Search result for

crease

(73 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crease-, *crease*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crease[VT] ทำให้เป็นรอยพับ
crease[VI] เป็นรอยพับ
crease[N] รอยพับ, See also: รอยจีบ, Syn. pleat, ridge
crease[N] รอยย่น, See also: รอยยับ, Syn. wrinkle
crease[SL] ตูด
creased[ADJ] ที่มีรอยยับ, Syn. ridged, folded, Ant. flat, smooth
crease up[PHRV] ทำให้ยับ, See also: ทำให้ย่น
crease up[PHRV] ย่น (หน้า), See also: เบะ (หน้า)
crease up[PHRV] อดหัวเราะไม่ได้, See also: หยุดหัวเราะไม่ได้, Syn. double up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crease(ครีส) {creased,creasing,creases} n. รอยพับ,รอยจีบ,รอยย่น,รอยรีด,รอยยับ vt. ทำให้เป็นรอยพับ (รอยจีบ/รอยรีด/รอยยับ) vi. เป็นรอยย่น,เป็นรอยจีบ
decrease(ดีครีส') vi.,n. (การ) ลดลง,บรรเทา vt. ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ปริมาณที่ลดลง, Syn. lessen
increase(อินคริส') vt., vi. เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, เพิ่มพูน. -n. (อิน'ครีส) การเพิ่มมากขึ้น, การเพิ่มพูน, ผลจากการเพิ่มพูน, ผลิตผล, ผลกำไร, ดอกเบี้ย., See also: increasable adj. increasingly adv. increaser n., Syn. addition

English-Thai: Nontri Dictionary
crease(n) รอยย่น,รอยจีบ,รอยพับ,รอยยับ
crease(vt) ทำให้ย่น,ทำให้เป็นจีบ,ทำให้เป็นรอยพับ
decrease(n) การบรรเทา,ความลดลง
decrease(vi,vt) บรรเทา,ลดน้อยลง,สั้นลง
increase(n) การเพิ่ม,การทวีคูณ,สิ่งที่เพิ่ม,ดอกเบี้ย,ผลกำไร
increase(vi) เพิ่มขึ้น,ทวี,เพิ่มพูน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creasesรอยย่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You barely have a line, a crease.คุณแทบไม่มีริ้วรอยสักนิด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Why don't you and Mr. Creaser join us for group?คุณกับคุณครีเซอร์มารวมกลุ่มกับเราสิ Sam, Interrupted (2010)
Creases in the arms, a few moth holes, and it was big.- รอยย่นบนแขน มีรอยมอดกัด และตัวใหญ่เกิน Signals Crossed (2010)
Wait till she sees the crease in my jeans.รอให้แม่เธอเห็นรอยยับบนกางเกงยีนส์ฉันก่อนละกัน Salt Meets Wound (2011)
What do you want me to do? Crease?แล้วจะให้ทำไง ไม่งั้นก็ยับหมดสิยะ Give Me the Blame (2012)
Martin Creaser.มาร์ติน ครีเซอร์ Citizen Fang (2012)
I thought you said Martin Creaser.ฉันคิดว่านายพูดว่า "มาร์ติน" ครีเซอร์ Citizen Fang (2012)
Well, it's the creases, isn't it?อืม นั่นมันรอยยับใช่มั้ย? His Last Vow (2014)
The two creases down the front.รอยยับสองรอยตรงด้านหน้า His Last Vow (2014)
The old man was gray and wrinkled, with deep furrows in the back of his neck... ... and his hands had the deep, creased scars from handling heavy fish on the cords.ชายชราเป็นสีเทาและรอยย่น ร่องลึกในด้านหลังของคอของ เขา และมือของเขามีความลึกรอย แผลเป็นรอยพับ The Old Man and the Sea (1958)
The creases did not show so much when the old man was asleep.รอยยับที่รีดไม่ได้แสดงมาก เมื่อชายชราคนหนึ่งกำลังนอน หลับ The Old Man and the Sea (1958)
I want a batting crease four feet from here, Gripweed.ฉันต้องการตีลูกสี่เท้าจากที่นี่ กริปวีด สปูล ใส่ตอไม้ที่นี่ How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creaseThis dress creases easily.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
เจริญเติบโต[v. exp.] (jaroēn-toēptō) EN: grow up ; develop ; grow ; increase   FR: grandir ; croître ; se développer
เจริญวัย[v. exp.] (jaroēnwai) EN: grow up ; develop ; increase ; grow into   FR: se développer
จีบ[v.] (jīp) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds   FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence   FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
การขึ้นราคา[n. exp.] (kān kheun rākhā) EN: increasing ; raising the price ; mark-up ; increase in prices   FR: hausse des prix [f]
การลด[n.] (kān lot) EN: cut ; decrease   FR: réduction [f] ; diminution [f]
การลดค่าร้อยละ[n. exp.] (kān lot khā røila) EN: percentage decrease   
การลดลง[n. exp.] (kān lotlong) EN: decrease ; decline ; drop   FR: baisse [f] ; abaissement [m] ; chute [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CREASE    K R IY1 S
CREASES    K R IY1 S AH0 Z
CREASEY    K R IY1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crease    (v) (k r ii1 s)
creased    (v) (k r ii1 s t)
creases    (v) (k r ii1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bügelfalte {f}; Falte {f} | Bügelfalten {pl}; Falten {pl}crease | creases [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect [Add to Longdo]
ませ;まし[, mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. [Add to Longdo]
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser) [Add to Longdo]
コストアップ[, kosutoappu] (n,vs) increase in cost (wasei [Add to Longdo]
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors) [Add to Longdo]
ステップアップ[, suteppuappu] (n,vs) step-up; advance; progress; increase [Add to Longdo]
ブルガダ症候群[ブルガダしょうこうぐん, burugada shoukougun] (n) Brugada syndrome (genetic condition resulting in increased risk of sudden cardiac arrest) [Add to Longdo]
ベースアップ[, be-suappu] (n,vs) salary increase (wasei [Add to Longdo]
ベア(P);ベアー[, bea (P); bea-] (n) (1) (ベア only) (abbr) increase in basic salary (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
褶皱[zhě zhòu, ㄓㄜˇ ㄓㄡˋ, / ] crease; folding; geological fold [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] creases; folds or pleats in a garment [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
しわ[しわ, shiwa] crease [Add to Longdo]
減退[げんたい, gentai] decay, decline, decrease [Add to Longdo]
高速化[こうそくか, kousokuka] increase in speed, acceleration [Add to Longdo]
高度化[ぽうどか, poudoka] to increase speed (vs) [Add to Longdo]
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand [Add to Longdo]
単調増加[たんちょうぞうか, tanchouzouka] monotonic increase [Add to Longdo]
負荷増大[ふかぞうたい, fukazoutai] load increase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crease \Crease\, v. t. [imp. & p. p. {Creased} (kr?st); p. pr. &
   vb. n. {Creasing}.]
   To make a crease or mark in, as by folding or doubling.
   [1913 Webster]
 
      Creased, like dog's ears in a folio.   --Gray.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crease \Crease\ (kr[=e]s), n.
   See {Creese}. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crease \Crease\, n. [Cf. LG. krus, G. krause, crispness,
   krausen, kr[aum]usen, to crisp, curl, lay on folds; or perh.
   of Celtic origin; cf. Armor. kriz a wrinkle, crease, kriza to
   wrinkle, fold, W. crych a wrinkle, crychu to rumple, ripple,
   crease.]
   1. A line or mark made by folding or doubling any pliable
    substance; hence, a similar mark, however produced.
    [1913 Webster]
 
   2. (Cricket) One of the lines serving to define the limits of
    the bowler and the striker.
    [1913 Webster]
 
   3. (Lacrosse) The combination of four lines forming a
    rectangle inclosing either goal, or the inclosed space
    itself, within which no attacking player is allowed unless
    the ball is there; -- called also {goal crease}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Bowling crease} (Cricket), a line extending three feet four
    inches on each side of the central strings at right angles
    to the line between the wickets.
 
   {Return crease} (Cricket), a short line at each end of the
    bowling crease and at right angles to it, extending toward
    the bowler.
 
   {Popping crease} (Cricket),, a line drawn in front of the
    wicket, four feet distant from it, parallel to the bowling
    crease and at least as long as the latter. --J. H. Walsh
    (Encyc. of Rural Sports).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creese \Creese\ (kr[=e]s), n. [Malay. kris.]
   A dagger or short sword used by the Malays, commonly having a
   serpentine blade. [Written also {crease} and {kris}.]
   [1913 Webster]
 
      From a Malayan creese to a sailor's jackknife. --Julian
                          Hawthorne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crease
   n 1: an angular or rounded shape made by folding; "a fold in the
      napkin"; "a crease in his trousers"; "a plication on her
      blouse"; "a flexure of the colon"; "a bend of his elbow"
      [syn: {fold}, {crease}, {plication}, {flexure}, {crimp},
      {bend}]
   2: a slight depression in the smoothness of a surface; "his face
     has many lines"; "ironing gets rid of most wrinkles" [syn:
     {wrinkle}, {furrow}, {crease}, {crinkle}, {seam}, {line}]
   3: a Malayan dagger with a wavy blade [syn: {kris}, {creese},
     {crease}]
   v 1: make wrinkles or creases on a smooth surface; make a
      pressed, folded or wrinkled line in; "The dress got
      wrinkled"; "crease the paper like this to make a crane"
      [syn: {wrinkle}, {ruckle}, {crease}, {crinkle}, {scrunch},
      {scrunch up}, {crisp}]
   2: make wrinkled or creased; "furrow one's brow" [syn: {furrow},
     {wrinkle}, {crease}]
   3: scrape gently; "graze the skin" [syn: {graze}, {crease},
     {rake}]
   4: become wrinkled or crumpled or creased; "This fabric won't
     wrinkle" [syn: {rumple}, {crumple}, {wrinkle}, {crease},
     {crinkle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top