Search result for

(57 entries)
(0.0844 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -打-, *打*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[だてん, daten] (n) จุดเชื่อม
ち上げ[うちあげ, uchiage] (n vi vt ) (ลอนชฺ) {launched,launching,launches} vt. ปล่อย (เรือ) ลงน้ำปล่อย (ดาวเทียม,ทุ่นระเบิด) ,เหวี่ยง,ยิง,ทำให้เริ่มปฏิบัติการ,เริ่ม,ยื่น (คำคัดค้าน) ,ออกคำสั่ง. vi. เริ่ม,เข้าร่วม,ลงมือ. n. การปล่อย,การเริ่มปฏิบัติการ,การเข้าร่วม,เรือบด,เรือยนต์ คำที่มีความหม
[だこん, dakon] (n ) รอยจากการโดนทุบ รอยทุบ
ち上げ[うちあげ, uchiage] (n ) การแจ้ง(เรื่องราวให้ทราบ)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ち合せ[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement
[うつ, utsu] Thai: บันทึก
[うつ, utsu] Thai: ตี
ち込む[うちこむ, uchikomu] Thai: ตอก English: to drive in (e.g. nail, stake)
ち込む[うちこむ, uchikomu] Thai: ทุ่มเท English: to devote oneself to
ち込む[うちこむ, uchikomu] Thai: ขว้างลูกเข้าไป(ในกีฬาเบสบอล) English: to shoot into
ち込む[うちこむ, uchikomu] Thai: พุ่งตัวลงไปอย่างแรง English: to smash

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[打, dǎ, ㄉㄚˇ] to attack, to beat, to hit, to strike
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  丁 (dīng ㄉㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] hand

Japanese-English: EDICT Dictionary
(ateji)[ダース, da-su] (n) (abbr) (uk) dozen (eng [Add to Longdo]
けん検証;鍵検証[だけんけんしょう, dakenkenshou] (n) {comp} keystroke verification [Add to Longdo]
たせ湯[うたせゆ, utaseyu] (n) (in an onsen) stream of water cascading onto one's back; pelting water; waterfall shower [Add to Longdo]
たれる;撃たれる[うたれる, utareru] (v1,vi) to be struck; to be beaten [Add to Longdo]
ちっぱなし;ちっ放し[うちっぱなし, uchippanashi] (n) (1) undressed concrete; unfaced concrete; (2) (golf) driving range [Add to Longdo]
ちのめす[うちのめす;ぶちのめす, uchinomesu ; buchinomesu] (v5s,vt) to knock down; to beat (someone) up [Add to Longdo]
ちまくる;撃ちまくる[うちまくる, uchimakuru] (v5r,vt) to pound away; to hit at random; to hit ceaselessly [Add to Longdo]
ちまける[ぶちまける, buchimakeru] (v1,vt) (1) to throw out (everything); (2) to tell frankly; to confess [Add to Longdo]
ち萎れる[うちしおれる, uchishioreru] (v1,vi) to droop; to be depressed [Add to Longdo]
ち延ばす;ち伸ばす[うちのばす, uchinobasu] (v5s) to hammer out thinly (e.g. goldleaf) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
当然よ、抜きちなんだもの。 [F]Why of course, that's what the "surprise" means.
この気持ちが冷めないうちにがんばります!!「鉄は熱いうちにて」といいますから。I'm going to get going before this feeling goes!! Well they do say "Strike while the iron is hot".
ノートパソコンの電源を入れ、ブラウザを立ち上げて、もう覚えてしまったアドレスをち込む。I switch on my laptop, start up the browser, and type in the address I've already learnt by heart.
地球側の圧政に苦しむコロニーの人々の中で、テロによる現状破を目論む勢力が誕生。Among the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
へー、キーボード見ないで文字てるんだ。スゴイわねー。 [F]Oh? You can type without looking at the keyboard. That's cool!
しかし彼に大きなけがはなく、軽い撲傷で済んだ。However he wasn't seriously hurt and got away with light bruising.
諸神は悪を雷でつという。They say the gods smite evil with thunderbolts.
ケーキ一個で手をってあげるよ。I'll do it for a cake.
スロットをっているうちに、あれよあれよと今の時間です。I was hitting the slots, and before I knew it, it's this time already.
「とりあえず店の前、掃除しといてくれ」「了解!」「ち水も頼む」"Clean up in front of the shop first." "OK!" "Sprinkle some water out there too."

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dá, ㄉㄚˊ, ] dozen [Add to Longdo]
[dǎ, ㄉㄚˇ, ] to beat; to strike; to hit; to break; to type; to mix up; to build; to fight; to fetch; to make; to tie up; to issue; to shoot; to calculate; since; from [Add to Longdo]
不通[dǎ bu tōng, ㄉㄚˇ ㄅㄨ˙ ㄊㄨㄥ, ] cannot get through (on phone) [Add to Longdo]
不过[dǎ bu guò, ㄉㄚˇ ㄅㄨ˙ ㄍㄨㄛˋ, / ] unable to defeat; to be no match for sb [Add to Longdo]
[dǎ zhòng, ㄉㄚˇ ㄓㄨㄥˋ, ] struck [Add to Longdo]
交道[dǎ jiāo dào, ㄉㄚˇ ㄐㄧㄠ ㄉㄠˋ, ] come into contact with; have dealing with [Add to Longdo]
[dǎ zhàng, ㄉㄚˇ ㄓㄤˋ, ] to fight a battle; to go to war [Add to Longdo]
来回[dǎ lái huí, ㄉㄚˇ ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ, / ] to make a round trip; a return journey [Add to Longdo]
[dǎ dǎo, ㄉㄚˇ ㄉㄠˇ, ] flatten [Add to Longdo]
[dǎ shāng, ㄉㄚˇ ㄕㄤ, / ] bruise; injure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けん<鍵>検証[だけんけんしょう, dakenkenshou] keystroke verification [Add to Longdo]
ち切る[うちきる, uchikiru] (to) abort [Add to Longdo]
[だしん, dashin] probe [Add to Longdo]
診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication [Add to Longdo]
切り[うちきり, uchikiri] truncation (e.g. of a string) [Add to Longdo]
切り誤差[うちきりごさ, uchikirigosa] truncation error [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ち合せ[うちあわせ, uchiawase] vorherige_Beratung [Add to Longdo]
ち合わせ[うちあわせ, uchiawase] vorherige_Beratung [Add to Longdo]
ち消し[うちけし, uchikeshi] Verneinung, Negation [Add to Longdo]
[うつ, utsu] schlagen, hauen [Add to Longdo]
撲傷[だぼくしょう, dabokushou] Schlagwunde [Add to Longdo]
楽器[だがっき, dagakki] Schlaginstrument [Add to Longdo]
算的[ださんてき, dasanteki] berechnend [Add to Longdo]
[だしん, dashin] Perkussion, das_Beklopfen, das_Sondieren [Add to Longdo]
[だかい, dakai] Durchbruch, Wendung, Loesung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top