism or antipathy; "slaves
     antagonistic to their masters"; "antipathetic factions within
     the party" [syn: {antagonistic}, {antipathetic},
     {antipathetical}]
   3: arousing animosity or hostility; "his antagonistic
     brusqueness"; "Europe was antagonistic to the Unites States"
     [ant: {conciliative}, {conciliatory}]
   4: used especially of drugs or muscles that counteract or
     neutralize each other's effect [syn: {antagonistic},
     {incompatible}] [ant: {interactive}, {synergistic}]
   5: incapable of harmonious association

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top